Szolgáltatások - 157676-2018

12/04/2018    S71    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2018/S 071-157676

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
AK09934
Fő u. út 44-50.
Budapest
1011
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás András
Telefon: +36 17955334
E-mail: andras.tamas.kovacs@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950623
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/dok

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.)

II.1.2)Fő CPV-kód
79400000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 196 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79300000
79411000
73200000
79416200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

1011 Budapest, Fő utca 44-50., Magyarország (NUTS kód: HU110)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.

A kutatás három alap kutatási szempont alapján, 12 fő témacsoportot határoz meg.

A három alap kutatási szempont:

— Az időskorúak jövő percepciója, időskori szerepek (pl.: nyugdíj melletti munkavállalás versus nagyszülői szerepvállalás),

— Az öregedéssel együtt megjelenő problémák (pl.: egészség, anyagi helyzet és annak változásai),

— Az egyén, család, állam szerepe az időskorúak életében.

A 12 fő témacsoport:

— Anyagi helyzet: jövedelmek, jövedelem-formák, vagyon, életszínvonal, elégedettség,

— A munka világa,

— Egészség: egészségi állapot, kapcsolódó attitűdök, egészségügyben való részvétel, attitűdök a magyar egészségüggyel kapcsolatban,

— A napi megélhetés problémái: költségek, annak szerkezete, rezsi problémák, eladósodottság,

— Biztonság, biztonságérzet,

— Lokális környezet: aktivitások, részvétel a helyi életben, elégedettség a lakóhely viszonyaival, önkormányzatokról alkotott vélemények,

— Politikai kultúra: részvétel a demokráciában, attitűdök, preferenciák, értékrendek,

— Média/kulturális fogyasztás: média fogyasztási profilok, kulturális és digitális aktivitás,

— Család: családok, társadalmi hálók, a család funkciója, a családban betöltött szerepek, problémák, igények,

— Gondoskodó állam: speciális kedvezmények, lehetőségek ismerete, azok igénybevétele, milyen elvárások fogalmazódnak meg,

— Közlekedés: szokások, preferenciák, tömegközlekedéshez való viszony,

— Értékrend: értékrend csoportok, életvezetési elvek.

A projekttel szembeni részletes elvárások.

I. Adatfelvétel

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvételek.

12 alkalommal eltérő témákban Magyarország 55 év feletti lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:

— módszere: CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer,

— témánként (12 darab) 2000 fős minta,

— reprezentatív minta a legfontosabb szocio-demográfiai dimenziók szerint (korcsoport, nem, településtípus szerint),

— célcsoport: 55 év feletti lakosság (nyugdíjasok és közvetlenül - a jelenlegi törvényi szabályozás szerint 10 évvel - a nyugdíj előtt állók),

— kérdőív hossza átlagosan 15 perc.

Kvalitatív közvélemény-kutatási adatfelvételek.

12 alkalommal eltérő témákban Magyarország 55 év feletti lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:

— módszere: fókuszcsoportos interjú,

— 12 darab csoport (4 budapesti, 8 vidéki csoport),

— résztvevők száma csoportonként: 8 fő,

— fókuszcsoportos interjú hossza: 90 perc,

— célcsoport: 55 év feletti lakosság,

— a 12 téma két témacsoportra bontva 2 külön vezérfonal alapján (vezérfonal1 (6 téma); vezérfonal2 (6 téma)), így mindkét témacsoportban 6-6 fókuszcsoport készül.

II. Adatfeldolgozás és elemzés - az adatfeldolgozással és elemzéssel összefüggő elvárások

Közvélemény-kutatási elemzés a projekt tárgyában.

— Az elemzés nyelve magyar,

— Az elemzés tartalmazza a kvantitatív és a kvalitatív adatfelvételek eredményeinek feldolgozását,

— Az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában:

O adatfeldolgozás.

O az eredmények és összefüggések táblázatos összefoglalása, amely bemutatja a gyakoriságokat és a kontingencia-táblákat.

O 12 darab írásos tematikus összefoglaló MS Word formátumban témánként legalább 20 oldal terjedelemben (a média másodelemzést a média tanulmány fogja tartalmazni).

O 1 darab írásos összefoglaló MS Word formátumban legalább 50 oldal terjedelemben, amely szintetizálja a kutatás eredményeit.

— Az adatfelvételekből elkészülő elemzések legfontosabb jellemzője, hogy a kormányzat munkáját támogató struktúrájú legyen,

— Disszemináció: a projekt eredményeit a megrendelővel egyeztetett módon és formában elérhetővé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni.

További információ a VI.4.3.2) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

2006 óta több 65 év feletti ember él Mo.on, mint 15 év alatti és ez az olló évről évre nyílik. Az öregedési index és az eltartottsági ráta szintén évek óta emelkedik, az aktív korosztályokra egyre jelentősebb eltartási teher nehezedik. Az elmúlt években láthatóak voltak bizonyos tendenciák, melyek kismértékben ellensúlyozhatják ezeket a trendeket (emelkedő termékenység, házasságkötések számának emelkedése), összességében azonban a legfrissebb előrejelzések alapján 2060-ra Mo. népességének harmada lehet 65 év felett. Ezek a demográfiai folyamatok minden fejlett országban komoly kihívások elé állítják a politikai vezetést. Ezen okokból a magyar időskorúak percepciójának, preferenciáinak és attitűdjeinek mélyebb és részletesebb megértése céljából szükség van egy a vizsgált csoportot érintő legfontosabb kérdések teljes spektrumát átfogó, komplex kutatásra, amely segíti a döntéshozókat a demográfiai folyamatok kezelésében. Míg a korábban a témában készült kutatásokra az a jellemző, hogy az időskorúakat érintő problémák csak egyes részeire koncentrálnak, jelen vizsgálat egy átfogó pillanatkép készítésének igényével lép fel. Az előbbi - kiegészítő - közvélemény-kutatások és az azokból készített elemzések képezik közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet kiegészítő projektet, amely megvalósulása nélkül az alapprojekt maradéktalanul nem tudna érvényesülni, és a Magyar Kormány nem kapná meg a szükséges szakpolitikai támogatást a tevékenységéhez.

Ajánlatkérő az előbbiekre figyelemmel egy alkalommal már lefolytatott a fentiekkel megegyező hivatkozással kiegészítő szolgáltatás megrendelésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Nagymintás Társadalom Kutatás három nevesített témában 2017.)” tárgyában, amelynek ajánlattételi felhívását 2017. március 28. napján küldte meg a Nyertes ajánlattevőknek és a Közbeszerzési Hatóság (KH) elnökének (az eljárás jogalapjának megalapozottságáról a KH elnöke HNT-00136/04/2017. iktatószámú döntésével határozott). A jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgyát képező további kieg. szolg.ok részben az előzmény eljárás szerinti vizsgálatokat folytatják, részben kiegészítik a korábbi kieg. szolg.ok alapján megrendelt kutatások során született eredményeket.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Időskutatás 2018.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Budapest
1037
Magyarország
Telefon: +36 203724247
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Fax: +36 14795290
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Budapest
1037
Magyarország
Telefon: +36 203724247
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Fax: +36 14795290
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 196 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevők adószámát:

18052411-2-41 (Századvég Politikai Iskola Alapítvány)

22628374-2-41 (Századvég Gazdaságkutató Zrt.)

VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás 4.) pont I. alpontja szerinti feladat(ok) - Adatfelvétel

VI.3.4.) Jelen tájékoztató D1 mellékletének „3. pont Magyarázat” kiegészítése:

Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015/S 142-261761 (142. szám, 2015. VII. 25.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.3.9) pont második francia bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Régi Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően jelezte, hogy az előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Régi Kbt. hivatkozott, illetőleg a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.

Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 2015. szeptember 28-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Századvég Politikai Iskola Alapítvány - Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevőket (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.-1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg.

A szerződés szerinti mennyiség meghatározásánál Ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározott közvélemény-kutatások, közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenységek, társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítések és stratégiai tanácsadási tevékenységek középtávon biztosítsák a Magyar Kormány tevékenységéhez, illetőleg magas szintű állami döntéshozatali folyamatokhoz általánosan/jellemzően szükséges szakpolitikai támogatást. Ez az általános/jellemző szakpolitikai tanácsadás képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a következők szerinti kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül.

Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő előre készült arra, hogy a Magyar Kormány működésével összefüggésben felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de mégis tervezhető (előre látható) folyamatok, amelyek további szakpolitikai támogatást tesznek szükségessé, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi szempontból nem illeszthetőek be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe).

A kiegészítő szolgáltatások meghatározó mértékében azonosak azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a Nyertes ajánlattevők az előzmény eljárás alapján kötött szerződés szerinti végeznek az Ajánlatkérő számára, így akként lehet tekinteni, hogy azok az előzmény eljárásban megjelölt lehetséges további szolgáltatások tárgyának és azok beszerzésének feltételeinek megfelelnek.

A fejlett európai országokban - így Mo.on is - számos jele van annak, hogy az időskorúak meghatározó csoportját fogják képezni a társadalmaknak a következő évtizedekben. (további magyarázat a D1) melléklet 3.pontban).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.3.2) Kiegészítés az eredménytájékoztató II.2.4) pontjához:

„III. Projektmenedzsment tevékenység.

A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó észrevételek befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő) részére.”.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2018