Services - 184432-2021

14/04/2021    S72

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 072-184432

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Landbrugsstyrelsen
National registration number: 20814616
Postal address: Nyropsgade 30
Town: København V
NUTS code: DK0 Danmark
Postal code: 1780
Country: Denmark
Contact person: Jeppe Jensen
E-mail: kiu@lbst.dk
Internet address(es):
Main address: http://lbst.dk/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel

Reference number: Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel.
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel, som Landbrugsstyrelsen påtænker at indgå.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt vedrørende support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel, som indgår i Landbrugsstyrelsens samlede it-system til tilskudsadministration. Som en del af ydelserne vil der tillige blive foretaget modernisering af systemet. Ydelserne leveres efter bestilling af Landbrugsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

Kontrakten løber fra januar 2022 og indtil 30. juni 2023.

Landbrugsstyrelsen iværksætter snarest muligt et udbud, hvor ydelserne i relation til TAP-Standardprogrammel konkurrenceudsættes. Der vil således i kontraktens løbetid blive fundet den leverandør, der fremadrettet skal levere de pågældende ydelser til Landbrugsstyrelsen. Dette er muliggjort ved, at Landbrugsstyrelsen på sigt erhverver de nødvendige rettigheder til TAP-standardprogrammel til at udbyde ydelserne og herved sikre mest mulig konkurrence.

Forberedelsen af udbuddet igangsættes snarest muligt, og udbuddet forventes offentliggjort primo 2022.

Ydelserne under kontrakten skal samtidig medvirke til at understøtte, at ydelserne kan bringes i udbud, dels gennem en stabilisering af systemet og dels gennem support og vedligehold indtil den kommende leverandør kan overtage ydelserne fuldt ud. Leverandøren skal tillige bidrage med de nødvendige overgangsydelser i relation til den kommende leverandør.

Det samlede beløb for kontrakten kendes ikke, da ydelserne leveres efter behov og bestilling, men det er forventningen, at der bestilles ydelser i forhold til support og vedligeholdelse samt modernisering af TAP- standardprogrammel til en værdi af ca. 20-25. mio. DKK.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Formpipe Software A/S har den eksklusive ophavsret til TAP-standardprogrammellet. Formpipe Software A/S har på nuværende tidspunkt hverken givet nogen anden adgang til kildekoden eller ret til at foretage ændringer i TAP-standardprogrammellet. Det indebærer, at Landbrugsstyrelsen kun kan købe support og vedligeholdelse samt systemmodernisering, der nødvendiggør ændringer i TAP-standardprogrammellet og/eller fordrer adgang til kildekoden, hos Formpipe Software A/S.

Landbrugsstyrelsen har i den forbindelse til hensigt at indgå aftale med Formpipe A/S om på sigt at opnå rettigheder til at foretage ændringer, vedligeholdelse og videreudvikling af TAP-standardprogrammellet, der muliggør, at der snarest muligt kan ske en konkurrenceudsættelse af support og vedligeholdelsen af TAP-Standardprogrammel. Aftalen angående rettighederne er imidlertid betinget af indgåelsen af denne kontrakt, og det er ikke muligt at indgå aftalen om rettighederne til TAP-standardprogrammel uden samtidig at indgå kontrakten om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel. De 2 aftaler er således indbyrdes forbundne og kan alene indgås med Formpipe Software A/S på grund af beskyttelsen af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har. Landbrugsstyrelsen vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel kan indgås med Formpipe Software A/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3. Der gælder følgende 3 overordnede forudsætninger for den påtænkte kontrakt:

1) Landbrugsstyrelsen vil kun anmode Formpipe Software A/S om at yde support og/eller foretage vedligeholdelse eller systemmodernisering, såfremt Landbrugsstyrelsen vurderer, dels at ydelserne er nødvendige, dels at ydelserne fordrer adgang til kildekoden og/eller nødvendiggør ændringer i TAP-programmellet.

2) Formpipe Software A/S skal ved enhver anmodning fra Landbrugsstyrelsen vurdere, hvorvidt Landbrugsstyrelsens udfordring kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i TAP-standardprogrammellet. Hvis Landbrugsstyrelsens udfordring kan løses på anden måde, skal Formpipe Software A/S oplyse Landbrugsstyrelsen herom. Formpipe Software A/S må udelukkende yde support og foretage vedligeholdelse eller systemmodernisering, såfremt Landbrugsstyrelsens udfordring i forhold til TAP-standardprogrammellet kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i TAP-standardprogrammellet.

3) Når Formpipe Software A/S yder support og foretager vedligeholdelse eller systemmodernisering, skal Formpipe Software A/S påse, at TAP-standardprogrammellet ikke udvides mere end absolut nødvendigt.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
26/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Formpipe Software A/S
National registration number: 86631628
Postal address: Laustrupvej 1
Town: Ballerup
NUTS code: DK0 Danmark
Postal code: 2750
Country: Denmark
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Landbrugsstyrelsen følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/04/2021