Építési beruházás - 183518-2016

31/05/2016    S103    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2016/S 103-183518

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bucsánszki Szabina
Telefon: +361 4368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +361 4368560
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
CEU Tender Consulting Kft.
Muskotály utca 11.
Budapest
1118
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bucsánszki Szabina
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
CEU Tender Consulting Kft.
Muskotály utca 11.
Budapest
1118
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bucsánszki Szabina
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ceutender.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06)".

Hivatkozási szám: PST kód: A004.06
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233100
45233130
45233228
45221111
45230000
45233280
45233221
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

M4 autópálya 2+550 – 5+500 km szel. között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2 x 2 forgalmi sávos új nyomvonalon vezetett autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, továbbá a Berettyóújfalu mérnökségi telep és autópálya rendőrség kivitelezése.

Útépítés 2+550 – 5+500 km szelvények között.

Keresztező közutak 1 db.

Keresztező egyéb utak 3 db.

Egyéb utak 7 db.

Különszintű csomópont 1 db.

Hidak 3 db.

Vízfolyások rendezése 1 db.

Közművek:

Hírközlő vezetékek 1 db.

Nagyfeszültségű vezetékek 1 db.

Középfeszültségű vezetékek 2 db.

Kisfeszültségű vezetékek 1 db.

Bányaüzemi hírközlő vezetékek 1 db.

Nagynyomású gázvezetékek 3 db.

Üzemi hírközlés és áramellátása.

Mérnökségi telep és autópálya rendőrség 1 db.

A hidak (felüljáró vagy aluljáró) esetén a legnagyobb szabadnyílás mérete 36 m.

Tervezési feladatok:

Töltésalapozás tervezése, szükséges engedélyek/hozzájárulások beszerzése, és megvalósítása. Vállalkozó feladata továbbá a kiviteli tervek és részlettervek elkészítése is.

Vállalkozó feladata továbbá tervezői művezetés és külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése is.

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték csak a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

A projekt összefüggő létesítmény, mely műszaki tartalma,beszerzési jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges A munka komplexitására és volumenére tekintettel pedig az autópálya rendőrség és mérnökségi telep építési feladata a tárgyi autópályával együtt kivitelezhető csak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

a) alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie;

b) alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) a részletes adatok megadása szükséges.

a) Az a) pont szerinti követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (2)–(5) bekezdésére is.

b) A b) pont szerinti követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2)–(5) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: 0,5 %/naptári nap.

Hibás teljesítési kötbér: 15 %.

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Előleg-visszafizetési biztosíték: 272/2014 (XI.5.) Korm. rend. 119. § (2) bek. szerint.

Teljesítési és Jótállási Biztosíték: 5 %.

Jótállás: 60 hónap.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt. 135. § a),

— 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130. § (1)–(2)),

— 2003. évi XCII. tv. (Art. 36/A. §),

— 2007. évi CXXVII. tv.,

— 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 31. §,

— 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 119. § (1)–(3).

Vállalkozó havonta jogosult részszámla benyújtására. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

Előleg: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bek. szerint.

Tartalékkeret: 2 %.

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítást, teljes körű tervezési felelősségbiztosítást, munkáltatói felelősségbiztosítást kötni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/07/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/07/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Hely: CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (3)–(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek külön-külön) és az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fej. szerint, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót,amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fej. szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok kapcsán becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi,mint a jelen ajánlati felhívás feladása.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)–(5) bek. is megfelelően alkalmazandóak.

A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bek. szerint, a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az Ajánlatkérő és Ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött,melynek összegszerű mértéke 15 000 000 HUF (tizenötmillió forint).

Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. foglaltak szerint.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az Ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002–20609931–49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

További információk a Közbeszerzési Dokumentációban találhatók.

Egyéb:

— az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot,

— az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 1–10 pont,ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték Értékelés módszere: az ár és a 2. minőségi kritérium: fordított arányosítás, az 1. minőségi kritérium: egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán) a 3. minőségi kritérium: abszolút értékelés,

— jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő 60 napos ajánlati kötöttséget ért,

— Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában,

— Ajánlatkérő:

— a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja,

— konzultációt nem tart,

— az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

— fenntartja a jogot,hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bek. szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzés(ek) tárgya a jelen beszerzésben megépített útszakasz és kapcsolódó létesítményei rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházáshoz kapcsolódó feladatok az új eljárás műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárás alapján megkötött szerz. szerinti költségvetésnek megfelelőtételek és az ahhoz kapcs. egységárak, a jelen szerződéses feltételek szerint,

— jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2016