Services - 168429-2017

04/05/2017    S86    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 086-168429

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Księcia Jana Dobrego 1
Opole
45-090
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
Tel.: +48 775541654
E-mail: Ewa.Polowa@plk-sa.pl
Faks: +48 775541792
Kod NUTS: PL52

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
ul. Księcia Jana Dobrego 1
Opole
45-090
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
Tel.: +48 775541654
E-mail: Ewa.Polowa@plk-sa.pl
Faks: +48 775541792
Kod NUTS: PL52

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej „Prace związane z poprawą stanu obiektu inżynieryjnego w ramach programu pn.:„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

Numer referencyjny: 0662/IZ15GM/09241/03406/17/P
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla zadania pn.: „Prace związane z poprawą stanu obiektu inżynieryjnego – tunelu liniowego w km 84,671 linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie odcinek Strzelin – Kłodzko Główne” w ramach programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

ul. Księcia Jana Dobrego 1

45-090 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla zadania pn.: „Prace związane z poprawą stanu obiektu inżynieryjnego – tunelu liniowego w km 84,671 linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie odcinek Strzelin – Kłodzko Główne” w ramach programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III do

SIWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) [z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Pzp] (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.6. IDW.

Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

2.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2.3.Zdolności technicznej lub zawodowej.

3.W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości: nie mniejszej niż: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) wartość ubezpieczenia stanowić będzie suma ubezpieczeń firm tworzących konsorcjum.

2) posiada nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Dokumencie, tj.

1) opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia;

2)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki zawarte są w Tomie I (IDW). Ocena spełniania warunku określonego powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w punkcie 9 IDW.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

— minimum jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie budowy / remontu tunelu kolejowego o całkowitej długości min. 350 m.

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania Zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Projektant ds. mostowych (1 osoba)

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Doświadczenie co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w projektowaniu obiektów inżynieryjnych (tunel).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Dokumencie, tj.

Dotyczy pkt.1 powyżej

1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zastały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w w/w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa wyżej. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w punkcie 9.6. lit.(a)-(i) IDW.

Szczegółowe warunki zawarte są w Tomie I (IDW). Ocena spełniania warunku określonego powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w punkcie 9.7.1.IDW.

Dotyczy pkt. 2 powyżej

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do IDW)

2) „oświadczenia”, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeśli ustawy narzucają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2016 poz. 1725) lub wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j. Dz.U. 2015 poz. 65.)] przez osoby wymienione w tabeli w pkt 8.6.3 IDW” (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do IDW);

Szczegółowe warunki zawarte są w Tomie I (IDW). Ocena spełniania warunku określonego powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w punkcie 9.7.2.IDW.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

Całkowita cena brutto – waga: 100 %

Szczegółowo kryteria opisane są w TOMIE I (IDW).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 500 PLN

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniami art. 23 Ustawy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

Ul. Księcia Jana Dobrego 1

45-090 Opole

Pokój nr 119.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub

dokumentów.

2.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa Oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 9 do IDW składa każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę (dotyczy również Wykonawców występujących wspólnie).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587803
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2017