Services - 18721-2017

18/01/2017    S12    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Plungė: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 012-018721

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Plungės rajono savivaldybės administracija
188714469
Vytauto g. 12
Kam: Vaida Rimkutė
LT-90123 Plungė
Lietuva
Telefonas: +370 44873147
El. paštas: vaida.rimkute@plunge.lt
Faksas: +370 44871608

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.plunge.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paslaugų suteikimo vieta – Vytauto g. 12, Plungė.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Parengiami 3 projektai pagal pateiktas projektavimo užduotis. 2 techniniai projektai ir 1 kraštovaizdžio projektas.
1. Rengiami 3 projektai pagal pateiktas projektavimo užduotis:
1.1. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) projektas;
1.2. Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo techninis projektas;
1.3. Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių gatvėje techninis projektas.
Projektuotojas turi pateikti parengtų projektų visų dalių po 2 originalus ir 3 kopijas bei 2 kompiuterines laikmenas (CD ar DVD) su aprašomąja dalimi (pdf) ir brėžiniais (dwg ir pdf formatu), nustatyta tvarka parengtą projektinę dokumentaciją.
2. Parengtų projektų vykdymo priežiūros paslauga.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000, 71420000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Paslaugų apimtys:
1. Rengiami 3 projektai pagal pateiktas projektavimo užduotis:
1.1. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) projektas. Projektuojamos teritorijos dydis 5,86 ha, kurią sudaro atskirųjų želdynų teritorijų sklypai, plotas – 4,1253 ha, kultūros paveldo objekto sklypas, plotas – 0,4706 ha ir vandenyje prie kranto esanti teritorija, kurios plotas 1,2674 ha. Teritorijos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas 4,5959 ha. Mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (informaciniai stendai 4 vnt. ar kt.). Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje 5,86 ha.;
1.2. Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo techninis projektas. Projektuojamos teritorijos dydis apie 14 ha. Teritoriją suskirstyti į atskiras zonas, kurios galėtu funkcionuoti kaip atskiri vienetai, tačiau turi įsilieti į bendrą visumą, turėti aiškią ryšių, takų struktūrą.
Teritorijoje prie Plungės irklavimo bazės suprojektuoti – vaikų žaidimo aikštelę, suaugusiųjų treniruoklių aikštelę, sportinį aikštyną, pontoninę prieplauką, automobilių stovėjimo aikštelę.
Teritorijoje prie „Meilės kalnelio“ – apžvalgos aikštelę, pliažo zoną (persirengimo kabinos, lauko tualetai, geriamo vandens stovas), vaikų žaidimo aikštelę, suaugusiųjų treniruoklių aikštelę.
Teritorijoje ties V. Mačernio gatve – apžvalgos aikštelę, automobilių stovėjimo aikštelę.
Teritorijoje ties Paprūdžio gatve -pontoninę prieplauką, pėsčiųjų tiltą į salą, dvi automobilių stovėjimo aikšteles. Teritorijoje prie Birutės gatvės – apžvalgos aikštelę, esamos automobilių aikštelės sutvarkymą. Teritorijoje prie Lurdo grotų – esamos automobilių aikštelės sutvarkymą,
laiptus iki vandens;
1.3. Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių gatvėje techninis projektas, Žemės sklypo plotas – 1,5310 ha, numatoma tvarkyti – 0,77 ha.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Tiekėjas po sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą). Užtikrinimo vertė – 3 000 EUR.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Avansinis mokėjimas nenumatomas. Mokėjimas atliekamas gavus projekto statybos leidžiantį dokumentą ir pateikiant suteiktų paslaugų rezultatų priėmimo-perdavimo aktą bei PVM sąskaitas-faktūras, per 30 kalendorinių dienų.
Projektų vykdymo priežiūros mokėjimas atliekamas pagal atliktų darbų vertę.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti nurodyto dokumento. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija* arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas).
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 3 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1. ir 4. punktuose išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
b) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumentų kopija*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis architektūros ir inžinerijos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduota LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama tiekėjo deklaracija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*).
Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija);
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 30.10.2006 nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 5.10.1961 Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiamas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ar vykdomų) sutarčių sąrašas, kuriame nurodomi užsakovai, sutarčių objektai, sutarčių pradžia ir pabaiga (planuojama, jei sutartis dar vykdoma), įvykdytų sutarčių vertė EUR su PVM (vykdomos sutarties – suteiktų paslaugų vertė eurais su PVM). Kartu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodoma įvykdytos sutarties vertė (vykdomoms sutartims – nurodant suteiktų paslaugų vertę) ir tai, kad sutartys įvykdytos (ar vykdomos) tinkamai (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*).
2. Pateikiamas vadovaujančių atsakingų specialistų sąrašas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), kuriame nurodoma: specialisto vardas, pavardė, išsilavinimas, kvalifikacija, kurio specialisto reikalavimus atitinka. Pateikiami specialistų darbo patirties aprašymai ir kvalifikacijos atestatai ar lygiaverčiai dokumentai (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*).
*Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija);
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 30.10.2006 nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent vieną kraštovaizdžio, rekreacijos ar poilsio teritorijos, ne mažesnės kaip 6 ha ploto, tvarkymo projektavimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 42 000 EUR (su PVM). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 42 000 EUR (su PVM).
2. Tiekėjas turi pasiūlyti specialistą ar specialistų grupę, iš kurių:
1) statinio projekto vadovą, turintį ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį einant projektų vadovo pareigas;
2) Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies vadovą ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį statinių projekto dalies rengimo srityje;
3) specialistus, architektūros, konstrukcijų, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių vadovus, turinčius ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį projektuojant statinių projektų dalis;
4) bent vieną kvalifikuotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę kultūros paveldo objekte rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (specializacija architektūros projektai, ne mažesnė kaip antra kvalifikacinė kategorija);
5) bent vieną kraštovaizdžio architektą ar želdynų projektų rengimo vadovą, turinčius ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektų rengimo srityje;
6) bent vieną specialistą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kraštovaizdžio tyrimų ir analizės srityje, t. y. ne mažiau kaip 2 metus vykdė kraštovaizdžio morfologinius ir (ar) estetinius, ir (ar) ekologinius, ir (ar) technogeninius, ir (ar) socialinius ar kitus kraštovaizdžio tyrimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 21.2.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
27.2.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 27.5.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 27.2.2017 - 9:45

Vieta:

Vytauto g. 12, 209 kabinetas, Plungė.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso sąlygos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) kartu su skelbimu. Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis.
Projektavimo paslaugų terminai:
1. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) projektas.
1.1. Pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.2. Per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti parengta ir su užsakovu suderinta esamos būklės ataskaita.
1.3. Per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti parengta ir visuomenei pristatyta koncepcija.
1.4. Per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pateiktas pilnos apimties parengtas projektas. Terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesiui.
2. Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo techninis projektas.
2.1. Pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.2. Per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti parengti ir su užsakovu suderinti principiniai projekto sprendiniai.
2.3. Per 5 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, parengtą projektą pateikti Užsakovo (statytojo) parinktam ekspertizės rangovui (Užsakovui pateikti bendrųjų statinio rodiklių lentelę ir sustambintą sąmatą).
2.4. Esant užsakovo pritarimui techninio projekto sprendiniams ir teigiamai ekspertizės išvadai, projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Techninio projekto parengimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesiui.
3. Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių gatvėje techninis projektas.
3.1. Pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.2. Per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti parengti ir su užsakovu suderinti principiniai projektiniai sprendiniai.
3.3. Esant užsakovo pritarimui techninio projekto sprendiniams ir teigiamai ekspertizės išvadai, projektas turi būti parengtas pilnos apimties techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Techninio projekto parengimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesiui.
Projekto vykdymo priežiūra atliekama 36 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Bendra sutarties trukmė 36 mėn.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13.1.2017