Építési beruházás - 185110-2021

Submission deadline has been amended by:  317618-2021
16/04/2021    S74

Magyarország-Budapest: Útburkolat építése

2021/S 074-185110

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389402021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000389402021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

471. sz. főút (1+000-2+850 km) fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000389402021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000 - 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása (PST: K471.04.73)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231200 Olaj- és gázvezetékek építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvényei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db

2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út)

2x1 sáv - burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út)

Földmű építése: 21200 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

PST kód: K471.04.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 24 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 32
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2-3. értékelési sz: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Tovább: AD.I.kötet

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2) bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5) bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság, aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1) -(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5) bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7) bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re. Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZ/2

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország) szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közútépítési kivitelezési és/vagy közútépítési tervezési-kivitelezési munkák) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (közútépítési kivitelezési és/vagy közútépítési tervezési-kivitelezési munkák) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közútépítési kivitelezési és/vagy közútépítési tervezési-kivitelezési munkák)szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 3 000 000 000,- Ft értéket.

AK „közút” alatt a Magyarország területén lévő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) - (2) bekezdésben foglaltakat érti.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint

Kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Kr. 21. § (2b) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük /képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket a felhívás III.1.3. M/2.1-2. pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások ajánlatba történő benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 13 éven belül megkezdett, és 8 éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciákkal:

M/1.1. legalább 1200 m hosszúságú egybefüggő országos közúthálózat részét képező új közút építése, vagy legalább 1200 m hosszúságú meglévő országos közút min. 2x2 sávosra történő bővítése tárgyú befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával

M/1.2. legalább 3 db belterületi, szintbeni jelzőlámpás csomópont kivitelezésére vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő maximum 1 db referenciával igazolhatja, az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő több referenciával is igazolhatja. Egy megfelelő tartalmú referenciával is igazolhatja ajánlattevő az M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelését.

AK „közút” alatt a Magyarország területén lévő „országos közutak„-at érti a következőkkel: „országos közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) - b) pontokban foglaltak értendők.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel

— és közútépítési munkák területén szerzett legalább 36 hónapos projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 24 hónap országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztattal.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

AK „projektvezető helyettes” alatt azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a pv feladatait helyettesi körben ellátta,illetve a pv mellett reszt vett a projekt megvalósításában.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll. díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg mértéke: 20 %. nyertes választása szerint:

— Kbt. 135. § (7) bek alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküliösszege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt.134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességinyil csatolása. Előleg-visszafizetési bizt. szabályok részletezése a KD-ben.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 27/A. §; Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben.

Tartalékkeret: 2 %.

A finanszírozás forrása: hazai, TIK

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/05/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/05/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§ (1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4) bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1) bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)–(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6) bek.).

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke esetében 30 000 000, – Ft. Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén: garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén: kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet.

10. Ajánlattevő köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben Ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Részajánlat-tétel kizárásának indokai: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt a részajánlatokra bontás nem lehetséges. A 471. sz. főút Debrecen belterületi szakasza jelentős közúti forgalmat bonyolít le, így a kivitelezés szervezése érdekében kiemelt szempont a kivitelezés ideje alatt a forgalom fenntartása, ezért a beruházást két külön részként kezelve jelentősen nagyobb mértékű ideiglenes forgalomkorlátozás válna szükségessé A nagyvárosi belterületi környezetben számos közműkiváltási feladat elvégzését is szükségessé teszi, a közműszakaszok kiváltása csak egy ütemben végezhető el.

12. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000 000 000 Ft/év és 300 000 000 Ft /káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést és minimum 100 000 000 / év és 50 000 000 / káresemény tervezési felelősségbiztosítást kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

13. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást szakmai ajánlatnak tekinti.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles megnevezni az értékelésbe bevonni kívánt szakembereket, valamint a felolvasólapon tett vállalások alátámasztására kötelesek benyújtani az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

15. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.

17. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

18. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

19. FAKSZ: dr. Pongor Dániel, lajstromszám 00314

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

A "III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is" pont folytatása:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZ/2

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A "VI.3) További információk" pont folytatása:

20. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti, nyertes ajánlattevő által az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont - MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.2. pont - KÉ-K tervezői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2021