Services - 17732-2017

18/01/2017    S12    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пазарджик: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 012-017732

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пазарджик
000351736
бул. „България“ № 2
Пазарджик
4400
България
Лице за контакт: Ирина Станева
Телефон: +359 34402230
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Факс: +359 34440711
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.pazardjik.bg

Адрес на профила на купувача: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2478%3A-----------2---2014-2020---------------------&catid=81%3Aotpro2016&Itemid=206&lang=bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предметът е описан в Раздел II.1.4) от настоящото обявление.

II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и за последващо изпълнение на проекта“.

Основната цел на поръчката е подпомагане на Община Пазарджик и останалите общини от Регион — Пазарджик при разработването на проектно предложение за кандидатстване по ОП Околна Среда 2014-2020 год., Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по Процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 880 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на Р. България — община Пазарджик и други общини от Регион /РСУО/ — Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предвидени за изпълнение, са както следва:

Етап I — Експертна помощ при подготовка на проектното предложение: подготвено и подадено в ИСУН 2020 съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата:

Дейност 1. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци;

Дейност 2. Изготвяне на прединвестиционни проучвания за инсталациите, които ще бъдат предвидени на площадката РЦР в землището на с. „Алеко Константиново“, община Пазарджик, вкл. Обосновка на необходимите елементи на системата за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци;

Дейност 3. Изработване на документи — неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста от инсталацията за компостиране на площадка „Алеко Константиново“;

Дейност 4. Изработване на документи, свързани с управлението на фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци от инсталацията за предварително третиране на площадка „Алеко Константиново“;

Дейност 5. Изготвяне на анализ разходи-ползи за предвидените съоръжения на площадката на РЦР „Алеко Константиново“;

Дейност 6. Подготовка на други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС, съобразно изискванията на Насоките за кандидатстване — бюджет на проекта, график за изпълнението на дейности по проекта и план за външно възлагане за инсталациите на площадката на РЦР „Алеко Константиново“;

Съпътстваща Дейност — Предоставяне на експертна помощ на Звеното за управление на проекта на възложителя в хода на изпълнение на дейностите по подготовка на проектното предложение и кандидатстване.

Етап II — Експертна помощ при разработване и последващо изпълнение на проекта:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект за компостираща инсталация, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и за съпътстващата инфраструктура на площадката РЦР в землището на с. „Алеко Константиново“, община Пазарджик;

Дейност 2. Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки;

Дейност 3: Актуализация на Заявление за издаване на комплексно разрешително за инсталациите на площадката на РЦР „Алеко Константиново“;

Дейност 4: Авторски надзор за изпълнение на проекта за изграждане на Площадка на компостираща инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в рамките на РЦР в землището на с. „Алеко Константиново“, община Пазарджик.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на дейности / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 880 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 200
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Община Пазарджик и общините от РСУО Пазарджик са допустим бенефициент по ОП Околна Среда 2014-2020 год., Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.
II.2.14)Допълнителна информация

Финансиране изпълнението на поръчката се осигурява със средства по ОПОС 2014-2020 г.

Забележка: В случай, че не се осигури финансиране, някоя от дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, може да не бъде възложена за изпълнение.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Всички лица, които декларира участника, че ще изработват работните проекти, следва да притежават удостоверения за пълна проектантска способност по смисъла на чл. 230 от ЗУТ, или еквивалентен.

Забележка: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част ІV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки. Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно документ, удостоверяващ правото на участника да извършва такива дейности /удостоверения за ППП на членовете на екипа на участника, които ще изпълняват дейности по изработване на работен проект и авторски надзор/, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или еквивалент. Всички лица, които ще изработват работните проекти следва да притежават удостоверения за пълна проектантска способност по смисъла на чл. 230 от ЗУТ, или еквивалент. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Забележка: Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива. Забележка: На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.

Участникът попълва полета 5) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно застраховка „Професионална отговорност“ в строителството и проектирането, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ. Забележка: Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания по т. 1 по — долу, участникът попълва поле 1б) от Раздел В: „Технически и професионални способности“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите на получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на възложителя.

2. За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания по т. 2 по-долу, участникът попълва участникът попълва поле 6), а) от Раздел В: „Технически и професионални способности“ в част ІV. Критерии за подбор от ЕЕДОП за обществени поръчки, както и представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния екип, както и експерти, които ще отговарят за изпълнението, в който са посочени, чрез посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Членовете на екипа на 1 участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. Ако възложителят установи, че 1 и също лице е предложено от повече от 1 участник, възложителят отстранява участниците, подали тази оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за услуга, свързани с:

А/ изготвяне на прединвестиционно проучване и/или работно проектиране за съоръжение за отпадъци — поне 1 услуга; и

Б/ изготвяне на АРП (анализ разходи ползи) в сектор „Отпадъци“ във връзка с финансиране по оперативни програми и/или други международни или национални програми, или еквивалентни — поне 1 услуга. Участникът следва да отговори на изискванията на възложителя кумулативно по буква А/ и буква Б/!

Забележка: Под дейности „идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по изготвяне на прединвестиционно проучване и/или работно проектиране за съоръжение за отпадъци и такива по изготвяне на АРП (анализ разходи ползи) в сектор „Отпадъци“ във връзка с финансиране по оперативни програми и/или други международни или национални програми или еквивалентни, и/или еквивалентно.

2. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка с лица /екип от експерти/, които да отговарят за извършването на услугата и чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, в това число в частта на изпълнение на услугата — работното проектиране и осъществяването на авторския надзор, а именно проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност съгл. чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП или еквивалентни, по всяка 1 от частите на работния проект, който следва да бъде изготвен, като това са минимум следните лица:

2.1. Ръководител на екип:

Образователна и професионална квалификация: Квалификация — висше образование — инженерни науки, или еквивалент, образователно-квалификационна степен — магистър или еквивалент, специфичен опит на ръководна позиция (ръководител екип или водещ проектант) в изпълнението на проекти/договори за услуги за подготовка на инвестиционни проекти в сектор битови отпадъци или за координация/техническа помощ при изпълнение на проекти в сектор битови отпадъци, или еквивалент — минимум 3 години; специфичен опит в ръководенето на проекти за управление на ТБО, РСУО.

2.2. Ключови експерти както следва:

2.2.1. Финансист (Ключов експерт 1) — образование специалност „Финанси“, „Икономика“, или еквивалент; Образователно-квалификационна степен — „Магистър“ или еквивалент, с професионална компетентност в областта на финансовия анализ и/или анализ „разходи-ползи“, или еквивалентна;

2.2.2. Експерт „Управление на отпадъците“ (Ключов експерт 2) — образование, свързано с „Инженерни науки“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионална компетентност в областта на прединвестиционно проучване и/или проектиране и/или строителството на инсталации за третиране на отпадъци и/или депа за битови отпадъци, или еквивалентна;

2.2.3. Експерт „Подготовка на тържни документи“ (Ключов експерт 3) –образование, свързано с „Инженерни науки“, „Право“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, с професионална компетентност в подготовка на тържни документи за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за строителство, или еквивалент — минимум 1 проект.

Информацията продължава в Раздел VI.3) от настоящото обявление.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/02/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 36 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/02/2017
Местно време: 10:00
Място:

„Стъклена зала“, на II-я етаж в административната сграда на Община Пазарджик.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

2.2.4. Експерт „Подготовка на проекти“ (Ключов експерт 4), с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Професионална компетентност –участие в проекти/договори за подготовка на инвестиционни проекти за кандидатстване, или еквивалент.

2.2.5. Проектант по част „Технологична“ (Ключов експерт 5) — образование, свързано с „Инженерни науки“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Технологична“ или еквивалент, със стаж по специалността минимум 3 (три) години, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти, свързани с управление на ТБО, сепариращи и компостиращи инсталации, или еквивалент.

2.2.6. Проектант по част „Електро“ (Ключов експерт 6) — образование специалност „Електро“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години.

2.2.7. Проектант по част „ВиК“ (Ключов експерт 7) — образование специалност „ВиК“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години.

2.2.8. Проектант по част „ОВиК“ (Ключов експерт 8) — образование специалност „ОВиК“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години.

2.2.9. Проектант по част „Геодезическа“ (Ключов експерт 9) — образование специалност „Геодезия“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години.

2.2.10. Проектант по част „Конструктивна“ (Ключов експерт 10) — образование специалност „ПГС“, „СС“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години.

2.2.11. Проектант по част „Архитектурна“ (Ключов експерт 11) — образование специалност „Архитектура“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността минимум 3 (три) години.

2.2.12. Проектант по част „План за безопасност и здраве“ (Ключов експерт 12) — образование „Инженерни науки“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент, с пълна проектантска правоспособност и удостоверение за преминат курс за координатор безопасност и здраве в строителството, или еквивалент.

2.2.13. Проектант по част „Пожарна безопасност“ (Ключов експерт 13) — образование „Инженерни науки“ или еквивалент, с образователно-квалификационна степен по част „ПБ“, или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност.

1 експерт по т. 2.2.5 до т. 2.2.13 може да изпълнява повече от 1 част, стига кумулативно да отговаря на изискванията за всяка от частите, за която ще изпълнява услугата.

За всяка позиция, отнасяща се за ключовите експерти следва, по отношение на образованието и професионалната квалификация на лицата, в т.ч. и проектантската правоспособност, да се счита /или еквивалент.

Изготвените и влезли в сила документи, цитирани в Техническа спецификация към обществената поръчка, се намират в сградата на Община Пазарджик, етаж 7, стая 709, и могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица всеки работен ден, считано до датата на подаване на офертата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/01/2017