Szolgáltatások - 169810-2020

09/04/2020    S71    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Paks: Biztosításközvetítési szolgáltatások

2020/S 071-169810

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152564
Fax: +36 75501646

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks2.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216212020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216212020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztosítási alkusz beszerzés Paks II. Zrt. részére

Hivatkozási szám: EKR000216212020
II.1.2)Fő CPV-kód
66131000 Biztosításközvetítési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Biztosítási alkusz beszerzés Paks II. Zrt. részére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66131000 Biztosításközvetítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Gagarin u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházás tervezési, beszerzési és kivitelezési paramétereit tartalmazó EPC szerződés szerint megkötendő biztosítások – 1 db építés-szerelés biztosítás, 1 db szállítmánybiztosítás, 1 db általános felelősségbiztosítás – beszerzésével kapcsolatos fix díjas biztosítási alkuszi megbízási szerződés megkötése.

1. Előkészítés és kockázatfelmérés („preparation and risk assessment“)

— ütemterv készítése: az előkészítéstől a biztosítási fedezetek életbe léptetéséig,

— adatszükségletek: információ és dokumentáció igény meghatározása,

— adategyeztetés: az Ajánlatkérő által átadott dokumentumok véleményezése, további adatszükségletek meghatározása,

— helyszíni bejárás(ok) előkészítése, koordinálása, amennyiben szükséges,

— a biztosítások elhelyezésére ható technikai – jogi, pénzügyi, beszerzési – kérdések áttekintése,

— szükség esetén megbeszélések és konzultációk szervezése az alkusz nemzetközi nukleáris biztosítási szakértőinek bevonásával,

— előzetes EML (Estimated Maximum Loss) vagy PML (Probable Maximum Loss) kalkuláció,

— előrehaladási jelentések készítése és prezentálása az Ajánlatkérő képviselői részére a Megbízóval egyeztetett gyakoriság szerint,

— a biztosítási program várható költségének meghatározása,

— a preferált biztosítási feltételszöveg („wording“) bemutatása,

— a kockázatelhelyezési ív („placement slip“) tervezetének elkészítése; benne a limitek, szublimitek, önrészek, kiterjesztések, kizárások és egyéb záradékok meghatározása,

— az angol és magyar nyelvű kötvény tervezetének elkészítése,

— angol nyelvű kockázatvállalási információs csomag („underwriting submission“), valamint a jogszabályoknak és/vagy hatósági döntéseknek megfelelő beszerzési tenderdokumentáció összeállítása.

2. Előzetes piacfelmérés („pre-marketing“)

— piaci benchmarkok készítése és bemutatása,

— egyeztetés az Ajánlatkérővel, hogy alkusz milyen elvek mentén kívánja a (viszont)biztosítókat előzetesen minősíteni,

— a számításba vehető biztosítási piacok felsorolása és bemutatása,

— az előzetesen minősített (viszont)biztosítók és a lehetséges vezető (viszont)biztosítóinak megnevezése és bemutatása,

— a magyar és a nemzetközi (viszont)biztosítási piac kapcsolódási pontjainak, lehetséges együttműködésének meghatározása,

— a Magyar Atompool és más nemzeti atompoolok lehetséges részvételének meghatározása,

— szükség esetén roadshow-k és üzleti találkozók megszervezése, melynek során az Ajánlatkérő képviselői felkereshetik a lehetséges vezető (viszont)biztosítókat.

3. Kockázatelhelyezés („marketing“)

— vezető (viszont)biztosító megversenyeztetése és kiválasztása az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyásával,

— a kockázat 100 %-os elhelyezése a követő (viszont)biztosítók piacán,

— javaslat benyújtása az Ajánlatkérőnek a végleges viszontbiztosítási panel („pool“) elfogadtatásáról,

— a MAGYARORSZÁG-i fronting biztosító megversenyeztetése és javaslattétel annak személyére,

— az eredeti, 100 %-ban lejegyzett viszontbiztosítási elhelyezési ívek („placement slip“-ek) másolatának megküldése az Ajánlatkérőnek és a fronting biztosítónak,

— a helyi biztosító által kiállított fedezetigazolások megküldése az Ajánlatkérőnek a fedezet kezdeti időpontját megelőző 30 napon belül.

4. Kockázatelhelyezést követő adminisztrációs feladatok („after sales service“)

— az Ajánlatkérő jóváhagyását követően a végleges – angol és magyar nyelvű – helyi kötvények és/vagy biztosítási szerződések előkészítése, kiállítása,

— a biztosítóktól átvett dokumentumok, okmányok áttekintése, véleményezése, szükség esetén azok korrekciója.

A jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő biztosítási alkusz feladata lesz továbbá a jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződés végdátumáig megkötendő biztosítások – építés-szerelés biztosítás, szállítmánybiztosítás, általános felelősségbiztosítás – szakmai gondozása/karbantartása is.

A részletes feladatspecifikációt a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek összesített biztosításszakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 27/10/2020
Befejezés: 27/09/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés az EPC szerződésben meghatározott biztosítások megkötésére vonatkozó határidő csúszása esetén legfeljebb két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő felet.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket kell a nyertes ajánlattevőnek végeznie.

A jelen felhívás II.2.7) pontjában szereplő kezdő dátum tervezett időpont, amely a szerződéskötés időpontjának függvényében változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján:

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: a Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: a Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak szerint:

— MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.1) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén mindegyik részvételre jelentkező) csatolja be a biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó engedélyét.

Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem rendelkezik az adott tevékenységre vonatkozó biztosításközvetítői engedéllyel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki ill. szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint:

M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdete és befejezése év/hónap/nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél neve,

— a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail-cím).

A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3b) pontja alapján a 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 12 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (Kr. 21/A. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

M.2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó, ez utóbbinak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: szakember neve, végzettsége/képzettsége, szakmai gyakorlatának időtartama (kezdete és befejezése év, hónap, nap pontossággal), a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatása, valamint a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

Az M.1. a) és b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható. Az M.1. a) és b) alkalmassági követelmények, továbbá az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése egyaránt irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban nem rendelkezik

a) legalább egy darab referenciával egy atomerőmű-építési projekthez kapcsolódó építés-szerelés biztosítás vonatkozásában biztosításszervezési szolgáltatás nyújtása terén; és

b) legalább egy darab referenciával egy szállítmánybiztosítás vonatkozásában biztosításszervezési szolgáltatás nyújtása terén.

M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő, egyenként legalább 3 év atomerőmű építés-szerelési biztosítással kapcsolatos biztosításszakmai tapasztalattal bíró – a teljesítésbe bevonni kívánt – szakemberrel.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A nyertes ajánlattevő nem megfelelő teljesítése esetén a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített szankciók kerülnek alkalmazásra (hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, titoktartási kötelezettség megszegésére vonatkozó kötbér).

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlattevőként szerződő fél előleg igénybevételére nem jogosult. Ajánlatkérő egy részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A számlák ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésnek az ajánlatkérő általi elfogadását követően. Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései is irányadók. Ajánlatkérő késedelmes fizetése estére a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak irányadóak. A számlák kifizetésének részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/05/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 03/07/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 2 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni.

2. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

3. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

4. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.

5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).

6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

— Ajánlati ár: fordított arányosítás,

— A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek összesített biztosításszakmai többlettapasztalata: egyenes arányosítás.

Az értékeléssel kapcsolatos további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.

7. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

8. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

10. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a Közbeszerzési Dokumentumokban található Összeférhetetlenségi és

Titoktartási nyilatkozatot.

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2020.7.3.

12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.5.11. 11.00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.

"VI.3. További információk" folytatása:

13. Az ajánlattételi szakaszban fizetendő ajánlati biztosíték befizetésének helye, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma, továbbá a befizetés igazolásának módja:

Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404326-50526677-67521005 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, banki készfizető kezesség biztosítással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. További információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.

14. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásának napjáig köteles csatolni a saját maga és/vagy anyavállalata által megkötött, minimum 10 000 000 EUR/év kártérítési limittel rendelkező, biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolatát. Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek szakmai felelősségbiztosítási kötvénnyel rendelkeznie.

15. Amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik „Titkos!”, vagy annál magasabb minősítési szintű telephely-biztonsági tanúsítvánnyal – külföldi ajánlattevők esetében azzal egyenértékű igazolással –, akkor annak megszerzését a részvételre jelentkezőnek kezdeményeznie kell az illetékes eljáró hatóságnál. A részvételi jelentkezésben szükséges annak igazolását benyújtani, hogy a telephely-biztonsági tanúsítvány megszerzésére irányuló eljárást megindította. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 3. § (1) alapján, a nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a minősített adat védelméről szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet „az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól“ 2/A. szakasza Az iparbiztonsági ellenőrzés speciális szabályai 10/A. § (1) pontja szerinti követelményeknek, tehát rendelkeznie kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti „Titkos!”, vagy annál magasabb minősítési szintű telephely-biztonsági tanúsítvánnyal. Amennyiben a nyertes ajánlattevő külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, a telephely-biztonsági tanúsítvány igazolására kizárólag abban az esetben van mód, ha az adott országnak MAGYARORSZÁG-gal kötött minősített adat cseréjére és kölcsönös védelmére vonatkozó kétoldalú együttműködési megállapodása van. (A felhatalmazó határozatokról és a már megkötött megállapodásokról a Nemzeti Biztonsági Felügyelet hivatalos honlapján lehet tájékozódni). A szerződéskötéshez a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek) érvényes „Titkos!”, vagy annál magasabb minősítési szintű telephely-biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2020