Építési beruházás - 185182-2016

01/06/2016    S104

Magyarország-Budapest: Közút építése

2016/S 104-185182

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53., E épület, III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea
E-mail: drbalog@mkbt.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozzetetel.mkbt.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53., E épület, III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea
E-mail: drbalog@mkbt.eu
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozzetetel.mkbt.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz (PST: A044.01) kivitelezése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz (PST: A044.01) kivitelezése tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz (PST: A044.01) kivitelezése tárgyában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45223700 Pihenőhely építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

I. szakasz: M44 gyorsforgalmi út 38+900 – 59+400 km szel. között.

II. szakasz: M44 gyorsforgalmi út 59+400 – 79+900 km szel. között.

III. szakasz: M44 gyorsforgalmi út 79+900 – 100+333 km szel. között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. rész: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900 – 59+400 km szelvények közötti szakaszának (I. szakasz), 20,5 km hosszú, 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése.

Az építési beruházás műtárgyakkal, illetve a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, valamint irányonként egy egyszerű pihenő, közművekkel és magasépítési létesítményekkel valósítandó meg.

Útépítés ( 2x 2 forgalmi sávos és elválasztó sávos gyorsforgalmi út) 20,5 km.

Keresztező közutak 4 db.

Keresztező egyéb utak 7 db.

Egyéb utak 21 db.

Különszintű csomópont 1 db.

Hidak (alul- és felüljáró) 22 db.

Pályahíd a Körös folyó felett (legnagyobb szabadnyílás 98 m) 1 db.

Vízfolyások rendezése 5 db.

Közművek 53 db.

Egyszerű pihenő pár 1 db.

II. rész: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 59+400 – 79+900 km szelvények közötti szakaszának (II. szakasz), 20,5 km hosszú, 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése.

Az építési beruházás műtárgyakkal, illetve a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, valamint irányonként egy komplex pihenő, közművekkel és magasépítési létesítményekkel valósítandó meg.

Útépítés (2 x 2 forgalmi sávos és elválasztó sávos gyorsforgalmi út) 20,5 km.

Keresztező közutak 3 db.

Keresztező egyéb utak 5 db.

Egyéb utak 36 db.

Különszintű csomópont 1 db.

Hidak (alul- és felüljáró) 11 db.

Pályahíd a Dögös-Kákafoki csatorna felett (legnagyobb szabadnyílás 28 m) 1 db.

Vízfolyások rendezése 13 db.

Közművek: 69 db.

Komplex pihenő pár 1 db.

III. rész: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 79+900 – 100+333 km szelvények közötti szakaszának (III. szakasz), 20,4 km hosszú, 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése.

Az építési beruházás műtárgyakkal, illetve a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, valamint irányonként egy egyszerű pihenő, közművekkel és magasépítési létesítményekkel valósítandó meg.

Útépítés 79+900 – 100+333 km szelvények között.

Keresztező közutak 3 db.

Keresztező egyéb utak 4 db.

Egyéb utak 45 db.

Különszintű csomópont 2 db.

Hidak (alul- és felüljáró) 11 db.

3 nyílású pályahíd a Mezőtúr-Orosháza vasútvonal felett (legnagyobb szabadnyílás 28 m) 1 db.

Egyszerű pihenő pár 1 db.

Mérnökségi telep 1 db.

Közművek: 39 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 32
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bek.-ében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8–14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet által igazolja az alkalmasság igazolását, felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) II. rész C Fejezte alapján ajánlattevőnek minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön EEKD-ben kell megadnia e rész A. és B. szakaszában, valamint meg kell adni a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve az érintett szervezetek által aláírva.

A kizáró okok és alkalmasság igazolás kapcsán Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bek.-ének megfelelően.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek.-ében foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az alábbi igazolások benyújtására.

P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (3) bek.-e szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek.-e szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bek.-e alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek.-e alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (8) bek.-e alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben összesen nem éri el:

az I. rész esetén a 40 000 000 000 HUF-ot;

a II. rész esetén a 32 000 000 000 HUF-ot;

a III. rész esetén a 30 000 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet szerinti fogalmat érti.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.

A Kbt. 65. § (6) bek.-e alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek.-ében foglaltak alapján az ajánlattevő a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmasságuk

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek.-ének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek.-e szerint az ott rögzített tartalommal.

Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek.-re.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek.-ének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

M/3.A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek.-ének h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség cégszerű aláírással ellátott leírásával.

Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.

Az eszközök esetében csatolandó a termékleírás, amellyel igazolható, hogy az eszköz megfelel a minimumkövetelménynek, továbbá csatolandóak az eszköznyilvántartó lapok.

Amennyiben a megajánlott eszköz az ajánlattevő saját tulajdonában van, kizárólag a fenti dokumentumok csatolása szükséges a fenti tartalommal.

Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a cégszerű nyilatkozaton felül a bérleti jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges.

A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja alapján az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

M/4. A Kbt. 65. § (1) be. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo.-n (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván.-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

I. rész:

1.1. legalább (továbbiakban min.) 10 km hosszú egybefüggő új nyomvonalon épített legalább 2 x 2 forgalmi sávos elválasztó- és leállósávos gyorsforgalmi út;

1.2. min. 1 db 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út aluljáró és/vagy felüljáró építés,melynek legnagyobb szabadnyílása legalább 30 m;

1.3. min. 1 db új építésű vagy meglévő gyorsforgalmi út vagy 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úton pihenőhely építés;

1.4. min. 1 db 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és gyorsforgalmi út vagy főút vagy mellékút különszintű csomópontjának építése.

II. rész:

2.1. egybefüggően 15 km-t meghaladó, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi út építés;

2.2. min. 1 db referenciával, amelyből megállapítható 8 db, új közúti alul- vagy felüljáró vagy híd építése- melyből legalább 1 db vízfolyás feletti, legalább 3 nyílású, legalább 33 m legnagyobb támaszközű vagy szabadnyílású építés;

2.3. min. 1 db külön szintű, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi úton létesített új építésű csomópont építés.

III. rész:

3.1. egybefüggően 15 km-t meghaladó, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi út építés;

3.2. min. 1 db referenciával, amelyből megállapítható 8 db, új közúti alul- vagy felüljáró vagy híd építése – melyből legalább 1 db vasút feletti, legalább 2 nyílású, legalább 22 m legnagyobb támaszközű vagy szabadnyílású építés;

3.3. min. 1 db külön szintű, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi úton létesített új építésű csomópont építés.

Gyorsforgalmi út alatt a 19/1994. (V.31.) KHVM r. szerinti fogalom értendő.

Egy referencia a fent előírt minimumkövetelmények közül többnek való megfelelés céljából is felhasználható.

M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább:

I., II. és III. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Továbbiakban Kr.)szerint MV-KÉ vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.II.) szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap, útépítési területen szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

1. legalább 1 fő útépítési felelős műszaki vezetővel, aki bír a Kr. szerint MV-KÉ vagy átsorolás előtt a Kr.II. szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és aki legalább 36 hónap útépítési területen szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

1. legalább 1 fő hídépítési felelős műszaki vezető szakemberrel, aki bír a Kr.szerint MV-KÉ vagy átsorolás előtt a Kr.II.szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és aki híd építés és/vagy szerelés területén legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az ajánlattevő egy szakembert maximum két szakaszra jelölhet meg.

M/3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik (részenként külön-külön): 1. legalább 1 darab legalább 180 t/h aszfalt beépítésére alkalmas géplánccal, és 2. legalább 1 db legalább 80 m³/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánccal.

M/4. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a külföldi gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbérek:

— késedelmi: 0,5 %/naptári nap, max. nettó vállalkozói díj (továbbiakban váll. díj) 15 %-a,

— hibás teljesítési: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a, összesített mértéke max. a váll. díj 20 %-a.

Felhívjuk a figyelmet a Ptk. 168. § (1) bek. foglalt szankciókra.

Meghiúsulási: az el nem végzett munka nettó értékének 20 %-a.

Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll. díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg Visszafizetési bizt.: mértéke megegyezik a váll. díj 5 %-a felett, illetve 75 000 000 HUF felett igényelt előleg összegével (Kbt. 134. § (6) bek. b)).

Jótállás 60, szavatosság 96 hónap.

Támogatásra irányuló igény került benyújtásra, így annak intenzitása, a projekt azonosítója, és a finanszírozás formája nem határozható meg.

Irányadó: Kbt. 135. §, Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Art. 36/A. § További előírások a szerződésben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/07/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/07/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53., E épület, III. emelet).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bek.-ei alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Formai előírások: Az ajánlat formai követelményeire a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján nyilatkozatot kell benyújtania – nemleges tartalom esetén is.

3) A Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosított a hiánypótlás.

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát – eredeti példányban-, továbbá a Kbt. 66. § (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.

5) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is csatolható.

6) Ajánlattevőnek (adott esetben kapacitást nyújtó szervek) az ajánlatában be kell nyújtania az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

7) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

8) A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.mkbt.eu fül alatt, amit min. egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott átvételi igazolást kitöltve és aláírva megküldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartó részére (felhívás I.3 pont) Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának megküldésével tájékoztassa Ajánlatkérőt, aki nem vállal felelősséget az átvételi igazolásának meg nem küldéséből és ezáltal pl. a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az előforduló hiányosságokért.

9) Az előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

10) A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

11) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték meghatározott mértéke I. rész tekintetében 50 000 000 HUF, II. rész tekintetében 45 000 000 HUF, III. rész tekintetében 40 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a dokumentációban megadottak szerint.

12) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevő – saját felelősségének korlátozása nélkül-köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részenként legalább 100 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év limitű építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási- szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra (kifejezetten a dokumentáció szerint).

13) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámítására vonatkozó információk a Dokumentáció (I. kötet) M/Egyéb előírások 9.pontjában kerültek meghatározásra.

14) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, melynek szabályai a Dokumentáció (I. kötet) 3.2. pontjában kerültek meghatározásra.

15) Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a dokumentációban foglaltak szerint.

16) Értékelés módszere:„Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)”, „Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték)” fordított arányosítás, „A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)” szempont alszempontjai (1.1–1.3.) egyenes arányosítás, „Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)” abszolút értékelési módszerrel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/05/2016