Szolgáltatások - 170778-2019

11/04/2019    S72

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 072-170778

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fedettpályás atlétikai csarnok generáltervezése

Hivatkozási szám: EKR000504072018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés fedettpályás atlétikai csarnok vonatkozásában

A kb-i eljárás tárgya-a Déli Városkapu Fejlesztési Program részeként-egy nk-i színvonalú, beltéri atlétikai edzésre alk. fedettpályás atlétikai csarnok (Csarnok) és ahhoz kapcs-ó közmű,infrastruktúra és körny.rendezésre vonatkozó generáltervezési feladatainak teljes körű ellátása, beleértve a teljes körű hatósági-és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcs. engedélyek Ajánlatkérő (AK) nevében történő megszerzésével, közmű-szolgáltatói és egyéb kezelői jóváhagyásokat, a terv-i fázisoknak megfelelően.

A Déli Városkapu Fejlesztési Program hiánypótló fejlesztéseivel egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő ter-einek. Ezért figy-be kell venni, hogy az új létesítmény Bp. kiemelt városképi eleme lesz, hazai és nk-i viszonylatban is versenyképesnek, világviszonylatban hasonló létesítményekkel összehasonlítva kimagasló minőségűnek kell lennie.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Csarnok a Déli Városkapu Fejlesztési Program részeként épül meg. A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12 000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. A Diákvároshoz kapcsolódnak a diákok, sportolók és a lakosság által is használható közösségi terek, sportlétesítmények -így az Atlétikai Csarnok is-, amelyek révén egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed válik.

A megközelítőleg 10 000 m2 alapterületű Csarnok napi használata során edző létesítményként fog üzemelni az amatőr és professzionális sportolók számára, de versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Helyet biztosít egy hatsávos, 200 m-es, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) előírásoknak megfelelő futópályának és az ehhez kapcsolódó futó, dobó és ugró létesítményeknek. Ezen túlmenően egy 100 m-es 6 sávos egyenes futópálya is elhelyezendő a létesítményben. Tervezendő lelátó 1500 ülőhellyel, jó rálátással a futópályára. A tervezésre kerülő csarnok sportlétesítménynek minősül (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.).

Megfelelő közönségforgalmi ter-et kell biztosítani a várható maximális nézőlétszám számára, beleértve a mosdókat, büféket és egyéb árusító helyeket, információs pontokat és hasonló létesítményeket. A fűtést, légkondicionálást és a szellőző rendszert úgy kell megtervezni, hogy az hatékonyan szolgálja a nézők kényelmét; a terem akusztikájának pedig alkalmasnak kell lennie a várható különféle események megfelelő kezelésére. Edzőterületként fontos a természetes fény alkalmazása energiatakarékosság, valamint a megfelelő atmoszféra megteremtése céljából. Fontos ugyanakkor a természetes fény szabályozása, szükség esetén teljes elsötétítés is legyen megvalósítható.

A Csarnok számára mintegy 4 ha-os terület áll rendelkezésre, melyen jelenleg egy meglévő épület található. A látogatói tömegek kezelésének módját tervezői alapvetésként meg kell határozni, az utcabútorokat, a térvilágítást, valamint a környezetrendezési és tájépítészeti megoldásokat ennek megfelelően kell megválasztani. Megfelelő, lehetőleg fedett várakozási és sorban állási ter-eket kell a látogatók részére kialakítani minden beléptetési pontnál, a jegykezelő pontok előtt. Tervező feladata a telken belüli és közvetlen kapcsolódó út- és közműtervezés.

Az épületnél BREEAM, very good minősítés megszerzése a cél.

A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges (a kb-i dok-okban foglalt részletes feltételek szerint):

— Vázlatterv és előkészítő feladatok elvégzése

— Koncepcióterv készítése

— Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése

— Kiviteli tervek elkészítése, Kiviteli tervekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése

— A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatása és a dokumentáció előkészítésében való közreműködés

A terveket a von. jsz-oknak megfelelően, kül. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 191/2009 (IX.15.) K. rend., a 322/2015 (X.30.) K. rend, 253/1997. (XII. 20.) K. rend., továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéstervezet 2.számú mell-ben rögzített tervezési fázisok során az AT által szolgáltatandó tervdokumentáció ellenértékeként fizetendő fix átalánydíj összege (a továbbiakban: Tervezési Díjrész) vonatkozásában kell megadni az ajánlati árat (az AD I. kötetben részletesen meghatározott rendelkezések szerint). A Tervezési Díjrész nem tartalmazza az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés díját, amelyre vonatkozóan részletes rendelkezéseket ld. a jelen felhívás II.2.11) pontjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata referenciában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tervezői művezetés opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (az ajánlattevő által szolgáltatott tervdokumentáció ellenértékeként fizetendő fix átalánydíj összege — ajánlati ár) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. A Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.

Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az Ajánlattevő részéről.

Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. A tervezői művezetési napidíj összege 130 000 HUF/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés fél mérnöknaponként is megrendelhető. Az opcióra vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 191-431891
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fedettpályás atlétikai csarnok generáltervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredménytelenségének indoka:

Ajánlatkérő a tervezési terület tulajdonosa által 2019 elején rendelkezésére bocsátott Tényfeltárási Záródokumentációban foglaltakra tekintettel - mivel a műszaki leírásban szereplő követelményeknek megfelelő teljesítés lehetetlenné vált — a közbeszerzési eljárást ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította.

Az Atlétikai Arénától és a kapcsolódó szabadtéri gyakorlópályáktól független fedett pályás atlétikai gyakorlócsarnok tervezési szolgáltatásaira új közbeszerzés kiírása szükséges, ennek tartalmáról Ajánlatkérő a későbbiekben határoz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

További információk karakterkorlátozás miatt ebben a rovatban:

Az eljárás során ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. számú ajánlattevő:

DPI-DESIGN Építőipari, Tervező és Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 12. 1. em. 12.

Adószáma: 13314949-2-43

2. számú ajánlattevő:

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. — LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők)

TSPC Kft. székhelye: 9011 Győr, Ezerjó út 10.

TSPC Kft. adószáma: 24084794-2-08

LIMA Design Kft. székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.

LIMA Design Kft. adószáma: 25038772-2-43

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/04/2019