Építési beruházás - 182032-2021

13/04/2021    S71

Magyarország-Budapest: Villamos szerelési munka

2021/S 071-182032

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

Hivatkozási szám: EKR001149072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45310000 Villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel. Nem építési engedélyköteles. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 005 687 901.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45310000 Villamos szerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. 50-es villamos vonal, az adott Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A BKV Zrt. 50-es villamos vonalán részleges áramellátási korszerűsítés elvégzése vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetéssel.

Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

Mennyiségek:

Száva városi vasúti vontatási transzformátor csere: 2 db; Száva SÜ transzformátor csere: 2 db; Száva városi vasúti vontatási egyenirányító csere: 2 db; Száva megszakító kocsi UR36 telepítése: 1 db; Kispest (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor (13+2 db cellából áll) cseréje: 1 cellasor; Kispest (–) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor; Kispest SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor; Kispest távvezérlő cseréje: 1 db; Kispest SÜ transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási transzformátor cseréje: 2 db; Kispest városi vasúti vontatási egyenirányító cseréje: 2 db.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.re.

Szakmai ajánlat részeként:

Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

— az általa vállalt jótállás időtartamáról (kötelezően előírt 12 hónap és a vállalt többletjótállás összesen)

— arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,

— arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— arról, hogy az M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-ÉV, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben,

— a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik,

— arról, hogy nyertessége esetén legalább 50 000 000 HUF/kár és 100 000 000 HUF/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a szerződéskötés időpontjára,

— arról, hogy az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás (0–12 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Kispest 10kV-os elosztó cseréje: 1 cellasor

Lőrinc (+) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor

Lőrinc (–) városi vasúti vontatási egyenáramú cellasor cseréje: 1 cellasor

Lőrinc SÜ elosztó cseréje: 1 cellasor

Lőrinc távvezérlő cseréje: 1 db

Lőrinc 10kV-os elosztó módosítása: 1 garnitúra

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0–10. Az értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás 2. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése az útmutatóban történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 237-586119
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BKV Zrt. TB-226/20.
Elnevezés:

50-es villamos vonal áramellátási korszerűsítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella út 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 236 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 005 687 901.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Távvezérlő és állomási irányítástechnika szoftverezése, Helyszíni szerelési, telepítési és kábelezési munkák

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárást megindító Ajánlati felhívás VI.3) pont 4. alpontja és a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Bírálóbizottság kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb Siemens Mobility Kft. Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A Tefra-X Kft. és a Dunagép Zrt. Ajánlattevők ajánlata a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem került bírálatra.

A nyertes Ajánlattevő nem tartozik a kis,-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. hatálya alá.

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1.) Dunagép Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2316 Tököl, Csépi út 221.

Adószáma: 11969017-2-13

2.) Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1143 Budapest Gizella út 51–57.

Adószáma: 26209618-2-44

3.) Tefra-X Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1162 Budapest, Háromszéki utca 1.

Adószáma: 12730807-2-42

Ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatta le (feltételes közbeszerzés).

A megkötésre kerülő szerződésben rögzítésre került, hogy a Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerüljön, vagy más, a BKV Zrt. alapítója részéről született írásos döntés (pl. támogatási szerződés, határozat, egyéb, az arra jogosult részéről hozott bármely döntés a forrás biztosításáról) által a BKV Zrt. által vállalt kötelezettségek erejéig pénzügyi forrás biztosítására kerüljön sor. Amennyiben a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által, illetve más Budapest Főváros Önkormányzati döntés általi forrás biztosítása 2021. szeptember 15. napjáig nem kerül jóváhagyásra, a Szerződés ezzel a nappal megszűnik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)–(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/04/2021