Supplies - 186167-2021

16/04/2021    S74

Romania-Piteşti: Medical consumables

2021/S 074-186167

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul de Pediatrie Piteşti
National registration number: 4318075
Postal address: Str. Dacia nr. 1
Town: Piteşti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110414
Country: Romania
Contact person: Gabriel Bortosu
E-mail: aprovizionare@pediatriepitesti.ro
Telephone: +40 248220800
Fax: +40 248213850
Internet address(es):
Main address: www.pediatriepitesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117955
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate spitalicească
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiale protecție unică folosință

Reference number: 4318075_2021_PAAPD1295535
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiale protectie unica folosinta conform caietului de sarcini.

Atentie: solicitari de clarificari.

1. Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

3. Solicitarile de clarificari vor fi transmise numai prin intermediul SICAP;

4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise numai prin intermediul SICAP.

Orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile drepturile și obligațiile furnizorului, stabilite prin acest acordul-cadru sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin lege. Identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele achizitorului, precizate in prezenta documentatie de atribuire Identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a acordului-cadru sau a unei părți a acestuia (exemplu: asigurarea depozitării produselor pentru o anumită perioadă sau pentru o perioadă mai mare de timp, emiterea de comenzi cu cantitati partiale, emiterea de comenzi in termene mai lungi sau mai scurte de timp).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 363 250.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 CEARSAFURI SI HUSE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU TARGI SI PATURI

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE

II.2.4)Description of the procurement:

CEARSAFURI SI HUSE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU TARGI SI PATURI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 253 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 MANUSI EXAMINARE NITRIL

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE

II.2.4)Description of the procurement:

MANUSI EXAMINARE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 104 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 HUSE PENTRU FOTOLII RULANTE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACATNTE

II.2.4)Description of the procurement:

HUSE PENTRU FOTOLII RULANTE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 250.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

3. Declaratie privind evitarea conflictului de interese pentru ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator (Declaratie privind neincadrarea in prev. Art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016). Se va prezenta de catre toti ofertantii.

Conform art.63, alin. (1) din Legea nr.98/2016 coroborat cu art.21, alin.(5) din HG nr.395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ec.Gheorghe Florina-Manager, dr.Enescu Adina-Director Medical, ec.Gugiu Georgeta Director Financiar Contabil, farm. Manu Mariana-Farmacist Diriginte, as.Silveanu Adela-Director de Ingrijiri,,, ref.Bortosu Gabriel-Sef Serviciu Aprovizionare, ref.Teleleu Luminita-Sef Birou Achizitii Publice,

Nota 1. Se va completa DUAE conform Art.193 alin.1 din Legea 98/2016.

Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Nota 3. Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: copie lizibila.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va completa si prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii publice din Romania din care sa rezulte autorizarea pentru importul/ comercializarea/ depozitarea de dispositive medicale, PENTRU LOTUL 2 - MANUSI EXAMINARE DIN NITRIL

Cerinta nr. 2

Pentru persoane juridice straine se solicita documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, in care sa se precizeze locul in care este valabila. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea“ conform cu originalul.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Modalitatea de departajare avand in vedere incheierea unui acord cadru cu 3 operatori economici este pretul cel mai mic/lot.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au

Preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii

Economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite.In cazul in care doua oferte prezinta acelasi pret pe un anumit

Lot, reofertarea va fi facuta in SICAP in vederea departajarii ofertelor – oferta castigatoare fiind cea cu “pretul cel mai scazut” cu maxim 2

Zecimale/pret unitar. Valoarea totala/lot va fi cu maxim 2 zecimale. Reofertarea se va putea repeta de maxim 2 ori.

2.Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in

SICAP, atasate invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul

www.elicitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri. Prezentei proceduri vor fi aplicate prevederile art 74 alin 3 din

Legea 98/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2021