Services - 159591-2017

27/04/2017    S82    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūrinio projektavimo paslaugos

2017/S 082-159591

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr. 3
Kam: Česlava Vaznienė
LT-09601 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52506079
El. paštas: ceslava.vazniene@vilniausvystymas.lt
Faksas: +370 52497844

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.vilnius.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Misionierių sodo Maironio g., Vilniaus mieste sutvarkymo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Konstitucijos pr.3, Vilnius.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Misionierių sodo Maironio g., Vilniaus mieste sutvarkymo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71220000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Techninio projekto paruošimas (1 vnt.) bei projekto vykdymo priežiūra (1 vnt.).
Projektuojamas plotas apie 102 731 kv. m.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 6 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 27 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu arba banko garantija 5 000,00 EUR sumai.
Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugų Sutarties 1.6 punkte nustatytais terminais, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 1.2 punkte nurodytos objekto kainos su PVM.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
1. Projektuotojui parengus projekto principinius Projektinius sprendimus ir suderinus su Užsakovu, Užsakovas sumoka 30 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas – faktūras.
2. Projektuotojui pilnai užbaigus projektą ir perdavus jį Užsakovui (3 egz. ir skaitmenine laikmena), Užsakovas sumoka 30 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas – faktūras
3. Gavus statybą leidžiančius dokumentus, Užsakovas sumoka 30 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras
4. Projektuotojui atlikus projekto vykdymo priežiūrą, Projektų valdytojas sumoka 10 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas – faktūras
5. Jei lėšos atsiskaitymui su Projektuotoju iš projektą finansuojančių fondų nepervestos į Užsakovo sąskaitą ne dėl jo kaltės, atsiskaitymo terminas gali būti pratęstas iki lėšų gavimo dienos, bet ne ilgesniam nei 60 kalendorinių dienų laikotarpiui bendrai paėmus nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo iš Projektuotojo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
1) išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
3. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama:
Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
4. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.
5. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama:
Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
6. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla (projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra), kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti
Pateikiama:
Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą arba įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama: tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, specialisto turimi atestatai (atestatą išdavusios institucijos pavadinimas, atestato numeris ir galiojimo laikas), kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.).
1.1. Pateikiama:
1) galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir / ar Lietuvos architektų rūmų ir /ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė – kitos paskirties statiniai) projekto vadovo, tinkamai patvirtinta kopija ar atitinkamų dokumentų, išduotų užsienio šalies ir pripažintų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamai patvirtintos kopijos.
2) specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
1.2. Pateikiama:
1) galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir / ar Lietuvos architektų rūmų ir /ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė – kitos paskirties statiniai) projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, tinkamai patvirtinta kopija ar atitinkamų dokumentų, išduotų užsienio šalies ir pripažintų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamai patvirtintos kopijos.
2) specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
1.3. Pateikiama:
1) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir/ar kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
2) specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
1.4. Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/ar kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
2) specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
1.5. Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/ar Lietuvos architektų rūmų ar kitos atsakingos institucijos išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, teisės pripažinimo pažymos, leidžiančios teikti nurodytas paslaugas.
2) specialisto sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje) ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).
2. Pateikiama:
1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tinkamai įvykdytos (-ų) projektavimo sutarties (-čių), kurios (-ų) dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t.y. parengtas (-i) ne mažesnio, kaip 58 000 kv.m ploto (bendro ploto) parko ir/ar sodo, ir/ar aikštės, ir/ar viešosios erdvės projektas (-ai), sąrašas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 6 priedą, nurodant sutarties (-čių) datas ir paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne.
2) Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymą (-as) kurioje (-se) nurodoma ar sutartis (-ys) yra tinkamai įvykdyta (-os) bei nurodomas įvykdytos sutarties objektas (parkas ir/ar sodas, ir/ar aikštė, ir/ar viešoji erdvė), plotas taip pat pažymint, kad gautas(-i) statybą leidžiantis(-ys) dokumentas(-ai), o jos nesant pateikiama tiekėjo deklaracija.
3. Pateikiama: Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi ISO 9001 kokybės vadybos sistemos reikalavimų, arba kitas dokumentas, įrodantis, kad tiekėjas laikosi lygiavertės ISO 9001 standartui kokybės vadybos užtikrinimo priemonių sistemos reikalavimų.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti specialistus nurodytus 1.1. – 1.5 papunkčiuose.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus.
1.1. Bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio (statinių grupė – kitos paskirties statiniai) projekto vadovą.
1.2. Bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio (statinių grupė – kitos paskirties statiniai) projekto vykdymo priežiūros vadovą.
1.3. Bent 1 (vieną) kvalifikuotą specialistą, turintį teisę rengti tvarkomuosius paveldosaugos darbų projektus (ne žemesnė kaip II kategorija).
1.4. Bent 1 (vieną) kvalifikuotą želdynų projektų rengimo vadovą.
1.5. Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą šioms techninio projekto dalims:
1.5.1. architektūros;
1.5.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
1.5.3. susisiekimo;
1.5.4. konstrukcijų
1.5.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
1.5.6. elektrotechnikos;
1.5.7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
1.5.8. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
2. Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas turi būti įvykdęs vieną projektavimo sutartį arba dvi projektavimo sutartis, kurios (-ių) dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t.y. parengtas (-i) ne mažesnio, kaip 58 000 kv.m ploto (bendro ploto) parko ir/ar sodo, ir/ar aikštės, ir/ar viešosios erdvės projektas (-ai). Parengtas projektas turi turėti statybą leidžiantį dokumentą.
3. Tiekėjas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią kokybės vadybos ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 1.6.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
6.6.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 6.6.2017 - 10:45

Vieta:

Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 215 kabinete Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija
1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, lietuvių kalba ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

2. Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS ir www.vilnius.lt kartu su skelbimu apie pirkimą.

3. Perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:
4. Projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: techniniais klausimais: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Lina Papinigytė-Galatiltienė, tel.: 8 683 16324; viešųjų pirkimų klausimais: Viešųjų pirkimų vadovė Česlava Vaznienė, tel.: +370 52506079.
5. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (neskiriamas reikiamas pirkimo objekto finansavimas, perkami darbai tampa nereikalingi Perkančiajai organizacijai, atsiranda kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos iki pirkimo pradžios) gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
6. Paslaugų teikimo terminai:
6.1. Projekto principiniai projektiniai sprendimai turi būti parengti ir suderinti su perkančiąja organizacija per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo projekto rengimui pateikimo dienos;
6.2. projektinė medžiaga (brėžiniai (planai, pjūviai, fasadai), pagrindiniai mazgai, techninės specifikacijos) turi būti paruošti ir suderinti su perkančiąja organizacija per 6 (šešis) mėnesius nuo projekto principinių projektinių sprendimų suderinimo dienos;
6.3. projektas turi būti pilnai užbaigtas ir perduotas perkančiosios organizacijos parinktam ekspertizės rangovui per 7 (septynis) mėnesius nuo raštiško užsakymo projekto rengimui pateikimo dienos;
6.4. statybą leidžiantys dokumentai turi būti gauti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo teigiamos ekspertizės išvados gavimo dienos;
6.5. statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ Numatoma preliminari rangos darbų atlikimo trukmė yra 16 (šešiolika) mėnesių neįskaitant sutarties pratęsimo galimybės vieną kartą iki 6 (šešių) mėnesių.
7. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440 užstatą 5 000 EUR sumai arba pateikti banko garantiją 5 000,00 EUR sumai pagal pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą formą. Banko garantijos originalas pateikiamas elektronine forma. Banko garantija (elektronine forma) pateikiama atskiru failu, pasirašyta išdavusio banko originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Banko garantiją išdavusio banko saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.
8. Banko garantija turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymo galiojimo banko garantijos forma pateikta 4 priede.

9. Techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas 17.3.2017 https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt bei https://www.vilnius.lt

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, faksu arba pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25.4.2017