Építési beruházás - 163496-2018

17/04/2018    S74    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2018/S 074-163496

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Sportközpontok
AK15494
Hermina út 49.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714129
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
AK15945
Istvánmezei út 1–3.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipka Zsolt
Telefon: +36 14714333
E-mail: sipka.zsolt@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
AK15945
Istvánmezei út 1–3.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipka Zsolt
Telefon: +36 14714333
E-mail: sipka.zsolt@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkcionális csarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

Hivatkozási szám: 75-18-2866
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Multifunkcionális csarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 492 485 512.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

Kisvárda, hrsz.:924/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:

Tervezési feladat:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező engedélyezési terv alapján a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.

Telek területe (HRSZ.: 924/2) 29 777 m2.

Beépített terület: 6458 m2.

Építmény magassága: 13,40 m.

Tervezett parkolók száma:

— 43 db gk. parkoló,

— 400 db kerékpár tároló (OTÉK szerint),

— Burkolt felületek: 7420 m2,

— Az épület F+2 szintes kialakítású, összes hasznos alapterülete: 9462,80 m2.

Az épület Kisvárda északi szélén, az épülő stadion szomszédságában helyezkedik el. Az épület alap mérete: 81,5m x 71,9m. Az épülettel kapcsolatos alapvető elvárás, hogy magyar, európai és nemzetközi kupamérkőzések lebonyolításának feleljen meg. Az épületben a küzdőtér mellett összesen 4000 férőhelyes lelátó (amelyből 1500 férőhely mobil lelátóval biztosított), szociális blokkok, kiszolgáló helyiségek kapnak helyet (öltözők, mosdók, sajtókonferencia terem, irodák, büfé, skybox, gépészet, sajtószobák).. Az épület többszintes kialakítású, tömegformálása lapostetős. Az épület részlegesen akadálymentesített, kettő darab lift építése tervezett.

Az épület küzdőterében 2db kézilabda és 2db kosárlabda edzőpálya tervezett a főpályák vonalazása mellett.

Tartószerkezet ismertetése:

A fő tartószerkezetet alkotó pillérek és monolit vb. falak alatt cölöpalapozás készül monolit vb. fejtömbökkel és fejgerendákkal. Az épület fesztávolságai 3,0 és 7,1m között változnak.

A fő függőleges tartószerkezetet monolit vb. oszlopok és falak rendszere alkotja.

Az épület födémeit monolit vb. lemezek alkotják a kiszolgáló épületrészeknél, általános helyeken, a küzdőtér felett acél rácsostartóra szerelt acéllemezes szendvicsapnel födém készül.

Külső megjelenés, anyagok, burkolatok ismertetése:

Az épület hőszigetelése szálas (tető) és EPS hőszigeteléssel készül. Vízszigetelése hegesztett PVC csapadékvíz elleni szigetelés. Homlozatokon látszó beton felületek, szálcement homlokzatburkolatok, vakolatok jelennek meg. Az épület nyílászárói aluminium szerkezetű nyílászárók. Külső térben tereprendezés, kertépítés is megvalósul közterületi világítással.

Közművek, gépészeti és elektromos rendszerek összefoglalása:

Az ingatlan környezetében elektromos, gáz, víz, szenny és csapadékvíz közmű szinten biztosítható, viszont közműszolgáltatókkal a kapacitások egyeztetendőek. Az épületen kívüli, telken belüli közműépítés, bekötések kiépítése Vállalkozó feladata.

Az ajánlatkérő alapvető igénye, hogy az épület „közel nulla” energiaigényű tulajdonságokkal rendelkezzen, megujuló energetiai rendszerek telepítésével.

A küzdőtérben léghűtő-fűtő rendszer kerül kiépítésre, a többi területen a fűtésre padlófűtés és radiátoros fűtés épül, a rendszerek ellátására 3db 300kW kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az épület hűtésére szellőztető-légkezelő rendszereket telepítünk.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: Az M2)4. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 492 485 512.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 580
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7. pontjában megadott időtartam naptári napokban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt.62.§ (1)és(2)bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplők vonatkozásában. Ajánlattevő a Kbt.67.§ (4)bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1)és(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dok. benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67.§ (4)bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dok. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm. rend.2.§ (1)bek.-re figyelemmel az ajánlattevők részére a közbeszerzési dok.-kal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dok. mintát.

A Kbt. 62.§(1) bek. k)pont kb)alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.A Kbt.69.§ (4)-(7)bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5.pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm. rend.10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015.Korm.rend.4.§-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16.§-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dok.-at egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§(1)bek.c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dok. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.

Alk.AT, ha nem felelmeg a 321/2015. kr. 21. § (1) bek-ben foglaltaknak. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015(X.30.)Korm. rendelet 26.§ (1)-(2)bek. irányadóak.

Alk.AT, ha nem felelmeg a 321/2015. kr. 8.§(1) bek.-ben foglaltaknak. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)bek. szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015(X.30.)Korm.rendelet 26.§(1)-(2) bek. irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése.

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző, három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha ajánlattevő a P2)-P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 500 000 000 forintot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje üzleti eredménye az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet tekintve egy évnél többen negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 500 000 000 forintot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P2) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M5) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1 legalább 1 db referencia, amely minimum nettó 1000 m2 alapterületű sportlétesítmény kivitelezésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozik.

Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület (2004. évi I. törvény 77. § s pont).

A referencia követelmény legfeljebb 2 szerződésből igazolható.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)5 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti É kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 5 %-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 5 %-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet tartalmazza. Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5-5 %-a), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 11 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I.3) pontban található címen érhető el.

2) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2018. április 19. 10:00 óra. Találkozás helye: Kisvárda 924/2 helyrajzi számú ingatlan.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§(4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5) bek. szerinti felolvasólapot. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell az ajánlat részeként benyújtani.

5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-600 pont.

Az 1. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21 napi útmutatójának A .1.ba pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A fenntarthatósági terv kidolgozottsága esetében az ajánlatkérő által felkért 3 (három) tagú, független szakértőkből álló szakmai zsűri értékel a Közb.dok-ban foglalt szempontok szerint. A 3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatójának A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt. 71.§(8) bek. b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki.

7) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési és építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 800 millió Forint/káresemény és legalább 1,5 milliárd Forint/kárév, a tervezési munkákra legalább 60 millió Ft/év és 20 millió Ft/ káresemény) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közbeszerzési dok.-ban foglaltak szerint.

8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

10) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

15) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018