Services - 177328-2018

24/04/2018    S79    - - Services - Design contest - Open procedure 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Urban planning services

2018/S 079-177328

Design contest notice

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Obshtina Veliko Tarnovo
000133634
pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Veliko Tarnovo
5000
Bulgaria
Contact person: Nadya Petrova; Yavor Ivanov
Telephone: +359 62619228/+359 62619231
E-mail: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
NUTS code: BG321

Internet address(es):

Main address: http://www.veliko-tarnovo.bg;http://velikotarnovocentre.com/

Address of the buyer profile: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
Bulgaria
Contact person: Иво Лазаров
Telephone: +359 62619108
E-mail: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619251
NUTS code: BG321

Internet address(es):

Main address: www.veliko-tarnovo.bg

Address of the buyer profile: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Конкурс за нов градски център — Велико Търново

II.1.2)Main CPV code
71410000
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71410000
II.2.4)Description of the procurement:

Необходимо е обособяването на нов градски център /НГЦ/, на чиято територия да се създадат условия за организиране и провеждане на обществени мероприятия от градски, регионален, национален и международен мащаб. Целите на конкурса - да получи проектни идеи за Новият Градски център (НГЦ): - мастър план на цялата зона на НГЦ, който изследва територията и да разпредели в нейните граници на застрояване и функции, необходими за неговото функциониране; - идеен проект-извлечение за сграда на Експо-център, органично ситуирана в решението на съответния мастър план.

Авторските права върху произведенията на спечелилия участник възникват за Община Велико Търново. Участникът се съгласява, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с конкурса, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Резултатът от конкурса ще бъде използван за кандидатстване по проект финансиран с европейски средства на Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 по ОПРР 2014-2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession: Възложителят поставя условие, всеки участник да има в екипа си поне едно лице, което е дипломиран архитект. Това обстоятелство се удостоверява чрез декларирането му в Част IV, Буква „В“, т. 6 от ЕЕДОП. Доказване: При сключване на договора победителят в конкурса следва да представи списък на екипа, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Оценяването се извършва в скала от четири степени, като всяка една от тях отразява начина, по който участниците са се е справили с изброените по-долу критерии. Всяка степен носи различен брой точки, както следва:

10 точки — Проектно предложение, което е изпълнило и надгражда изискванията в заданието по най-ефективен и оригинален начин.

7 точки — Проектно предложение, което представя ефективни решения, по-добри от минималните изисквания в заданието.

4 точки — Проектно предложение, което представя добро решение на поставените в заданието изисквания.

1 точка — Проектно предложение, което е покрива единствено минималните изисквания на заданието.

Критерии за оценка на предложението:

ОТНОСНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА.

1. функционално решение, зониране и поетапно изграждане;

2. транспортно комуникационно решение и паркиране;

3. обемно пространствено и художествено решение;

4. концепция за озеленяване и облагородяване на територията;

5. иновативни решения за обществените пространства;

6. устойчивост на решенията;

ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА СГРАДА НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

7. оригинална визия и обемно пространствено решение на сградата;

8. ситуиране и вписване на сградата в градската среда;

9. функционално решение;

10. оригиналност на решението за трансформация на ГОЛЯМА ЗАЛА

11. функционални възможности на ГЛАВНОТО ФОАЙЕ

12. екологични и енергийно ефективни решения

Продължава в Раздел VI.4.3.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 20/07/2018
Local time: 17:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
English, Bulgarian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Възложителят ще връчи осем награди на обща стойност 75000 (седемдесет и пет хиляди) EUR.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

I НАГРАДА — 25 000 EURO.

II НАГРАДА — 15 000 EURO.

III НАГРАДА — 10 000 EURO.

ПЕТ ПАРИЧНИ ПРЕМИИ ПО 5 000 EURO за отличени от журито проекти.

— Част от наградата на победителя е право на възлагане по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП на изработката на ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ при следните условия:

— Осигурено бъдещо финансиране;

— Чуждестранните участници да имат призната професионална квалификация в съответствие с изискванията на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ИЛИ да разполагат с ресурс, чрез друго лице, притежаващо такава.

— Участникът да разполага с ресурс за проектиране при условията на Закона за културното наследство.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява участници: на някой от основанията в Закона за обществените поръчки — чл. 54; представили проектно предложение, което не отговаря на изискванията на заданието; които не отговарят на поставените критерии за подбор или не изпълнят друго условие, посочено в настоящото обявление, заданието или друго условие на конкурса; участник, който е представил проектно предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката посочени в конкурсното задание и обявлението.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Под „добро решение“ се има предвид проектното предложение да надгражда минималните изисквания в заданието. За да се приеме едно решение за добро, то следва да надгражда отделният критерий за оценка в по-голямата му част.

Под „ефективни решения“ се разбират такива, които освен, че надграждат изискванията на заданието, го правят по начин, който е най-рационален. Използва даденостите на територията/заобикалящата среда и/или разрешава два или повече проблема с едно решение. Рационалното използване, освен съобразяване с даденостите на терена или заобикалящата среда, може да бъде и друго решение, което би довело до намаляване на разходите при реализиране или улеснена реализация, без това да се отрази на качеството. Под „най-ефективно“ се има предвид решение, което е до такава степен завършено, че е обективно невъзможно да бъде надградено. Обективността се преценява съгласно добрите професионални практики.

„Оригинален начин“ е такъв, чрез който предложението на участника се отличава от останалите. Участникът е използвал иновативни похвати, методи, нови технологии или „зелени“ решения, при условие, че не биха довели до прекомерно оскъпяване на реализацията.

При равен брой точки с предимство се ползва участникът получил повече точки по критериите за ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА.

В случай, че и по тези критерии участниците са с равни точки журито провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място проекти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2018