Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 158318-2021

Submission deadline has been amended by:  236909-2021
30/03/2021    S62

Czechia-Prague: Protective gear

2021/S 062-158318

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
National registration number: 00005886
Postal address: Sokolovská 42/217, Vysočany
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 190 00
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Petra Kašpárková, advokátka
E-mail: petra.kasparkova@havelpartners.cz
Telephone: +420 255000463
Fax: +420 255000110
Internet address(es):
Main address: http://www.dpp.cz/
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky věcných prostředků požární ochrany

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění dodávek věcných prostředků požární ochrany.

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky věcných prostředků požární ochrany a souvisejícího vybavení pro zadavatele, zejména pak pro Hasičský záchranný sbor DPP.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, zejména její příloze č. 5 (Specifikace zboží) a příloze č. 2 (vzor rámcové dohody).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35811100 Fire-brigade uniforms
35111000 Firefighting equipment
35111100 Breathing apparatus for firefighting
35113000 Safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Místem plnění je území hlavního města Prahy.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky věcných prostředků požární ochrany a souvisejícího vybavení pro zadavatele, zejména pak pro Hasičský záchranný sbor DPP.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, zejména její příloze č. 5 (Specifikace zboží) a příloze č. 2 (vzor rámcové dohody).

Na základě uzavřené rámcové dohody na veřejnou zakázku budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky. Dílčí veřejné zakázky na dodávky budou zadávány na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění („Objednávka“) obsahující specifikaci požadovaných Dodávek, jež bude návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této Objednávky dodavatelem, jež bude přijetím návrhu dílčí smlouvy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladů podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ, tj. v rozsahu: výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tj. oprávnění podnikání v rozsahu „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona“.

Základní způsobilost se řídí § 74 a § 75 ZZVZ. Základní způsobilost lze v rámci nabídky prokázat čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení spočívající v poskytnutí min. 1 významné dodávky, jejímž předmětem byla dodávka některé (anebo některých) z položek uvedené (uvedených) v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Specifikace zboží) realizovaných za poslední tři (3) roky, ve finančním objemu plnění min. 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení spočívající v poskytnutí min. 1 významné dodávky, jejímž předmětem byla dodávka některé (anebo některých) z položek uvedené (uvedených) v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Specifikace zboží) realizovaných za poslední tři (3) roky, ve finančním objemu plnění min. 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Dodavatel může v nabídce předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích nebo, není-li dále stanoveno jinak, nahradit předložení těchto dokladů čestným prohlášením či jednotným evropským osvědčením (to platí i ve vztahu ke kvalifikačním dokladům jiných osob, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje splnění kvalifikace). Zadavatel upozorňuje, že si před uzavřením rámcové dohody vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy (nebo nestanoví-li ZZVZ jinak).

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Cena za jednotlivé dodávky bude zadavatelem hrazena zpětně, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmínky realizace zakázky jsou podrobně uvedeny ve vzoru rámcové dohody na plnění veřejné zakázky, dostupném na profilu zadavatele.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2021
Local time: 10:10
Information about authorised persons and opening procedure:

Neveřejné otevírání nabídek podaných v elektronické podobě ve smyslu § 109 ZZVZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v souladu s § 170 ZZVZ, a to i bez uvedení důvodů a splnění podmínek dle § 127 ZZVZ.

Zakázka je realizována v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (více informací zde: www.sovz.cz) a Strategií Odpovědného veřejného zadávání Dopravního podniku hl. m. Prahy 2020-2022.Splnění podmínek sociálně odpovědného veřejného zadávání dodavatel v zadávacím řízení prokáže předložením čestného prohlášení podle vzoru (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace) a v rámci plnění rámcové dohody způsobem stanoveným v rámcové dohodě.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/03/2021