Services - 15930-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Bartoszyce: Forestry services

2018/S 009-015930

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bartoszyce
Połęcze 54
Bartoszyce
11-200
Poland
Contact person: Wiesław Oziewicz
Telephone: +48 897623783
E-mail: bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl
Fax: +48 897622275
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://bartoszyce.olsztyn.lasy.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_bartoszyce/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec, Franknowo w roku 2018.

Reference number: Z.270.1.2018
II.1.2)Main CPV code
77200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń wodnomelioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych do wykonania na terenie leśnictw Łabędziowo, Kamieniec i Franknowo Nadleśnictwa Bartoszyce w roku 2018.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 417 849.88 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45244000
45200000
77312000
90620000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Realizacja będzie odbywała się na obszarze Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec, Franknowo.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń wodnomelioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec Franknowo w roku 2018.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń wodnomelioracyjnych, dróg leśnych i dojazdów pożarowych wynikające odpowiednio z załącznika nr 1B.III, 1B.IIIa, 1B.IIIb, 1B.IIIc, 1B.IIId do SIWZ.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B.III do SIWZ. Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty

W załączniku nr 1C do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1C do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 1D do SIWZ.

7) Przedmiot zamówienia obejmuje Pakiet III, w zakresie którego wcześniej przeprowadzone postępowanie zostało unieważnione. Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

8) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym tego Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

9) W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 417 849.88 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Warunki zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem okoliczności zawartych w § 16 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2018
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/04/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2018
Local time: 13:30
Place:

Nadleśnictwo Bartoszyce, Połęcze 54, 11-200 Bartoszyce (Sala Narad).

Information about authorised persons and opening procedure:

1) Otwarcie ofert jest jawne.

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku: 66 2030 0045 1110 0000 0046 7330 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce

W leśnictwach Łabędziowo, Kamieniec i Franknowo w roku 2018.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2 – Sekretariat Zamawiającego). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą.

5. Treść gwarancji wadialnej / poręczenia musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018