Supplies - 168839-2022

Submission deadline has been amended by:  274062-2022
01/04/2022    S65

Poland-Łódź: Renal support devices

2022/S 065-168839

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
National registration number: PL113
Postal address: ul. Pabianicka 62,
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-513
Country: Poland
Contact person: Jacek Bojanowski
E-mail: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Telephone: +48 426895912
Fax: +48 426895409
Internet address(es):
Main address: www.kopernik.lodz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EZ.28.38.2022 Dostawa aparatów do CRRT oraz myjki ultradźwiękowej dla WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi

Reference number: EZ.28.38.2022
II.1.2)Main CPV code
33181000 Renal support devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do CRRT oraz myjki ultradźwiękowej dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii ”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje 2 pakiety. Na przedmiot zamówienia składają się:

Pakiet 1 – Aparat do CRRT

Pakiet 2 – Myjka ultradźwiękowa

4. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 – Aparat do CRRT

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181000 Renal support devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 1 – Aparat do CRRT. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń"

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii"

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości 17 600,00 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XVII SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 – Myjka ultradźwiękowa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 2 – Myjka ultradźwiękowa. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów technicznych warunków gwarancji oraz szkoleń"

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii"

II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości 17 600,00 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium zawiera rozdział XVII SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/04/2022
Local time: 11:00
Place:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych pokój 979.

Information about authorised persons and opening procedure:

Deszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie bezpłatnego i intuicyjnego narzędzia do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamów.publicz.Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art.108 ust.1 uPzp. W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD dalej:„JEDZ”) W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz.XI SWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:1.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:1.1.1.art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 1.1.2.art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,1.2.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 1.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 1.3.1. art.108 ust.1 pkt 3 ustawy, 1.3.2.art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 1.3.3.art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, 1.3.4.art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy, Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych szczegółowo w Rozdziale VI SWZ.W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą– wykaz zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 1.1.miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 1.2.ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 1.3. poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl, z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz. XVIII SWZ. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art.6 ust.1 pkt c) i f) oraz art.10 RODO w związku przepisami określonymi w art.124 ustawy z 11.9.2019 Pzp w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postęp.o udzielenie zam.publicz. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej” (art. 139 ust.1 ustawy pzp).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego zamówienie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. Niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

3.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 506 - 521 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/03/2022