TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 16216-2021

15/01/2021    S10

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

2021/S 010-016216

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 157-380895)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726437
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45221121 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” – wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-380895

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPLD - Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014–2020 Osi priorytetowej: 03 - III Transport Działania: 01 - III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: 03 - III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPLD.03.01.03-10-0001/19.

Powinno być:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WŁ – Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014–2020 osi priorytetowej: 03-III Transport, działania: 01-III.1 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałania: 03-III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPLD.03.01.03-10-0001/19.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

8.1 Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPLD - Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego (...) - patrz pkt II.2.13)

Powinno być:

8.1. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WŁ – Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego (...) – patrz pkt II.2.13.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: