Supplies - 157081-2018

12/04/2018    S71

Bulgaria-Dimitrovgrad: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2018/S 071-157081

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Dimitrovgrad
National registration number: 000903533
Postal address: bul. „G. S. Rakovski“ No. 15
Town: Dimitrovgrad
NUTS code: BG422 Haskovo
Postal code: 6400
Country: Bulgaria
Contact person: Stefka Rimpopova — starshi yuriskonsult v Obshtina Dimitrovgrad
E-mail: zop@dimitrovgrad.bg
Telephone: +359 39168237
Fax: +359 39166996
Internet address(es):
Main address: www.dimitrovgrad.bg.
Address of the buyer profile: http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград“ с 2 обособени позиции.

II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на природен газ за отопление на сградите на спортна зала „Младост“ и на зала по борба „Еню Вълчев“ в гр. Димитровград със срок до 30 април 2018 г.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 41 500.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на природен газ за спортна зала „Младост“ с адрес: гр. Димитровград бул. „Стефан Стамболов“ № 1.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09100000 Fuels
09120000 Gaseous fuels
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422 Haskovo
Main site or place of performance:

гр. Димитровград бул. „Стефан Стамболов“ № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на природен газ за отопление на сградите на спортна зала „Младост“ и на зала по борба „Еню Вълчев“ в гр. Димитровград със срок до 30 април 2018 г.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на природен газ за зала по борба „Еню Вълчев“ с адрес гр. Димитровград ул. „Ивайло“ № 3.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09100000 Fuels
09120000 Gaseous fuels
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422 Haskovo
Main site or place of performance:

гр. Димитровград ул. „Ивайло“ № 3.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на природен газ за отопление на сградите на спортна зала „Младост“ и на зала по борба „Еню Вълчев“ в гр. Димитровград със срок до 30 април 2018 г.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Настоящата процедура се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „в“ от ЗОП и съгласно разпоредбите на раздел Х от глава пета от ППЗОП. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да възлагат обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявяване. Обществените отношения, свързани с осъществяване на дейността по доставка на природен газ, се уреждат от Закона за енергетиката (ЗЕ). На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределението и снабдяването с природен газ от крайни снабдители, подлежат на задължително лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно нормативното изискване, въведено с чл. 43, ал. 2, т. 2а от ЗЕ, дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители се осъществява по обособени територии, като една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Следователно доставчиците, притежаващи съответната лицензия, притежават изключителните права, придобити по силата на закон.

За територията на община Димитровград Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала на дружеството „Ситигаз България“ ЕАД, гр. София, лицензия № Л-209-08/3.10.2006 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ за територия „Тракия“ за срок от 35 години и лицензия № Л-209-12/3.10.2006 г. за извършване на дейността „обществено снабдяване с природен газ“ за територия „Тракия“ за срок от 35 години. Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на ДКЕВР. Съгласно описа на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия (приет с Решение № 791 от 1 октомври 2004 г. и изменен с решение № 335 от 3 май 2005 г. на Министерски съвет, публикувано в бр. 41 от 2005 г на Държавен вестник) община Димитровград е в обхвата на обособена територия „Тракия“.

Предвид горното за обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ на обекти:

— спортна зала „Младост“ с адрес: гр. Димитровград бул. „Стефан Стамболов“ № 1, и

— зала по борба „Еню Вълчев“ с адрес гр. Димитровград ул. „Ивайло“ № 3, находящи се на територията на община Димитровград, са налице основания обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обяв.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Дог-ОЗ-479
Lot No: 1
Title:

Доставка на природен газ за спортна зала „Младост“ с адрес: гр. Димитровград бул. „Стефан Стамболов“ № 1.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Ситигаз България“ ЕАД
National registration number: 131285259
Postal address: ул. „Адам Мицкевич“ № 4А, ет. 3
Town: София
NUTS code: BG412 Sofia
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: sofia@citygas.bg
Telephone: +359 2259-495
Fax: +359 2259-495
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 36 100.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Дог-ОЗ-480
Lot No: 2
Title:

Доставка на природен газ за зала по борба „Еню Вълчев“ с адрес гр. Димитровград ул. „Ивайло“ № 3.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Ситигаз България“ ЕАД
National registration number: 131285259
Postal address: ул. „Адам Мицкевич“ № 4А
Town: София
NUTS code: BG412 Sofia
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: sifia@citygas.bg
Telephone: +359 2259-495
Fax: +359 2259-495
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 400.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в Официален вестник на Европейския съюз.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2018