Services - 163726-2017

29/04/2017    S84    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пазарджик: Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

2017/S 084-163726

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пазарджик
000351736
бул. „България“ № 2
Пазарджик
4400
България
Лице за контакт: Васка Коларова
Телефон: +359 34402255
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Факс: +359 34440711
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.pazardzhik.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.pazardzhik.bg/bg/izgotvyane-na-tehnicheski-obsledvaniya-i-obsledvaniya-za-energiyna-efektivnost-npeemjs-27-04-2017

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.pazardzhik.bg/bg/izgotvyane-na-tehnicheski-obsledvaniya-i-obsledvaniya-za-energiyna-efektivnost-npeemjs-27-04-2017
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на НПЕЕМЖС.

II.1.2)Основен CPV код
71250000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е сключването на рамково споразумение с един изпълнител след провеждане на открита процедура по чл. 73, ал. 1, от ЗОП, за избор на изпълнител на дейности във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предвидените дейности за изпълнение по всяка многофамилна жилищна сграда са следните:

а/ изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт;

б/ изготвяне на обследване за енергийна ефективност.

В изготвяните технически и енергийни обследвания следва да бъдат посочени кои предписани мерки са задължителни за изпълнение с оглед на финансираните дейности по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 231 320.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Гр. Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е сключването на рамково споразумение с един изпълнител след провеждане на открита процедура по чл. 73, ал. 1, от ЗОП, за избор на изпълнител на дейности във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предвидените дейности за изпълнение по всяка многофамилна жилищна сграда са следните:

а/ изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт;

б/ изготвяне на обследване за енергийна ефективност.

В изготвяните технически и енергийни обследвания следва да бъдат посочени кои предписани мерки са задължителни за изпълнение с оглед на финансираните дейности по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Прогнозното количество многофамилни жилищни сгради, за които ще бъдат сключвани договори въз основа на рамковото споразумение е 61 броя с общ брой блок секции 123.

Прогнозното количество Разгъната застроена площ за всички многофамилни жилищни сгради, които попадат в обхвата на поръчката е 246 264 кв.м.

Договор въз основа на рамковото споразумение с участника, определен за изпълнител, за изпълнение на дейностите по отношение на конкретна многофамилна жилищна сграда, ще бъде сключван след подписване на съответен Договор за целево финансиране за тази сграда по реда на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 231 320.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът, когато е консултант, който ще извърши обследването на съществуващите строежи, следва да притежава удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, или удостоверение за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, или еквивалентен.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, А: Годност на ЕЕДОП.

При сключване на договор за обществена поръчка се представя документ, с който да се докаже, че определеният изпълнител има право да изпълнява възлаганата дейност вкл. да е извършил съответната регистрация, когато е необходимо.

2. Участникът следва да притежава удостоверение за вписване в публичния регистър при Агенцията за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен документ.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, А: Годност на ЕЕДОП.

При сключване на договор за обществена поръчка се представя документ, с който да се докаже, че определеният изпълнител има право да изпълнява възлаганата дейност вкл. да е извършил съответната регистрация, когато е необходимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвиждат изисквания по отношение на Икономическо и финансово състояние на участниците.

Продължение от раздел III.1.3) Технически и професионални възможности — Списък и кратко описание на критериите за подбор:

4. Участникът следва да притежава сертификат за стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на обследването на енергийна ефективност и сертифициране на сгради или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на ЕЕДОП, като се посочва следната информация за сертификата: обхват, номер и дата на издаване, издател, валидност.

Забележка: Когато участникът е обединение, изискването се отнася за членовете на обединението, които ще изпълняват дейности по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност.

Забележка: При сключване на договор за обществена поръчка се представя сертификат за стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на обследването на енергийна ефективност и сертифициране на сгради или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

5. Участникът следва да разполага, през целия период на изпълнение на поръчката по отношение на дейностите по обследване на енергийната ефективност, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, вписани в Удостоверението за вписване в публичния регистър при Агенцията за устойчиво енергийно развитие, чрез който упражнява дейността си, а именно:

а/ Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника“ с висше образование, специалност в областта на Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника — 3 броя;

б/ Архитект и / или инженер-конструктор с висше образование, специалност в областта на Архитектурата и/или ПГС, ССС или еквивалентна с направление конструкции — 2 броя;

в/ Електроинженер с висше образование, специалност Електро или еквивалентна — 1 брой.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, т.6, буква „а“ на ЕЕДОП.

Забележка: При сключване на договор за обществена поръчка се представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се предвиждат изисквания по отношение на Икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Когато обследването на съществуващите строежи се извършва от проектанти, участникът следва да разполага с минимално изискуемите лица по чл.176в, ал.3 от ЗУТ.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, т.6, буква „а“ на ЕЕДОП.

При сключване на договор за обществена поръчка се представя Списък на лицата, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит

2. Участникът следва да е участвал в изпълнението на услуги с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на поръчката и изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: „Под услуги с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвянето на:

— 20 броя доклади за извършени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 — 5) и ал. 3 от ЗУТ; — 20 броя технически паспорт; — 20 броя архитектурни заснеманения; — 20 броя доклад за обследване за енергийна ефективност, или еквивалентни.

Изпълнените услуги следва да се отнасят за жилищни сгради с минимум 6 броя жилищни обекти във всяка една от тях.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, т.1б) на ЕЕДОП.

Забележка: При сключване на договор за обществена поръчка се представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги, от които следва да е видно дали същите са изпълнени в срок и кога е приключило изпълнението, обхвата на изпълнението, получателя на услугата и описание на жилищната сграда, за която се отнасят.

3. Участникът следва да притежава сертификат за стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на:

а/ строителния надзор, когато участникът е консултант, който ще извърши обследването на съществуващите строежи, и притежава удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, или удостоверение за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или б/ проектирането, когато участникът разполага с минимално изискуемите лица по чл.176в, ал.3 от ЗУТ и обследването на съществуващите строежи се извършва от проектанти,

или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Попълва се Част IV: Критерии за подбор, Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на ЕЕДОП, като се посочва следната информация за сертификата: обхват, номер и дата на издаване, издател, валидност.

Забележка: Когато участникът е обединение, изискването се отнася за членовете на обединението, които ще изпълняват дейности по изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт.

Забележка: При сключване на договор за обществена поръчка се представя сертификат за стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на:

а/ строителния надзор, когато участникът е консултант, който ще извърши обследването на съществуващите строежи, и притежава удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, или удостоверение за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или б/ проектирането, когато участникът разполага с минимално изискуемите лица по чл.176в, ал.3 от ЗУТ и обследването на съществуващите строежи се извършва от проектанти, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Продължава в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние — Списък и кратко описание на критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Когато обследването на съществуващите строежи се извършва от проектанти, участникът да разполага с минимално изискуемите лица по чл.176в, ал.3 от ЗУТ.

2. Участникът да е участвал в изпълнението на услуги с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на поръчката и изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под услуги с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изготвянето на:

— 20 броя доклади за извършени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 — 5) и ал. 3 от ЗУТ;- 20 броя технически паспорти;- 20 броя архитектурни заснеманения;- 20 броя доклади за обследване за енергийна ефективност, или еквивалентни.

Изпълнените услуги следва да се отнасят за жилищни сгради с минимум 6 броя жилищни обекти във всяка една от тях.

3. Участникът следва да притежава сертификат за стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на:

а/ строителния надзор, когато участникът е консултант, който ще извърши обследването на съществуващите строежи, и притежава удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, или удостоверение за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или б/ проектирането, когато участникът разполага с минимално изискуемите лица по чл.176в, ал.3 от ЗУТ и обследването на съществуващите строежи се извършва от проектанти, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

4. Участникът следва да притежава сертификат за стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на обследването на енергийна ефективност и сертифициране на сгради или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

5. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на поръчката по отношение на дейностите по обследване на енергийната ефективност, с лица, които да отговарят за извършването на услугата, вписани в Удостоверението за вписване в публичния регистър при Агенцията за устойчиво енергийно развитие, чрез който упражнява дейността си, а именно:

а/ Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника“ с висше образование, специалност в областта на Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника — 3 броя;

б/ Архитект и / или инженер-конструктор с висше образование, специалност в областта на Архитектурата и/или ПГС, ССС или еквивалентна с направление конструкции — 2 броя;

в/ Електроинженер с висше образование, специалност Електро или еквивалентна — 1 брой.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение е в размер на 3 % от стойността на поръчката.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция или в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

3.Договор въз основа на рамковото споразумение с участника, определен за изпълнител, за изпълнение на дейностите по отношение на конкретна многофамилна жилищна сграда, ще бъде сключван при прилагане на чл.114 от ЗОП, след подписване на съответен Договор за целево финансиране за тази сграда по реда на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/06/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/06/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр.Пазарджик, бул. България №2, административната сграда на общинска администрация — Пазарджик, ет. 2, Стъклена зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Следните изисквания се отнасят до участниците в процедурата. Наличието им води до отстраняване от участие в процедурата.

1. Участникът да не е обявен в несъстоятелност или да не е в производство по несъстоятелност, или да не е в процедура по ликвидация, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или да не е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — да не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. За Участника да не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3. Участникът да не е опитал да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник, когато е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от него лице, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/04/2017