Építési beruházás - 169392-2019

11/04/2019    S72

Magyarország-Budapest: "Parkolj és utazz" (P+R) létesítmény építése

2019/S 072-169392

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Telefon: +36 74470699
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000413132019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000413132019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Békásmegyer P+R parkoló létesítés-IKOP

Hivatkozási szám: EKR000413132019
II.1.2)Fő CPV-kód
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«A városi közlekedés eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten» című és IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt — Budapest, III. kerület, Békásmegyer P+R parkoló létesítésének kivitelezési munkái.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42416000 Liftek, vedres emelők, mozgólépcsők és mozgójárdák
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
45233162 Kerékpárút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45233228 Útburkolat építése
45233290 Útjelző tábla szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Bp, III.ker., Békásmegyer Békásm-iHÉV Ny-i oldalán,azOrszág út mentén,HÉV állomás K-i oldalán, a 11. sz. főút, azaz a Batthyány u. és aHÉV vágányok között. Juhász Gy.u. folyt-ban a Batthyány u. új kapcsolataként

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békásmegyeri HÉV nyugati oldalán, az Ország út mentén a meglévő P+R parkoló felújítása és bővítése, új felszíni P+R parkoló építése: A fejlesztés keretében a HÉV vonalától nyugatra eső területen felújítás, átépítés, valamint új építés eredményeként az Ország út mentén összesen 173 db parkolóállás áll majd rendelkezésre, míg az Ország út keleti oldalán 37 db parkolóhely.

— HÉV állomás keleti oldalán, a 11. sz. főút, azaz a Batthyány utca és a HÉV vágányok között új felszíni P+R parkoló építése, 166 férőhellyel

— Térfigyelő rendszer kialakítása (kamerás megfigyelés)

— Szabad parkolóhely kijelző rendszer kiépítése

— Utastájékoztatás fejlesztése korszerű eszközökkel (FUTÁR kijelző)

— Akadálymentes gyalogos-kerékpáros kapcsolat kialakítása a H5 HÉV vonal két oldala felé, a keleti és nyugati békásmegyeri területekkel (a parkolók és a HÉV állomás közötti kapcsolat fejlesztése)

— HÉV állomási peron akadálymentesítése (1020 kg teherbírású, 13 személyes, 6000 fő/h teljesítményű két megállós lift építése a lépcsők mellett, taktilis jelek létesítése)

— Új jelzőlámpás csomópont építése a Juhász Gy. utca folytatásában a Batthyány utca új kapcsolataként

— Juhász Gy. utcában autóbuszöböl építése

— Közmű és zöldfelületi munkák,

— B+R építése

Főbb mennyiségek:

— Útépítés:

— pályaszerkezet bontása, marása: 926 m3

— szegélybontás: 2781 m

— hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építés: 268 m3

— aszfalt alapréteg építés: 43 m3

— aszfalt kötőréteg építés: 888 m3

— aszfalt kopóréteg építés: 257 m3

— térkőburkolat építés: 6677 m2

— szegélyépítés: 6478 m

— Forgalomtechnika:

— burkolati jelek eltávolítása: 43 m2

— KRESZ táblák bontása: 10 db

— KRESZ táblák elhelyezése: 115 db

— burkolati jelek készítése: 487 m2

— forgalomirányító berendezés telepítése és programozása: 1 db

— Térfigyelés és parkolástechnika:

— kültéri boksz kamera telepítése: 49 db

— FUTÁR kijelző telepítése: 5 db

— Változtatható jelzésképű parkoló foglaltságjelző: 9 db

— Közműépítés:

— ásványolaj-leválasztó berendezés: 23 db

— acél védőcső sajtolása: 145 m

— víznyelőakna elhelyezése: 15 db

— tisztítóakna építése: 3 db

— Elektromos vezeték:

— 10 kV-os kábel kiváltás: 1217 m bontás - 1878 m építés

— 0,4 kV-os kábel kiváltás: 96 m bontás - 100 m építés

— kisfeszültségű vezeték (földkábel): 2380 m építés

— út- és közvilágítás: 168 m bontás - 1778 m építés

— térvilágítás: 152 m bontás - 287 m építés

— Műtárgyépítés:

— vasbeton szerkezet bontása: 135 m3

— szádfal készítése: 530 m2

— vasbeton szerkezet készítése: 542 m3

— talaj- és csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 1353 m2

— kőlap burkolat készítése: 458 m2

— tömblépcső elhelyezése: 10 fm

— Kertészet:

— fakivágás: 257 db

— fa átültetése: 2 db

— fa ültetése: 134 db

— talajtakarócserje ültetése: 17832 db

— füvesítés humuszterítéssel: 2168 m2

— TerraWay vagy azzal egyenértékű burkolat készítése: 34 m2

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a régi parkolóval kapcsolatos munkák megkezdésére kizárólag az új P+R parkoló kivitelezési munkáinak befejezését és az azzal kapcsolatos ideiglenes forgalomba helyezés megszerzését követően kerülhet sor. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti. A leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.A műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra.Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a„vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell alatta. Részletek a KD-ban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 1,25
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2 (B) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) / Súlyszám: 1,25
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő — 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti — hátrányos helyzetű munkavállaló (minimum 0 fő, maximum 2 fő) / Súlyszám: 0,5
Ár - Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 410
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

— mozgólépcső kivitelezése.

Amennyiben Ajánlatkérő és az üzemeltetési feladatot ellátó szervezet között megállapodás születik, továbbá amennyiben a MÁV-HÉV Zrt. peronépítési beruházása és jelen beruházás időbeni megvalósítása lehetővé teszi annak építését, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a fenti tétel opcionális megrendelésére. Ajánlatkérő az opciós tétel lehívására bármikor jogosult a szerződés teljesítése során, a teljesítési határidő lejártát megelőző 150 napig.

Részajánlattétel kizárásának indoka:

A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Ennek indoka különösen, hogy az újonnan épülő és felújítandó parkoló kialakítása műszakilag egybefügg, mivel az új parkoló megépítése (illetve annak forgalomba helyezési engedélyének megléte) feltétele annak, hogy a felújítandó parkoló munkái megkezdődjenek. Az újonnan építendő és felújítandó P+R parkolók térfigyelési és parkolástechnikai műszaki berendezései egy egységet alkotnak tehát azok, illetve a projekt keretében elvégzendő további munkák is oly módon egymásra épülnek, illetve összefüggnek, hogy azok egymástól ésszerűen nem elválaszthatók. Továbbá a munkák megvalósítása során az ideiglenes forgalomtechnikai beavatkozások is egy elválaszthatatlan egységet alkotnak, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a jelentős forgalmat lebonyolító Békásmegyer HÉV megálló gyalogos, illetve az erre ráhordó tömegközlekedés forgalmát, valamint a megálló megközelítését folyamatosan fenn kell tartani, ami a beruházás részekre bontása esetén nem vagy csak igen magas költségek mellett lenne megvalósítható. (További részletek a KD-ban.)

A III.1.3.) pont "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" részben hivatkozott Projektvezető fogalma:

Projektvezető fogalma: Felelős és biztosítja a projekt folyamatos előrehaladását, és a különböző résztvevők/alvállalkozók közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. A megvalósítás folyamatát teljes egészében át kell látnia az indulástól annak végéig, és biztosítania kell azt, hogy az elképzelés megvalósuljon, tehát fontos a tervszerű cselekedet és az, hogy előre átgondolja és átlássa az egyes feladatokat, illetve a felmerülő lehetséges kockázatokat és azokat megfelelően kezelje, koordinálja a megrendelővel és a műszaki ellenőrrel történő szoros együttműködésben.A fentiekre tekintettel a projektvezető gyakorlattal rendelkezik egy szervezet kialakításában és ezáltal képes egy komplex munka összehangolására és a projekt során felmerülő hatékony döntések meghozatalára a leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldás biztosítása és a konkrét cél elérése érdekében.

III.2.2.) pont folytatása: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: alapja a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított, teljes nettó vállalkozói díj; mértéke 1 %, max mértéke:húsz napra számított tétel.

Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozóidíj 30 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg.

Teljesítési biztosíték:a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható.

Hibás teljesítési biztosíték:ASzerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára,a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján.

Szállítóielőleg-visszafizetésibiztosíték: a 272/2014.(XI.5.)Kr. szerint.

Jótállás:Az ajánlatkérő előírja a 60 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását.

Részletek a KD-ban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„A városi közlekedés eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten” című és IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt.

II.2.14)További információk

A II.2.7.) pontban megadott szerződés időtartama a munkaterület átadásától kezdődik. A szerződés időtartama alatt (410) Ajánlatkérő naptári napokat ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási módok:

A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

A.1) Előzetes igazolás

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2–4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8–16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

B.1). Előzetes igazolás

Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,

— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)–(5)-re is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások: Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmasságikövetelménynekvaló megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.

P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából ((útépítés és/vagy útfelújítás) és/vagy (parkoló építés) és/vagy (műtárgy építés és/vagy műtárgy felújítás) és/vagy (új felvonó és/vagy új mozgólépcső építése telepítése) származó általános forgalmi adó nélkülszámított-árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jöttlétre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésreállnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzletiévet egy évnek tekinti.

A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formábanműködik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolásimód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatáskérése során kötelesalátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetségesés tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzéstárgyából - (útépítés és/vagy útfelújítás) és/vagy parkoló építés) és/vagy (műtárgy építés és/vagy műtárgy felújítás) és/vagy (új felvonó és/vagy új mozgólépcső építése/telepítése) - származó - általános forgalmi adó nélkülszámított - árbevétele nem éri el a nettó 760 000 000,-HUF -ot.

EGYÉB INFORMÁCIÓ (NEM ALKALMASSÁGI ELŐÍRÁS):

II.2.5) p. feltüntetett 2.Értékelési sz. leírása: 2.A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2(B) alk.köv tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) közlekedési létesítmények kivitelezési munkáinak irányításában - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (min. 0 hó, max. 36 hó) A III.2.2. p.folytatása:A szerződés teljesítése során - a tartalékkeret felhasználásának esetén kívül - 1 (egy) db előlegszámla, 5 db részszámla(tov:RSZ) és a végszámla nyújtható be a 272/-esKr-ben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és TSZnek megfelelően - a következő ütemezés szerint: - 1. RSZ 20 %-os műszaki készültségi fok elérését követően, max az áfa nélkül számított vállalkozói díj 20 %-áról - 2. RSZ 35 %-os műszaki készültségi fok elérését követően, max az áfa nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról, - 3. RSZ 50 %-os műszaki készültségi fok elérést követően, max az áfa nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról, - 4. RSZ 65 %-os műszaki készültségi fok elérést követően max az áfa nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról, - 5. RSZ 80 %-os műszaki készültségi fok elérését követően, max az áfa nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról, - végszámla műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárást követően, a tényleges teljesítés alapján még ki nem fizetett, tervezetten az áfa nélkül számított vállalkozói díj 20 %-áról. AT a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az AK által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes AT a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, AK által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt.135.§ (1)-(2) bek az irányadó. Nyertes AT az opciós tétel vonatkozásában 1 darab számlát jogosult benyújtani a 272/2014. (XI. 5.) Krben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően, annak függvényében, hogy AK opciós tételt hív-e le a kivitelezés ideje alatt. Az opciós tétel számlájának benyújtására (számlázás rendjére) a jelen III.1.7. pontban meghatározott szabályok irányadóak. Vállalkozó az opciós tételek esetén 1 db számla benyújtására jogosult. Az AK fizetési kötelezettségüket igazolt teljesítés esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek. és a Kbt.135.§(1)és(5)-(6) bek összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított - számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes AT bankszámlájára. Amennyiben az AT szerződő fél a teljesítéshez AV-t vesz igénybe, a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bektől eltérően a 322-es Kr.32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). AK felhívja a figyelmet a 322-es Kr. 32/A. § (1) és 32/B. § (1)-(2) bekezdéseire. A számla benyújtásával kapcsolatban AK felhívja a nyertes AT figyelmét a 272-es Krben foglaltakra. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás

M/1.-M/2. AT az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV.részAlfaszakasz) benyújtásával igazolja az alk.kövnek történő megfelelést (a részletes adatok megadását AK nem írja elő).

B) A Kbt. 69.§(4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

M/1. AT csatolja a 321-es Kr.21§(2)bek.a)p. alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe,b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alk.minköv-nek megfelelően részletezett tartalommal),c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,d) a teljesítés helye,e) az építési beruházás mennyiségét, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr. 22. § (5) bekben foglaltakra.

M/2. AT a Kr.21.§(2)bek. b)p. alapján mutassa be azokat a szakembereket(SZE), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbi dokumentumokat,

— a SZE bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,

— a SZE szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia),

— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a SZE által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.

A min.köv. szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (AK kiemelten felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).

A 321-es Kr. 24.§(2)bek.szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara(MKIK) vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21.§(2) bek. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a 321esKr.30.§ és 39.§-ban foglaltakra(minősített AT-k hivatalos jegyzéke).

Az alkköv-re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett

(A) Városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítés és/vagy útfelújításra és/vagy parkoló építésre vonatkozó referenciával (referenciákkal), amelynek részét képezte az alábbi (rész)feladatok / munkarészek ellátása

— hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építés legalább 180 m3 mennyiségben,

— térkőburkolat építés legalább 4600 m2 mennyiségben.

(B) városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett vasbeton műtárgy építésére és/vagy felújítására vonatkozó, olyan referenciával (referenciákkal),amelynek részét képezte az alábbi (rész)feladatok / munkarészek ellátása

— vasbeton szerkezet készítése 350 m3 mennyiségben

— talaj- és csapadékvíz elleni szigetelés készítése 600 m2 mennyiségben.

(C) 1 db közforgalmi létesítményben legalább 9 személy teherbírású, új személyfelvonó és/vagy 4000 fő/h teljesítményű új mozgólépcső létesítésére vonatkozó referenciával.

Az M1)(A)-M1)(B)ésM1)(C) pontban megjelölt referenciák között az átfedés megengedett, azaz AT akár 1 db referenciával is igazolhatja az alk.feltnek való megfelelést, amennyiben a csatolt referencia megfelel valamennyi, az M1)(A)-M1)(B)ésM1)(C) pontokban előírt min.feltnek, azzal, hogy az M1 alkalmasságnak való megfelelés max. 4 referenciával teljesíthető.

Városi környezet: Az AK a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti, mely gyalogos forgalommal és helyi tömegközlekedéssel is érintett.

Forgalom fenntartása: AK a forgalom fenntartása alatt az adott kivitelezési munkával érintett területeken meglévő közúti, gyalogos, kerékpáros, illetve közösségi közlekedési áramlatok fenntartását és az átszállási lehetőségek biztosítását érinti a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terveknek megfelelően.

AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr. 21/A. §-ára.

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7),(9) és (11)bekre.

M/2.) Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik

(A) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki útépítésben és/vagy útfelújításban legalább 3 éves építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik,

(B) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki közlekedési létesítmények kivitelezésének irányításában legalább 4 éves projektvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik,

(C) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki vasbeton műtárgyépítésben és/vagy felújításban szerzett legalább 3 éves építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

(D) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves új felvonó és/vagy új mozgólépcső építésében szerzett tapasztalattal rendelkezik.

ATnek az M2) (A) M2) (B) és M2) (C) alpontban jelölt alk.min.kövnek való megfelelés érdekében külön-külön SZE megjelölése szükséges, azaz a SZE között az átfedés nem megengedett.

Projektvezető fogalma: A II.2.11.) pontban került meghatározásra a karekterkorlátra tekintettel.

A Kbt. 65.§ (6) beke értelmében az előírt alk.kövnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7),(9) és (11)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásából tervezetten «A városi közlekedés eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten» című és az IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú pályázat alapján nyújtott támogatásából történik.

A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt — tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított — teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére.

További részletek a szerződéstervezetben.

A Szerződés 10 % Tartalékkeretet tartalmaz a nettó ellenértékenfelül. A támogatás intenzitása: 100 %.

Folytatás a III.1.2. pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/05/2019
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/05/2019
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR rendszer.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. Részletek a KDban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.Ajánlatban, korábban nem szereplő GSZ hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást AK egy alkalommal rendel el. Az értékelése során adható pontszám: 0-100

Módszerek meghatározása:A./ A nettó vállalkozási díj: fordított arányosítás elve, B-C./ A többletjótállás vállalása és az M.2 (B) szakember többlettapasztalata esetében az egyenes arányosítás módszere, D) Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő - 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti - hátrányos helyzetű munkavállaló vállalása esetén az egyenes arányosítás módszere.AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.AK az ajánlatok bírálatát - az ESPDben foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.AK az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő (irányadó:424/2017-es rendelet). Az AK előírja az EKR r.5.§(2)bek alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható. A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat vagy megtétele előtt vissza kell vonnia.

A gazdasági szereplők(GSZ) vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.A felolvasólapot űrlapként kell benyújtani..A nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az AKnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT képviseletére jogosult GSZ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT képviseletében eljárhat., irányadó Kbt. 35.§. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.A közös ajánlatot benyújtó GSZ személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. AK a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 56. §-ban foglaltakat alkalmazza. Az AK a GSZt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az EKR- en keresztül tájékoztatja. Kiegészítő tájékoztatási igény esetén az AT kérdéseit kizárólag az EKR rendszeren keresztül teheti fel. AK figyelmen kívül hagyja azon kérdéseket, amelyeket a GSZ nem az EKR-en keresztül tett fel. Alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, elektronikus okiratként feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ alapján EKR r.11. § (2)-(3) bek figyelembe vételével. Számítási hiba javítása: Irányadó a Kbt.71.§(11)bek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§

További információk folytatása:

Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.Ha idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.A fordítás tartalmának helyességéért az AT felelős.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban(HUF)kell megadni.A nem forintban(HUF)rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál azATnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.AK felhívja a figyelmet a 321-esKr.46.§(3)bekben foglaltakra.AK alkalmazza aKbt.75.§(2)beke)pontját.Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75.§(2) bek foglalt eseteken túl akkor is, ha azEKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. Az eljárásban eljáró FAKSZ:dr.Horváth Helena Zsuzsanna 00461, (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.;7090Tamási,Petőfi u.12.(Pf. 37.); Telefon:+36 74470699;Fax:+36 74470699;E-mail:titkarsag@bujdosoiroda.com)Az eljárásban való részvétel minden költsége ATt terheli.Az ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. A jelen felhívás a 321-es Kr.30.§(4) bek. és a KH által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz. AK a Kbt.131.§(4)bek szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnekminősítettajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Irányadó: a Kbt. és vh rendeletek előírásai. Biztosítás: A 322-esKr. 26. § alapján az AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára legalább 500 000 000,- Ft/év és káreseményenként legalább 100 000 000,-Ft összegű kivitelezőiösszkockázatú építés-és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben AK a Kbt.131.§(4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. AK felhívja AT figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházások teljesítéséhez a nyertes AT kötelezettsége, hogy a 266/2013.(VII.11.)Kr, és a191/2009.(IX.15)Kr. előírásainakmegfelelően végezze.

Változásbejegyzés: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó.321-esKr. A Kbt. 73.§(4)-(5)bek foglaltak alapján az AT köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR r. 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Legkésőbb a szerződéskötésig a nyertes ATnek rendelkeznie kell az M2)(A)M2) (B) ésM2)(C) pontokban bemutatott szakemberekre vonatkozóana 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész Sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sorszerinti közlekedési építmények szakterületére vonatkozó MV-KÉ képesítésű műszaki vezetői jogosultsággal, amelynek igazolása a szerződés aláírásának a feltétele.Amennyiben a teljesítés során a szerzői jogi védelem alá eső alkotás keletkezik, azon AK területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/04/2019