Supplies - 173683-2022

04/04/2022    S66

Slovakia-Komárno: Medical equipments

2022/S 066-173683

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZaMED, s.r.o.
National registration number: 35919841
Postal address: Roľníckej školy 1519
Town: Komárno
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 94501
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Tamara Bečárová
E-mail: vo@zamed.sk
Telephone: +421 357604392
Internet address(es):
Main address: http://www.zamed.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436897
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436897
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: prevádzovanie ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup špeciálneho prístrojového vybavenia vrátane špeciálneho prístrojového vybavenia pre trvalú inštaláciu potrebného na poskytnutie odbornej pomoci s diagnózou COVID-19

Reference number: VO/2022/2
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú

1. Dýchací prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu : 3 ks

2. Prenosný defibrilačný prístroj s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií pacienta s externou kardiostimuláciou a telemetrickým prenosom : 11 ks

Prístroj na externé kompresie hrudníka: 3 ks

3. Ultraľahký prístroj na ultrazvukovú USG diagnostiku: 3 ks

Bližší Opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 444 134.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dýchací prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti zákazky je nákup troch kusov dýchacích prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu.Bližší Opis predmetu zákazky a technické požiadavky sú uvedené v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 54 380.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BMH1 - Podpora technického a materiálneho vybavenia pre ambulance zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie ochorenia COVID-19

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov : Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Prenosný defibrilačný prístroj s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií pacienta s externou kardiostimuláciou a telemetrickým prenosom a prístroj na externé kompresie hrudníka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti zákazky je nákup jedenástich kusov prenosných defibrilačných prístrojov s možnosťou monitorovania vitálnych funkcií pacienta s externou kardiostimuláciou a telemetrickým prenosom.

Predmetom tejto časti zákazky je tiež nákup troch kusov prístrojov na externé kompresie hrudníka.

Bližší Opis predmetu zákazky a technické požiadavky sú uvedené v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 349 654.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BMH1 - Podpora technického a materiálneho vybavenia pre ambulance zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie ochorenia COVID-19

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov : Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ultraľahký prístroj na ultrazvukovú USG diagnostiku

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112000 Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
33124100 Diagnostic devices
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, Slovenská republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti zákazky je nákup troch kusov ultraľahkých prístrojov na ultrazvukovú USG diagnostiku. Bližší opis predmetu zákazky a technické požiadavky sú uvedené v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 100.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020BMH1 - Podpora technického a materiálneho vybavenia pre ambulance zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie ochorenia COVID-19

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov : Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) ZVO preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) ZVO predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 ZVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2022
Local time: 11:00
Place:

Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno, Slovenská republika.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk bude realizované verejne a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom títo sa musia preukázať dokladmi uvedenými v Súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

(1) Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sa nevyžadujú.

(3) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže ako superreverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk).

(4) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

(5) Verejný obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania nadlimitnej zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

(6) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. V prípade preukázateľného výpadku a/alebo nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch.

(7) Na prepočet inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2021 kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie; v prípade, ak kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska.

(8) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu.

(9)Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé časti zákazky aj na všetky časti zákazky.

(10) Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku. Podmienky a jej výška sú stanovené v Súťažných podkladoch v bode 18.

(11)Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača a záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/03/2022