Szolgáltatások - 160891-2015

Normál nézet megjelenítése

09/05/2015    S90

Belgium-Brüsszel: 15.ESI.OP.064 – A védelmi vonatkozású kis- és középvállalkozások COSME-programhoz való hozzáférésének értékelése

2015/S 090-160891

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Védelmi Ügynökség
Postai cím: rue des Drapiers 17–23
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1050
Ország: Belgium
Címzett: Szerződéskötő Egység
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eda.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=821

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
15.ESI.OP.064 – A védelmi vonatkozású kis- és középvállalkozások COSME-programhoz való hozzáférésének értékelése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
A teljesítés helye: A teljesítés helye: a nyertes ajánlattevő helyiségei.
A teljesítés helye: Az Európai Védelmi Ügynökség helyiségei.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az értékelés eredményei várhatóan a következők: a COSME-programmal kapcsolatos (i) szemléletformálás; (ii) ismeretek átadása; és (iii) kapacitásfejlesztés az európai védelmi technológiai és ipari bázis (EDTIB) révén. A nyertes ajánlattevő feladatai:
a) annak azonosítása, hogyan tudnának a védelmi vonatkozású kis- és középvállalkozások, illetve a klaszterek a leginkább részesülni a COSME-program pénzügyi eszközei, egyéb eszközei és lehetőségei által biztosított előnyökből;
b) a tanulmány következtetéseinek validálása/tesztelése a (COSME pénzügyi eszközeinek és egyéb támogató intézkedéseinek elérését célzó) kísérleti alkalmazások megfelelő támogatása által.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, 79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság, 75000000 Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások, 66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül: 150 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 9 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely az e-tendering weboldalon érhető el az alábbi címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=821

III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely az e-tendering weboldalon érhető el az alábbi címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=821

III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt, amely az e-tendering weboldalon érhető el az alábbi címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=821

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt, amely az e-tendering weboldalon érhető el az alábbi címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=821

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely az e-tendering weboldalon érhető el az alábbi címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=821

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
15.ESI.OP.064.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Egyéb: A pályázatokat az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani. A szerződést (és a szerződés szerinti szolgáltatásokat) angol nyelven kell teljesíteni. A pályázókat felkérik szakmai ajánlatuk másolatának angol nyelven történő benyújtására.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.6.2015 - 11:00

Hely:

Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) telephelye (rue des Drapiers 17–23, Brüsszel, BELGIUM).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson minden ajánlattevő egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a procurement@eda.europa.eu e-mail címre. Ezt a szándéknyilatkozatot az ajánlattevő egy felhatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából részt vesz a tenderbontási ülésen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A pályázati dokumentáció az I.1. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.4.2015