TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 182450-2018

26/04/2018    S81

Polska-Katowice: Przewody rurowe

2018/S 081-182450

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 076-170258)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Tel.: +48 7572917
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 251-1)

Numer referencyjny: 701800166
II.1.2)Główny kod CPV
44164200 Przewody rurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej 251-1)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-170258

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 8- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SH Q 12

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 8 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 19

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 9- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 19

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 9 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 19

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 10- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 19

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 10 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SP Q 19

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 11- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SP Q 19

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 11 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 25

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 12- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 25

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 12 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 25

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 13- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 25

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 13 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SP Q 25

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 14- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SP Q 25

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 14 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SH Q 25

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 15- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SH Q 25

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 15 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 31

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 16- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 31

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 16 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 31

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 17
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 17- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 31

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 17 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4SP Q 31

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 18
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 18- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4SP Q 31

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 18 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 8, Q 10, Q 12

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 19
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 19- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 8, Q 10, Q 12

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 19 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2SN Q 10, Q12, Q19, Q25

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 20
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 20- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2SN Q 10, Q12, Q19, Q25

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 20 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 8, Q12, Q 19

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 21
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 21- PRZEWÓD WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY TYP 2ST Q 8, Q12, Q 19

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 21 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 31,5

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 22
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 22- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 31,5

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 22 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 25, q 31, Q31,5

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 23
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 23- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4 SP Q 6, Q 10, Q 12, Q 16, Q 19, Q 25, q 31, Q31,5

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 23 - przewód wys/ciśn 4XOPL okuty typ 4 SH Q 31

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 24
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Część zamówienia (zadania) nr 24- PRZEWÓD WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY TYP 4 SH Q 25, Q 31

Powinno być:

Część zamówienia (zadania) nr 24 - przewód wys/ciśn 2XOPL okuty typ 2ST Q 40

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca uzyskał przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN.

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN.

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN.

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN.

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN.

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN.

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN.

Dla zadania nr 8 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 9 - 6 000,00 PLN.

Dla zadania nr 10 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 11 - 60 000,00 PLN.

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 13 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 14 - 129 000,00 PLN.

Dla zadania nr 15 - 69 000,00 PLN.

Dla zadania nr 16 - 25 000,00 PLN.

Dla zadania nr 17 - 120 000,00 PLN.

Dla zadania nr 18 - 161 000,00 PLN.

Dla zadania nr 19 - 17 000,00 PLN.

Dla zadania nr 20 - 7 000,00 PLN.

Dla zadania nr 21 - 8 000,00 PLN.

Dla zadania nr 22 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 23 - 28 000,00 PLN.

Dla zadania nr 24 - 55 000,00 PLN.

Dla zadania nr 25 - 14 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 622 500,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2.Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1.:

Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Powinno być:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca uzyskał przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 60 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 129 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 69 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 120 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 161 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 14 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 619 500,00 PLN

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1:

Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN.

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN.

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN.

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN.

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN.

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN.

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN.

Dla zadania nr 8 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 9 - 6 000,00 PLN.

Dla zadania nr 10 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 11 - 60 000,00 PLN.

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 13 - 3 000,00 PLN.

Dla zadania nr 14 - 129 000,00 PLN.

Dla zadania nr 15 - 69 000,00 PLN.

Dla zadania nr 16 - 25 000,00 PLN.

Dla zadania nr 17 - 120 000,00 PLN.

Dla zadania nr 18 - 161 000,00 PLN.

Dla zadania nr 19 - 17 000,00 PLN.

Dla zadania nr 20 - 7 000,00 PLN.

Dla zadania nr 21 - 8 000,00 PLN.

Dla zadania nr 22 - 18 000,00 PLN.

Dla zadania nr 23 - 28 000,00 PLN.

Dla zadania nr 24 - 55 000,00 PLN.

Dla zadania nr 25 - 14 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 622 500,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj.: dostawy węży wysokociśnieniowych

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1.:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Powinno być:

1. Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 59 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 210 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 370 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 190 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 60 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 129 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 69 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 120 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 161 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 14 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 619 500,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj.: dostawy węży wysokociśnieniowych

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokument jaki zobowiązany będzie złożyć Wykonawca potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony w pkt 1:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje
Zamiast:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zad. nr 2- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 3- 5 000,00 PLN.

Dla zad. nr 4- 9 000,00 PLN.

Dla zad. nr 6- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 7- 5 000,00 PLN.

Dla zad. nr 10- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 11- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 14- 3 000,00 PLN.

Dla zad. nr 15- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 16- 1 000,00 PLN.

Dla zad. nr 17- 3 000,00 PLN.

Dla zad. nr 18- 4 000,00 PLN.

Dla zad. nr 19, 22, 23, 24, 25 - 1 000,00 PLN (dla każdego zadania).

Dla zadań nr 1, 5, 8, 9, 12, 13, 20, 21 Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powinno być:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zad. nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 3 - 5 000,00 PLN

Dla zad. nr 4 - 9 000,00 PLN

Dla zad. nr 6 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 7 - 5 000,00 PLN

Dla zad. nr 9 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 10 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 13 - 3 000,00 PLN

Dla zad. nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 15 - 1 000,00 PLN

Dla zad. nr 16 - 3 000,00 PLN

Dla zad. nr 17 - 4 000,00 PLN

Dla zad. nr 18, 21, 22, 23, 24 - 1 000,00 PLN (dla każdego zadania)

Dla zadań nr 1, 5, 8, 11, 12, 19, 20 Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 07:45
Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 07:45
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/07/2018
Powinno być:
Data: 12/07/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 08:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: