Services - 158475-2021

30/03/2021    S62

Czechia-Děčín: Software implementation services

2021/S 062-158475

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Distribuce, a.s.
National registration number: 24729035
Postal address: Teplická 874/8
Town: Děčín–Podmokly
NUTS code: CZ04 Severozápad
Postal code: 405 02
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Telephone: +420 211042643
Internet address(es):
Main address: http://www.cezdistribuce.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozvoj a servis SW GIS na platformě ArcGIS

II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem této veřejné zakázky je:

— sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém GIS (na platformě ArcGIS), a

— poskytování servisních služeb pro SW GIS (na platformě ArcGIS). Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů, servisních požadavků a změnových požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou SW GIS.

Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem.

Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 9 000.00 CZK / Highest offer: 17 200.00 CZK taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Místem plnění Předmětu veřejné zakázky jsou sídlo a pracoviště Zadavatele na území České republiky. Pokud to povaha dílčích plnění veřejné zakázky umožňuje, je Dodavatel oprávněn provádět dílčí pl...

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této veřejné zakázky je:

— sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém GIS (na platformě ArcGIS) a

— poskytování servisních služeb pro SW GIS (na platformě ArcGIS). Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů, servisních požadavků a změnových požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou SW GIS.

Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem.

Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 127-311811
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Rámcová dohoda

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: itelligence, a.s.
National registration number: 26718537
Postal address: Hlinky 505/118
Town: Brno–Pisárky
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 603 00
Country: Czechia
Telephone: +420 543211723
Internet address: https://itelligencegroup.com/cz/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 9 410.00 CZK / Highest offer: 16 880.00 CZK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Title:

Rámcová dohoda

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: HSI, spol. s r.o.
National registration number: 45314951
Postal address: V kapslovně 2767/2
Town: Praha 3–Žižkov
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 130 00
Country: Czechia
E-mail: geoinformatika@unicorn.com
Internet address: www.unicorn.com/hsi
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 9 000.00 CZK / Highest offer: 17 200.00 CZK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Title:

Servisní smlouva

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Itelligence, a.s.
National registration number: 26718537
Postal address: Hlinky 505/118
Town: Brno–Pisárky
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 603 00
Country: Czechia
Telephone: +420 543211723
Internet address: https://itelligencegroup.com/cz/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 8 880 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Rámcová dohoda byla uzavřena se 2 Dodavateli (itelligence, a.s. a HSI, spol. s r.o.) a Servisní smlouva s 1 Dodavatelem (itelligence, a.s.). Oprava předchozího formuláře.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/03/2021