We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 187799-2022

08/04/2022    S70

Romania-Timișoara: Refuse and waste related services

2022/S 070-187799

Concession notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS
National registration number: 26171624
Postal address: Municipiul Timișoara, Piața Romanilor, Nr.4, Ap.2, jud. Timiș,
Town: Timisoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300034
Country: Romania
Contact person: Romeo-Petru URSU
E-mail: adidtimis@yahoo.com
Telephone: +40 356410496
Fax: +40 356805164
Internet address(es):
Main address: http://adidtimis.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100015240
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted to the following address:
Official name: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș)
National registration number: 26171624
Postal address: Municipiul Timișoara, Piața Romanilor, Nr.4, Ap.2, jud. Timiș,
Town: Timisoara
Postal code: 300034
Country: Romania
Contact person: ADID Timis
Telephone: +40 356410496
E-mail: adidtimis@yahoo.com
Fax: +40 356805164
NUTS code: RO424 Timiş
Internet address(es):
Main address: http://adidtimis.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Asoc de dezv Intercomunit
I.5)Main activity
Other activity: ALTA ACTIVITATE

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 3 - DETA, JUDEŢUL TIMIŞ

Reference number: 7209/11.11.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Delegarea prin concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din Zona 3 Deta, Județul Timiș.

Notă:

a) termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informațiile suplimentare cum s-a menționat la Secțiunea I.3 este de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

b) termenul limită de răspuns al Autorității Contractante la solicitările de clarificări primite în termenul menționat mai sus este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 61 562 102.96 RON
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511100 Urban solid-refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Județul Timiș, Zona 3 Deta, conform Documentației de atribuire (3 orașe și 13 comune)

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini, obiectul delegării gestiunii îl reprezintă DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 3 – DETA, JUDEŢUL TIMIŞ și cuprinde activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Categoriile de deșeuri municipale din Zona 3 Deta, județul Timiș sunt următoarele:

1.1. Deșeuri reciclabile din hârtie, carton și lemn, inclusiv ambalaje;

1.2. Deșeuri reciclabile din plastic și metal, inclusiv ambalaje;

1.3. Deșeuri biodegradabile;

1.4. Deșeuri reziduale;

1.5. Deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

1.6. Deșeuri voluminoase (mobilier, saltele, etc.) - Deșeuri voluminoase generate de utilizatorii serviciului;

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: Suma alocată cheltuielilor cu informarea și conștientizarea Participarea la desfășurarea contractului cu mașini cât mai performante”:
  • Criterion: Pretul ofertei
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 120
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Tarif pentru colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile din hârtie, carton și lemn, inclusiv ambalaje; Tarif pentru colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile din plastic și metal, inclusiv ambalaje; Tarif pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din deșeurile municipale; Tarif pentru colectarea separată a altor deșeuri munic... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions, indication of information and documentation required:

CERINTA 1. Neîncadrarea în prevederile art. 79, 80 si 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii:

Se vor completa formularele:

Formular 9 Declaraţie privind privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) şi (2)

Formular 10: DECLARAŢIE pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) şi art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător după caz) va prezenta declarațiile de mai sus, în original. Încadrarea în oricare din situațiile prevăzute la art. 79, 80 si 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune, excepțiile prevăzute de lege fiind de strictă aplicare.

Pentru susținerea îndeplinirii cerințelor de la art. 80 alin. (1) ofertanții individuali sau membrii unui grup de operatori economici vor avea în vedere sa anexeze Formularului 10 următoarele certificate:

• Certificate constatatoare (Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor și taxelor către bugetele competente ale bugetului general consolidat);

• Certificate eliberate de Autoritățile Publice Locale din care să rezulte faptul ca operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile de plată către bugetul local) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la buget (buget local, buget de stat etc.).

• Cazierul judiciar și fiscal al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv din care să reiese că ofertantul nu se află în situațiile prevăzute de art.79 din Legea nr.100/2016, valabile la termenul limită de depunere a ofertei;

• După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2) și art.84 din Legea nr. 100/2016;

• Se vor atașa în mod obligatoriu, dacă este cazul, Acordul de asociere (Formular nr. 6 cu Anexa) în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, Acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 8, Formular nr. 7) cu subcontractantul/subcontractanții desemnați .

• În cazul în care se prezintă terț susținător, se vor completa și depune formularele: Formular 14 Angajament terţ susţinător financiar; Formular 15 Declarație terţ susţinător economic şi financiar; Formular 16 Angajament privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului; Formular 17 Declarație terţ susţinător experienţă similară

Din certificatele prezentate trebuie să rezulte faptul că, la momentul prezentării, operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile de plată restante în luna anterioară termenului limită de depunere a ofertelor, inclusiv pentru fiecare punct de lucru (pentru taxele și impozitele locale).

Se vor prezenta formularele tip în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnată și stampilată cu mențiunea “conform cu originalul”, emise de organele competente.

Persoanele juridice străine pot prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilității, eliberate de autorități competente din țară în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat, în conformitate cu legislația din țara rezidentă.

În conformitate cu prevederile art.82 alin.4 din Legea nr.100/2016, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 79-81, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” la care se va atașa traducerea autorizată a acestora în limba română.

CERINTA 2. Neîncadrarea în prevederile 44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va prezenta declarația cuprinsă în Formular 11: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, precum si Formular 22: Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă, în original și semnate cu semnătură olografă.

Încadrarea în oricare din situațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul Autorității contractante: Adrian Alin Nica, Cristian Alin Moș, Alexandru Constantin Proteasa, Ioan Dănuț Ardelean, Marcel Marcu, Anișoara Emanuil, Mircea Răzvan Dușa, Mihai Ștefan Crista, Georgeta Prisecaru, Lucut Lea, Pavel Valeri, Romeo Petru Ursu, Andreea Ionescu, Oprițescu Laura Diana, Ovidiu Ciprian Aștefănoaie, Ioana Livia Lupșa, Diana Mihaela Suba, Dan Gabriel Stoeac, Chetreanu Alin, Petre Mihai, Vulpe Mihaela, Sava Maria, Nicoleta Gabriela Bogdan, Daniela Marcela Bociu, Monica Farcas, Nicoleta Celia Vatcu, Adrian Ivascu, Zahariciuc Nicoleta Lavinia.

Ofertantul va prezenta în original Formularele completate, iar pentru persoane juridice/fizice române se va anexa: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, în original, copie legalizată, sau copie cu mențiunea “conform cu originalul” din care să rezulte: adresa actuală și obiectul de activitate al societății (corespunzător exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri). Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale la momentul prezentării.Persoane juridice/fizice străine vor anexa: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate în copie certificată "conform cu originalul", semnate și stampilate de reprezentantul legal și traducere autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă cu oferta comună, fiecare participant are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței și se completează suplimentar Formular 5: Informaţii despre asociere (daca este cazul) si Anexa la Formularul 5, Formular 6 – Model acord de asociere cu Anexa cu informații despre operatori economici care participă cu oferta comună. În cazul unei asocieri/subcontractări, fiecare asociat/subcontractant este obligat să prezinte aceste documente.În cazul în care asocierea este declarată câștigătoare operatorii economici care au depus oferta comună se obligă să legalizeze asocierea nu mai târziu de semnarea contractului.Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite de traducere autorizată în limba română. Înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizată.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: CERINȚA 1:Valoarea mediei cifrei de afaceri anuale globale din ultimii 3 ani încheiați financiar trebuie sa fie echivalentul a cel puțin 1.231.242 lei (exclusiv TVA).Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la participarea în comun a mai multor operatori economici la procedura de atribuire se aplică în mod corespunzător.Conform. art. 76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capacității economice și financiare, acesta trebuie să completeze Angajamentul ferm prezentat în Formular 15 Declarație terţ susţinător economic şi financiar din Secțiunea III – Formulare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Demonstrarea situației economice se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare din Formular 12: Declaraţie privind cifra de afaceri si Anexa.Declaraţie și anexe din documentația de atribuire, însoțite de următoarele documente justificative: • Pentru persoane juridice/fizice române: Se vor prezenta:Documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanțuri/ balanțe contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economico-financiară solicitată; • Pentru persoane juridice/fizice străine:În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevazută de legislația țării de origine/ țării în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic.Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru conversie vor fi utilizate ratele medii anuale de schimb Leu/altă valută comunicate de BNR (www.bnr.ro) pentru anii respectivi.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

Ofertantul trebuie sa facă dovada prestării de servicii similare în ultimii 3 ani în valoare de 1.231.242 lei(exclusiv TVA)rezultată din una sau mai multe activități de salubrizare similare celor care fac ob contractului.Valoarea min care va fi luată în considerare este:fie valoarea totală a contractului, în cazul în care ofertantul a acționat/acționează ca unic contractant,fie o parte din valoarea totală a contractului corespunzătoare cu cota sa parte din participarea la asociere/cota de subcontractare,în cazul în care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici/subcontractant.Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor.În cazul în care se decalează termenul limită de depunere a ofertelor(fiind publicată o erata în acest sens),limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării.Atunci când un grup de op ec depune oferta/candidatură comună,capacit teh și profes se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.În situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capacit teh și profes,acesta trebuie să completeze Form.16

Resurse umane și structura organizatorică

UTILAJELE,INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNICE

ASOCIERE

SUBCONTRACTARE

Certificarea conform standardului ISO 9001sau echivalent, a sistemului de management al calității.Nerespectarea cerinței duce la descalificarea ofertantului

Certificarea conform standardului ISO14001sau echivalent a sistemului de management al mediului.Nerespectarea cerinței duce la descalificarea ofertantului

Minimum level(s) of standards possibly required:

Serviciile similare prestate trebuie să fie exclusiv din activități de salubrizare.Se va completa Form.13 (incl Anexa 1 si 2)Declarația privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani.Fiecare fișă prezentată ca experiență similară trebuie însoțită de documente/certificate/contract/părți relevante din contract prin care să se confirme îndeplinirea cerinței.Se va prezenta în copie,certificată„conform cu originalul”,contractul de servicii de salubrizare sau părți relevante ale acestuia/documente/certificate din care să rezulte îndeplinirea cerinței de calificare utilizate ca experiență similară.Pentru persoane juridice străine documentele se vor prezenta în limba de origine și în traducere autorizată.Dacă un grup de operatori economici depune ofertă comună,experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.În cazul în care ofertantul a participat la prestarea unor servicii similare,în calitate de asociat,valoarea menționată trebuie să reprezinte contribuția proprie a acestuia în cadrul contractului prezentat.În acest caz,ofertantul va prezenta în copie: a)contractul la care a avut calitatea de asociat și b)acordul de asociere aferent vizat de beneficiar.În cazul în care ofertantul își demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică si/sau profesională invocând susținerea acordată de către o altă persoană acesta se consideră a fi calificat dacă terțul susținător demonstrează îndeplinirea în integralitate a cerinței minime prin prezentarea documentelor solicitate.Aceste documente vor însoți angajamentul ferm al persoanei respective.În cazul în care beneficiarul este un client privat și,din motive obiective,operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia,demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație in original a operatorului economic.Această cerință trebuie îndeplinită atât de ofertanții persoane juridice române,cât și de ofertanții persoane juridice străine.În cazul în care documentele sunt încheiate în altă limbă decât limba română,vor fi prezentate în original/copie legalizată/copie lizibilă certificată„conform cu originalul”,însoțite de o traducere autorizată în limba română

Personalul cheie propus pentru execuția contractului:calificările educaționale şi profesionale ale operatorului economic care prestează/operează.Se completează și se prezintă Lista cu personalul cheie propus pt îndeplinirea contractului-Form.27(incl Anexa 1 si 2.În susținerea experienței profesionale se vor prezenta următoarele documente: CV,semnat și datat,Copii ale diplomelor de studii obținute,menționate în CV,Oricare dintre Documente suport relevante:fișa de post,recomandări,contracte de colaborare/de prestări servicii/contracte de muncă/Revisal,sau orice alte documente similare-Declarația de disponibilitate a persoanei de specialitate propusa pentru îndeplinirea contractului,semnată și datată.Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa Operatorului este:a)Manager-studii superioare finalizate-experiență specific dovedită prin participarea la cel puțin un contract/proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități similareb)Responsabil tehnic servicii de salubrizare-studii superioare finalizate-experiență specific dovedită prin participarea la cel puțin un contract/proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități similarec)Responsabil calitate și protecția mediului/gestionarea deșeurilor-studii superioare finalizate,cu instruire privind cerințele ISO9001 și ISO14001 și gestionarea deșeurilor și cu experiență în domeniul protecției mediului sau al gestionării deșeurilor sau calitate și mediu experiență specific dovedită prin participarea la cel puțin un contract/proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare.Funcția poate fi cumulată și din 2 persoane care trebuie fiecare să îndeplinească cerințele menționate,în funcție de postul ocupat(specialist calitate,respectiv specialist mediu)d)Responsabil cu securitatea şi sănătatea muncii-studii superioare finalizate-experiență specific dovedită prin participarea la cel puțin un contract/proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare.Ofertantul este liber să propună și alte persoane pe care le consideră necesare pentru realizarea contractului.Pentru op ec care prezintă experți străini se acceptă certificate echivalente emise de autoritățile de certificare abilitate din alt stat.Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba română sau traducere autorizată.Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică în mod corespunzător.În situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capac teh și profes,acesta trebuie să completeze Angajamentul ferm prezentat în Form.16.După atribuirea contractului,nicio persoană nominalizată nu va putea fi înlocuită fără acceptul scris al autorității contractante.Acordul autorității contractante pentru modificarea propusă va fi condiționat de pregătirea profesională și calificarea persoanei propuse,care trebuie să corespundă cerințelor pe baza cărora au fost evaluate persoanele ofertate,prin prezentarea tuturor documentelor solicitate la această secțiune

Decl. cu privire la utilajele,instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate la dispoziţia operatorului economic care prestează servicii, ori execută lucrări pentru executarea contractului de concesiune.Ofertanţii vor furniza Autorităţii Contractante o listă detaliată cu vehiculele pe care intenţionează să le furnizeze pe timpul prestării serviciilor,pt toate categoriile de deşeuri colectate,ținând cont de cerințele min din caietul de sarcini.Lista vehiculelor și informațiile care trebuie oferite pentru fiecare vehicul în parte se prezintă în cadrul Formular24 si Anexa.Pentru fiecare tip mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste caracteristicile tehnice(ex.Fișe tehnice).Acest formular trebuie prezentat,în original,semnat și datat,de ofertant/ofertantul asociat/terțul susținător.Ofertanții vor prezenta doc care să dovedească accesul la dotările necesare îndeplinirii corespunzătoare a contractului.Dacă operatorul ec nu deține în proprietate dotările,echipamentele tehnice,utilajele,se acceptă prezentarea unui contract/precontract de închiriere,comodat,leasing,etc.Operatorul este obligat în cadrul ofertei tehnice,de a oferta nr și tipul de mașini cu care se propune realizarea activităţii,pe baza cantităților de deșeuri estimate,a dotărilor și experienței proprii.Toate mașinile de colectare vor fi complet echipate conform cerintelor caietului de sarcini.În perioada de executare a contractului,schimbarea sau înlocuirea utilajelor/autovehiculelor punctate în cadrul procedurii,se va realiza numai cu acordul autorităţii contractante şi se vor folosi utilaje/autovehicule echivalente sau superioare(din punct de vedere a normei de poluare).Pt îndeplinirea acestei criteriu,Operatorul va depune o declaraţie pe propria răspundere,prin care să își asume,daca va fi cazul,că va schimba sau înlocui utilajele/autovehicule punctate în cadrul procedurii,cu utilaje/autovehicule echivalente sau superioare.Operatorul de salubrizare va pune la dispoziția Autorității Contractante autoturism pentru monitorizarea activității acestuia.Toate cheltuielile de funcționare ale acestuia(carburanți,asigurări,reparații,anvelope,revizii,etc)pt desfășurarea activității de monitorizare aferentă contractului de delegare vor fi suportate de operator

Op ec au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună.Se vor prezenta:Declaraţie privind lista asociaților şi partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia-Form.5 și Anexa,Form.6 și Anexa.Îndeplinirea cerințelor privind situația ec-finan,precum și capacit teh și profes,se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună va fi declarată câstigatoare

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.Se vor completa:Form.7 si Anexa si Form.8

Ofertantul trebuie sa facă dovada implementării unui sistem de management al calității pentru activitatea specifică care face obiectul contractului în conformitate cu SR EN 9001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței(de ex:proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală etc) toate valabile la momentul prezentării. În cazul în care există asociați/subcontractanți,fiecare asociat/subcontractant trebuie să prezinte acest certificat sau echivalentul acestuia,pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare în contract.Terțul susținător nu poate susține, prin prezentarea unei astfel de certificat, un operator economic ofertant.Se va atașa copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”după certificat sau,după caz, documentul doveditor

Ofertantul trebuie să facă dovada implementării unui sistem de management de mediu pentru activitatea specifică care face obiectul contractului în conformitate cu SREN14001 sau echivalent.Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, toate valabile la momentul prezentării. În cazul în care există asociați/subcontractanți,fiecare asociat/subcontractant trebuie să prezinte acest certificat,sau echivalentul acestuia,pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare în contract.Terțul susținător nu poate susține prin prezentarea unei astfel de certificat,un operator economic ofertant.Se va atașa copie lizibilă cu mențiunea“conform cu originalul”după cer... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.2)Conditions related to the concession
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the concession
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the concession

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină valabilă oferta (de la termenul limită de primire a ofertelor): 180 zile.

- În cazul în care se constată că operatorii economici clasați pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării acestora.

Autoritatea contractantă va lua în calcul, în ordine, următoarele criterii de departajare:

1. Criteriul 1 (Tariful pentru "Colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile din hârtie, carton și lemn, inclusiv ambalaje lei/tonă, fără TVA ");

2. Criteriul 2 (Tariful pentru "Colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile din plastic și metal, inclusiv ambalaje lei/tonă, fără TVA ");

3. Criteriul 3 (Tariful pentru "Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din deșeurile municipale lei/tonă, fără TVA ").

4. Criteriul 4 (Tariful pentru "Colectarea separată a altor deșeuri municipale (deșeuri reziduale) lei/tonă, fără TVA ")

Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire: OFFLINE

- Documentația de atribuire este atașată anunțului de participare publicat în SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului de participare publicat în SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro.

CONDIȚII ASOCIERE/GRUPURI OPERATORI CARE DEPUN O OFERTĂ:

a. Asocierea poate să îndeplinească în mod cumulativ cerințele privind capacitatea economico-financiară și capacitatea tehnică și/sau profesională.

b. Fiecare operator economic membru al asocierii va depune, după caz, formularele și documentele de calificare solicitate și indicate la secțiunea III.2.

c. Cu aplicarea corespunzătoare a art. 40 din Legea nr. 100/2016, Ofertele depuse de asocieri de operatori economici vor îndeplini și cerințele suplimentare enumerate în continuare:

- Formularul de Ofertă trebuie semnat astfel încât sa creeze efecte juridice pentru toți membrii asocierii.

- Unul dintre membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmată prin înaintarea unor împuterniciri în acest sens, semnate de reprezentanții autorizați ai fiecărui membru al asocierii.

- Toți membrii asocierii declară că își asumă răspunderea solidară și indivizibilă pentru executarea contractului și ca, în eventualitatea în care unul din membrii asocierii încetează să mai fie membru al asocierii sau intră în lichidare, membrii rămași vor executa și finaliza Serviciile;

- Liderul asocierii este autorizat să angajeze răspunderea și să primească instrucțiuni pentru și în numele oricăruia și a tuturor membrilor asocierii, angajând astfel răspunderea individuală și solidară a acestora;

- Liderul asocierii este răspunzător pentru execuția contractului, inclusiv pentru efectuarea plăților pe care le va primi integral și le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre aceștia, astfel încât Autoritatea Contractantă va fi eliberată de orice obligații de plată ce pot rezulta din Contract și/sau prestarea serviciilor prin efectuarea plății numai către asociatul principal;

- Toți membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe toată durata de execuție a contractului.

- Liderul asocierii se obligă ca, în cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, până la data încheierii contractului de achiziție publică.

Se vor prezenta: - Declaraţie privind lista asociaților şi partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia – Formularul nr. 5 și Anexa la Formularul nr. 5 - Acordul de asociere, Formularul nr. 6 si Anexa la Formularul 6 DECLARAȚIE privind legalizarea asocierii.

Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică în mod corespunzător.

Garanție de bună execuție:

Potrivit art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, HG nr. 867/2016 art. 20 alin. (1) si art. 46 alin. (1), normele Legii nr. 100/2016, actualizata.

Garanția de Bună Execuție se constituie anual și se menține pe toată Durata Contractului. Cuantumul Garanției de Bună Execuție este de 5% din valoarea anuală a contractului, fără TVA .

Ofertantul declarat câștigător va constitui Garanția de Bună Execuție, în funcție de valoarea anuală a contractului și o va menţine în vigoare pe toată Durata Contractului în favoarea Delegatarului/ADID.

Modul de constituire a garanției de bună execuție: Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.

Se va completa Formular 23: FORMULAR GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE.

AUTORIZAȚII NECESARE EXERCITĂRII ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

Persoanele juridice își iau obligația ca, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, să obțină eliberarea în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii, a licenței de clasa 2 pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului, conform prevederilor art. 10 și ale art. 23 raportat la art. 53 din HG nr. 745/2007 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare și utilități publice și a prevederilor art. 49 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicate cu modificările și completările ulterioare.Persoanele juridice străine provenind din state membre UE și iau obligația ca, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, să inființeze în România un sediu secundar și să solicite ANRSC acordarea licenței în termenele și condițiile stabilite pentru persoanele juridice romane.Completarea și prezentarea Form.28.Licența este un document propriu firmei deținătoare.Terțul susținător nu poate susține,prin prezentarea unei astfel de licențe,un operator ec.ofertant, întrucât o astfel de autorizare se emite în nume propriu

Redevența:

Valoarea redevenței(exclusiv TVA),indexabilă și plătibilă în conformitate cu condițiile din contract,pentru primul an contractual,va fi de:43.493,20 lei. În schimbul delegării gestiunii serviciilor,Operatorul delegat va avea obligația să plătească Autorității Contractante o redevență anuală.Redevență este plătită trimestrial,până la data de 15 a lunii următoare.Cuantumul redevenţei se actualizează anual cu indicele general al prețurilor de consum(comunicat de Institutul Național de Statistică)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform Legii 101/2016

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Conform Legii 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș)
Postal address: Adresa poștală: Piața Romanilor nr. 4, Ap. 2.
Town: Timisoara
Postal code: 300100
Country: Romania
E-mail: adidtimis@yahoo.com
Telephone: +40 356410496
Fax: +40 356805164
Internet address: www.adidtimis.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/04/2022