Szolgáltatások - 157473-2021

30/03/2021    S62

Magyarország-Visegrád: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 062-157473

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901816213
Postai cím: Mátyás király utca 6.
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bolla Krisztina
E-mail: dr.bolla.krisztina@pprt.hu
Telefon: +36 209846161
Fax: +36 26398229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.parkerdo.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230252021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230252021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Fakitermelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Erdei kerékpárutak felújításának tervezése

Hivatkozási szám: EKR000230252021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pilisi Parkerdő Zrt. által vagyonkezelt területen a Kormány 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozata egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról; „Erdei kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés a Pilis–Visegrádi-hegység, valamint a Budai-hegység területén” -tervezési feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2025 Visegrád, Mátyás király u. 6. (Megrendelő székhelye). A felújítási feladattal érintett útszakaszok helyrajzi számait a Tervezési Program rögzíti részletesen.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya kerékpározásra kijelölt erdészeti magánutak fejlesztésének, felújításának tervezése és kapcsolódó előkészítő feladatok megvalósítása. A fejlesztéssel érintett úthálózat teljes hossza: - kerekítve 60,21 km aszfalt burkolatú erdészeti út, mely 8 - egymáshoz részben kapcsolódó - különböző célpontokat összekötő szakaszra osztható; és 14,2 km földút - erdei út, mely két különálló szakaszból áll és az előző aszfalt útszakaszokhoz közvetlenül nem kapcsolódik. A beavatkozással és így a tervezéssel érintett összes hossz az útszakaszok teljes hosszának 45 - 60 %-a közé esik. Feladat: 10 db (I-X.) erdészeti útszakasz helyreállítására, felújítására vonatkozóan az egyesített (engedélyezési és kiviteli) szintű engedélyes terv készítési feladatok teljes körű ellátása, ill. egyéb kapcsolódó feladatok megvalósítása a következők szerint. Geodézia, talajmechanika: a felújítandó - kerékpárút funkciót is ellátó - üzemi úthálózatról geodéziai alaptérkép nem áll rendelkezésre. A tervek elkészítéséhez részletes geodéziai felmérést kell készíteni, melyen fel kell tüntetni az útburkolatot, útszegélyeket, csatlakozó utakat, meglévő vízelvezető árkokat, átereszeket, hidakat, egyéb a tervezés szempontjából releváns objektumokat. Talajmechanikai vizsgálatok a felújítandó úthálózat nyomvonalára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre.

Talajvizsgálati jelentést kell készíteni az út nyomvonalán, elsősorban a jelentősen károsodott szakaszok helyére, csúszások, suvadások helyére, helyreállítással érintett hidak környezetére vonatkozóan.

Az útpálya víztelenítésének (vízelvezetési műtárgy, árok) megtervezése 60,21 km aszfaltúton és 2,0+1,0 km földúton szükséges. A hidak, és 2m-nél nagyobb szabad nyílású átereszek tekintetében tervező feladata azok állapotának felülvizsgálata, javaslattétel az érintett hidak és alapján min. 14 híd és 2 m-nél nagyobb nyílású áteresz felülvizsgálatára lesz szükség. Útpálya megcsúszását akadályozó támfal tervezés előre láthatólag min. 30 folyóméter hosszon indokolt. Az út mentén elhelyezett, természetbarát kialakítású kőoszlop-acélkorlát szerkezetű biztonsági korlátok állapotát felül kell vizsgálni, helyreállításuk, indokolt esetben új szakaszon történő betervezésük a tervezési feladat része. Előre láthatólag min. 40 fm tájba illesztett korlát tervezése szükséges. Az egyes útszakaszok - (II., IV., V., VII., VIII., IX) közúthoz történő csatlakozásánál a meglévő sorompók kerékpáros-barát sorompóvá történő áttervezése - az erdészeti szállítójárművek igényinek figyelembevételével - szükséges.

A sorompók részletterveit a tervdokumentációnak tartalmaznia kell. Előre láthatólag minimum 9 db kerékpárosbarát, de az erdészeti használati igényeket is figyelembe vevő sorompó tervezése szükséges.

Az ajánlattevőnek közreműködnie kell a szakhatóságok/engedélyező hatóságok által megállapított hiánypótlások teljesítésében, tisztázó kérdések megválaszolásában a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása érdekében. (engedélyezési eljárásokat ajánlatkérő kezdeményezi és a szükséges eljárási díj fizetési kötelezettség is ajánlatkérőt terheli). A tervek elkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat, különösen az érdekelt közműszolgáltatók nyilatkozatait ajánlattevőnek kell beszereznie a tervezési feladat teljesítésének keretében. A helyrajzi számokra vonatkozó földhivatali alaptérképet Ajánlatkérő szerzi be és bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére.

A kerékpárút hálózat erdőterületet, természetvédelmi területet, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területét érinti és fokozottan védett, Natura 2000-es területen vezet. A tervezés során az engedélyező hatósággal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetéseket kell lefolytatni, a megfelelő műszaki tartalom és a tervezett kivitelezési folyamatok, azok időbeni ütemezése ügyében. További információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. sz: Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület tartószerkezeti szakértői részszakterületen SZÉS1 jogosultsággal rendelkező szakértelem biztosítása / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. sz: Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterületen VZ-VKG jogosultsággal rendelkező szakértelem biztosítása / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. sz: Az M/2 alkalmassági min. követelményként előírt legalább 1 fő Erdészeti szakszemélyzet kívül további 1 db jogosult erdészeti szakszemélyzeti szakértelem biztosítása / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. sz: Előteljesítés (legkedvezőtlenebb 0 nap – legkedvezőbb 30 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 6. sz: Tervezés szakmai minősége biztosítására kidolgozott erőforrás terv teljessége (elem, legkedvezőtlenebb 0 elem – legkedvezőbb 10 elem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő opcióként kiköti, hogy külön opciós megrendelés keretében jogosult a kivitelezés során tervezői művezetést megrendelni, a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott mérnök napidíjon, maximum 30 mérnöknap időtartam erejéig. Az opció lehívására az Ajánlatkérő legkésőbb 2022. december 31.-ig jogosult, oly módon, hogy a tervezői teljesítés időszaka nem nyúlhat túl a megjelölt dátumon.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kormány 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozata egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról; 1) „Erdei kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés a Pilis–Visegrádi-hegység, valamint a Budai-hegység területén” projektre nyújtott támogatás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) vagy alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód: A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (KR) 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A KR.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére. A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kbt.69.§(11a) bek.-re.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1.: Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban az ajánlattevő tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén részvételre jelentkező/ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt előző kettő üzleti év közbeszerzés tárgyából (út tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (út tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 20 000 000,- HUF értéket.

Figyelem!

A karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmények kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/2. AT-nek ismertetnie kell Kr.21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be akar vonni a teljesítésbe. Meg kell jelölni a szakember nevét, azt a követelményt, amelyre bevonásra kerül, és azt az információt, hogy mely szervezettel milyen jogviszonyban áll.

Az M/2. pont a) alpontjában előírt szakember tekintetében: Az erdészeti szakirányítói névjegyzékbe való bejegyzést hatósági bizonyítvány/igazolás igazolja. Az előírt minimumkövetelmény meglétének ellenőrzésére ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésre ingyenes elérhető nyilvántartás, a nyilvántartásból nem ellenőrizhető a megfelelés, ezért Ajánlattevőnek csatolnia kell a nevezett szakembernek a névjegyzékben szereplésről szóló hatósági bizonyítványát/igazolását.

Az M/2. pont b)- c) és d) alpont tekintetében: amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, megadandó a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, oly módon, hogy AK a szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság meglétét igazoló irat csatolható, de - amennyiben a jogosultság meglétének ténye nyilvánosan ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető - ilyen dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező esetben a dokumentumot AK. felhívására be kell nyújtani). Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel tekintetében a fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá a szakember:

— saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az alk- i követelménynek való megfelelés maradéktalan igazolására,

— a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, ami alapján AK. ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét és a jogszabály szerint az adott végzettséghez kapcsolódó kötelező gyakorlati idő hosszát.

Csatolni kell a szakemberek (M/2) rendelkezésre állási nyilatkozatát. Szakemberekre vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amely alapján eldönthető a 266/2013. KR. által a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat megléte. AK. a jogszabályban előírt megfelelő gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati időt év/hó pontossággal kérjük megadni. AK. felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele bármely szakember gyakorlati idejébe, továbbá az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.

Az M/2. alk-i követelmény pontjaiban előírt szakemberek bemutatása során, a szakemberek közötti átfedés oly módon megengedett, hogy egy szakember két pozícióra jelölhető, vagyis két jogosultságra vonatkozó előírást teljesíthet.

Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján az M/1, M/2, pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alk- i követelménynek AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a következő korlátozással:

AK. a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy az aszfalt burkolatú út, mint erdészeti létesítmény fejlesztés tervezési (közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület (KÉ-K) tervezés-szakértés), illetve az ehhez kapcsolódó erdészeti szakirányítási, szakértői (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 5. § 7 pont szerinti: (erdészeti szakszemélyzet: az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti végzettséggel rendelkező, az erdészeti hatóság által vezetett erdészeti szakirányítói névjegyzékben erdészeti szakszemélyzetként nyilvántartott személy) feladatokat maga az AT (vagy közös AT esetén a közös AT-k egyike) végezze, ezért az M/1. a .) referenciára és ezen szakterületi szakemberekre vonatkozó (M/2 a, b,) alk-i előírások teljesítése tekintetében sem támaszkodhat AT más szervezetek erőforrásaira. A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság (továbbiakban:alk.) igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

Igazolási mód: Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 321/2015. (X.30.) KR. 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M/1., M/2. pontban foglalt alk. követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk-i követelményeknek. Ebben az esetben az alk- i követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni.

Az alk. igazolását AK. a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől(tov: AT). Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2)-(3) bekezdésére.

Utólagos igazolás: Az alk.-i követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4) -(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, alk-i előírások szerint meghatározott tárgyú tervezési szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolást/nyilatkozatot kell benyújtani a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail),

— szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alk-i feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia szerinti szolgáltatások valamennyi releváns mennyiségi adata (m2, m, db, stb.),

— amennyiben AT a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

AK az alk-i követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb a az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónap) belül megkezdett tervezési szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az alk-i követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Közös részvételre jelentkezés esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.

M/2. folytatás (karakterkorlát miatt): III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; alkalmasság minimumkövetelményei pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M/1:

Erdőterületen és/vagy védett természeti területen elhelyezkedő műtárgy tekintetében végzett az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített

a) legalább 45 km hosszú aszfaltút szakasz felújítására vonatkozó tervezési referenciával,

b) legalább 1 km hosszú vízelvezetési-vízrendezési műtárgy (árok) tervezésére vonatkozó referenciával,

c) legalább 20 folyóméter hosszú útpálya megcsúszás megtámasztására szolgáló támfal tervezésére vonatkozó referenciával,

d.) legalább 25 folyóméter a tájba illesztett korlát tervezésére vonatkozó referenciával,

e) legalább 1 (egy) darab erdészeti használatot nem akadályozó kerékpárosbarát sorompó vagy sorompó- átalakítás tervezésére vonatkozó referenciával.

A referencia előírások több szerződés keretében történt teljesítéssel is igazolhatóak.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberekkel:

a) legalább 1 fővel, aki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 5. § 7. pont szerint jogosult erdészeti szakszemélyzetnek minősül (az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező, az erdészeti hatóság által vezetett erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzet besorolással nyilvántartott erdészeti szakszemélyzet).

b)–c)–d) a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt jogosultsággal rendelkező vagy azzal egyenértékű szakemberekkel az alábbiak szerint. AT-nek valamennyi esetben vagy a megjelölt kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert kell bemutatnia.

Elvárt szakemberek:

b.) legalább 1 fő KÉ-K kat. közlekedési építmények tervezési szakterületen tervező,

c.) legalább 1 fő GT kat. Geotechnikai tervezési szakterületen tervező,

d.) legalább 1 fő VZ-TER kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen tervező.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania.

Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, kivéve az Ajánlatkérő által a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírt korlátozások.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít, előleg visszafizetési biztosíték igénye nélkül. Számlázás: szerződés tervezetében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a finanszírozást elsődlegesen az ET-2020-02-059 azonosító számú projekt megvalósítására kiadott KFE-00423-9/2020. számú Támogatói Okiratban nyújtott támogatás terhére tervezi biztosítani. A pénzügyi fedezet ezen forrásból max. a Támogatói okiratban rögzített összeg erejéig biztosított. A megítélt támogatáshoz képest a finanszírozás 100 %-os mértékű.

Ajánlattevő az előlegszámlát nem számítva 5 (öt) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult, azzal, hogy a számlázási jogosultság nem jelent egyúttal számlázási kötelezettséget. (Amennyiben ajánlattevő több tervet közelítőleg egy időpontban ad le, azok díja összevontan is részszámlába állítható). Részszámla benyújtására 2 db útszakaszra vonatkozó 3.5) pont szerinti első tervleadást, mint részteljesítést követően van lehetőség. Amennyiben Tervező a 3.5) pont szerinti első tervleadást 2 db – ezt követően újabb 2 db, stb. – teljesítette, jogosult részszámla kiállítására, amelynek összege részszámlánként a teljes tervezői díj 15 %-a. Végszámla kiállítására a végteljesítést követően van lehetőség; a végszámla összege a teljes tervezői díj 25 %-a. A számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megbízó általi átvételét követő 21 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)–(2) alapján.

Biztosítékok: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Erdei kerékpárút tervezése projektben a szakmai megvalósítás záró dátuma 2021.12.31., ameddig a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások megindítása szükséges. A tervezési, engedélyeztetési és egyéb feladatok időigénye miatt a véghatáridő tartásához a tervezési feladatoknak a lehető leghamarabb meg kell kezdődnie. A tervezést megalapozó, megfelelő minőségű geodéziai felmérés a kerékpáros célú erdészeti utak tekintetében erdőterületen, lombhullató erdőállományban teljesen kilombosodott állapotban – május hónaptól – már nem lehetséges. A tervező feladata rézsűomlások, partfal csúszások feltárása, vizsgálata; talajmechanikai vizsgálat végzése, fúrással, dinamikus (DPT, DPH) szondával,ill. nyílt árkos feltárással. A vizsgálatok végzése a turisztikai célra is használt,védett, ill. Natura 2000 területen lévő erdészeti utak mentén vegetációs időszakon, ill. a turizmussal, kerékpáros közlekedéssel sűrűn érintett időszakon kívül, legkésőbb május hó-ig szükséges.További infó a KD-ban

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/04/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/04/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az ajánlatokat (továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani.

2. Közbeszerzési dokumentáció elérése: EKR-ben.

3. Az ajánlat összeállítása során Ajánlattevőknek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12. §-ában foglaltakra.

4. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (P/1, M/1, M/2., SZ/1)

5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.

6. Az ajánlathoz - elektronikus űrlap formájában -felolvasólapot kell csatolni, és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2), valamint a Kbt.66.§ (6) bekezdése szerint (nemleges esetben is). és a Kbt.65.§ (7) bek. szerint. Nemleges válasz esetén is csatolni kell az űrlapo(ka)t.

7.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatot tevő nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.

8. Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).

9.Faksz: dr. Simon Piroska (lajstr.szám:00957).E-mail: kozbeszerzes@jtinfoteka.hu.

10. Amennyiben az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

11. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerint amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.

12. Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség fenn nem állásáról.

13. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását.

14. Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).

15. AK rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.

16. Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

17. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.

18. Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.

19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

20. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.

21. Felelősségbiztosítás: az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Feltételek: a következő mértékre:10 millió HUF/káresemény 50 millió HUF/év.

22. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: 1.számú értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 2., 3., 4. és 6. számú értékelési szempont esetében pontozás az 5. számú értékelési szempont esetében arányosítás. További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

23. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, az ajánlati biztosíték mértéke:1 000 000 HUF. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911.Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó. Egyebekben a Kbt. 54. § az irányadó, további információ az ajánlati dokumentációban.

24. Ajánlattevőknek szakmai ajánlatot kell benyújtaniuk az alábbiak szerint: Az ajánlatba csatolt szakmai ajánlat részeként az ajánlattevő a II. jelű kerékpárút szakasz (Pap-rét - Sztaravodai parkoló - Szentendre) tekintetében a műszaki leírás (tervezési program), különösen annak 3.1. fejezete figyelembe vételével és az útszakasz egyéb jellemzői alapján határozza meg az útszakasz várhatóan beavatkozással érintett részeit és ezt jelölje be az útszakasz nyomvonalán. Rögzítse a beavatkozás valószínűsíthető módját, elemeit. Nyújtsa be továbbá annak indokolását, hogy az egyes részeket milyen szempontok, prioritások alapján választotta ki. A dokumentumot Ajánlatkérő az ajánlatban annak igazolására kéri benyújtani, hogy az AT kellően felkészült, a közbeszerzési dokumentumok maradéktalan áttekintését követően teljes egészében felmérte a tervezési feladat pályázati projekthez kapcsolódó jelentőségét.

25. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell jogtiszta AUTOCAD civil 3D tervezői programmal. Ezen követelményt nyertes ajánlattevőnek dokumentumokkal hitelt érdemlően igazolni kell.

26. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.

27. Részajánlattétel: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban megvizsgálta a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján a részajánlat tétel biztosításának lehetőségét. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. A részteljesítés biztosítása jelen eljárásban nem megvalósítható tekintettel arra, hogy a tervezési feladatrészek (I-X.rész) időrendben egymásra épülő módon követik egymást, amelyben az ajánlatkérő által megadott sorrend szerinti feladatokat a nyertes ajánlattevőnek követni kell, a rögzített sorrend nem módosítható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §. szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/03/2021