Árubeszerzések - 166581-2018

18/04/2018    S75    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Bútorok

2018/S 075-166581

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Testnevelési Egyetem
AK22243
Alkotás utca 44.
Budapest
1123
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bikaliné Bodnár Andrea
Telefon: +36 14879215
E-mail: bikaline.andrea@tf.hu
Fax: +36 13566337
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Andrássy út 17. II. emelet 9.
Budapest
1061
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Andrássy út 17. II. emelet 9.
Budapest
1061
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúrafejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
39100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúrafejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39100000
39120000
39141200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1123 Budapest, Alkotás utca 48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

A Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kialakításra kerül a Testnevelési Egyetem új campusa, a jelenlegi campus infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő kibővítésével, a korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2-4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával.

A jelen közbeszerzés tárgya:

A korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területen, a K, B3, B4, B5, B6, B9, B14 épületek mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.

A bútorok többsége asztal, szék és szekrény. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb beszerzési tételek darabszáma:

Íróasztal 369.

Tantermi asztal 569.

Tanári asztal 21.

Étkező asztal 113.

Tárgyaló asztal 44.

Egyéb asztal tartozék 80.

Szék.

Görgős 318.

Rakásolható 2632.

Nem görgős, nem rakásolható 116.

Fotel 22.

Kanapé 16.

Egyéb ülő bútor 38.

Szekrény 432.

Raktári állvány 354.

Öltözőpad 21.

Szemetes irodai 322.

Szemetes szelektív 62.

Fogas 161.

Össz: 5 690 db.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő eszközökre vállalt előírt 24 hónapos jótállása feletti megajánlása hónapokban (Minimum 0, max 36. A 36 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.5) pont: EU-ba feladás céljából.

Ajánlatkérő Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részajánlattétel és a beszerzés tárgyának jellegére (egy azon stílus megteremtése), szerződéshez kapcsolódó további körülményekre (nagyobb kedvezmény érvényesíthetősége) tekintettel nem biztosítja a részajánlattételt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:”Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr” 8. § ib) pontja vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.

A „Kr” 10. § gb) pontja vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.

A ”Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

(Ajánlatkérő javasolja, hogy a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése ne legyen korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.).

Öntisztázás: Kbt.64.§.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, ami az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok α szakasz igen/nem rovatának a kitöltésével teljesíthető.

Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerint. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés is.

A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (2) bekezdés alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya, valamint mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Irányadó a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21/A. §-a.

Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140. § (9) bek. alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább 4000 db bútor szállítására, összeszerelésére és elhelyezésére vonatkozó referenciával.

A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás megajánlás szerint minimum 24 hónap, maximum 60 hónap (szerződésszerű teljesítéstől számítva).

Kötbérek.

Késed.: a késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 1 %/naptári nap, késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 15 %-a.

Hibásteljesítési kötbér: szerződésszegő magatartással érintett nettó szerz. ellenérték 3 %-a.

Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 20 %-a.

Biztosíték vetítési alapja nettó szerz. ellenérték.

Teljesítési bizt: 5 %.

Hibástelj. bizt: 5 %.

Biztosítékok: Kbt.134. § (6) a).

Előleg: 10 %.

Nyertes ajánlattevő egy részszámla (50 %) és egy végszámla (50 %) benyújtására jogosult.

Az előleg végszámlából kerül levonásra.

Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.

Főbb jogszabályok:

Kbt., Ptk.,

2017.évi CLI.tv.

Fizetés: 30 nap.

Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Testnevelési Egyetem campus fejlesztése projekt keretén belül megvalósuló I. ütemű épületek használatához szükséges mobíliák beszerzésének a tanév megkezdése (2018. szeptember 1.) előtt meg kell történnie. A tanév meghirdetését a Testnevelési Egyetemnek a 2011. évi CCIV. törvény (a nemzeti felsőoktatásról) 17.§ (2) bekezdése értelmében és a 108.§ 40. pontja értelmében kell megtennie. Ez alapján a 2018/2019-es tanévet 2018. szeptember 3-án meg kell kezdenie az Egyetemnek. Az oktatás megkezdéséhez szükségesek a jelen eljárás keretein belül beszerzendő mobíliák. Tekintettel a szállítási határidőre és az eljárás lefolytatásához szükséges időre, a fenti időpont nem lenne tartható gyorsított eljárás nélkül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 02/07/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás és a jogosultak: a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásminta),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

3. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont

Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb.

Módszerek: 1. részszempont KH 2016/147 (21.12 2016-i) útmutatója („Útm”) 1. sz. melléklet A.1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás, a 2. részszempont „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás.

4. III.1.3) M.1. pontban előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.

7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!

— a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap.

9. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre.

11. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

12. Az ajánlatok beadása hétfő–péntek 9:00–17:00 óra között lehetséges a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig.

13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.

14. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.

16. Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

17. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.

18. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen, közvetlenül és korlátozás nélkül (regisztráció nélkül), díjmentesen az alábbi linken teszi elérhetővé: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok

A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) További információk folytatása:

19. A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőben nyertes ajánlattevő kész kell, hogy legyen leszállítani a mobíliákat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szállítást csak a teljesítési határidőt követő legkésőbb 60. napon belül kérje. Ajánlatkérő a szállítás kért idejéről a teljesítési határidőt megelőző legkésőbb 3. munkanapig tájékoztatja nyertes ajánlattevőt. A tárolás és őrzés költsége nyertes ajánlattevőt terheli.

20. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

21. FAKSZ: dr. Schmalz Péter - 00088.

22. Ajánlatok felbontásakor a jelenlétre a Kbt.68.§ (3) szerintiek irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018