Services - 187928-2021

16/04/2021    S74

Poland-Warsaw: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 074-187928

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Postal address: ul. Kondratowicza 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-983
Country: Poland
Contact person: Dariusz Niestrzębski
E-mail: targowek.zzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224438696
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy”

Reference number: P-8/21
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych;

2) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi),

3) koszenie terenów;

4) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów;

5) wiosenne i jesienne grabienie terenów;

6) cięcia pielęgnacyjne drzew;

7) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów;

8) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi;

9) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne;

10) zabezpieczanie otworów okiennych.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 277 476.63 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77312000 Weed-clearance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych;

2) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi);

3) koszenie terenów;

4) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów;

5) wiosenne i jesienne grabienie terenów;

6) cięcia pielęgnacyjne drzew;

7) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów;

8) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi;

9) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne;

10) zabezpieczanie otworów okiennych.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.), o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności:

a) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych;

b) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi);

c) koszenie terenów;

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów;

e) wiosenne i jesienne grabienie terenów;

f) cięcia pielęgnacyjne drzew;

g) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów;

h) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi;

i) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne;

j) zabezpieczanie otworów okiennych.

Wszelkie kwestie związane ze sposobem weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa powyżej, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogów oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SWZ

(formularz cenowy – zestawienie usług), załączniku nr 4 do SWZ (wykaz terenów) oraz projektowanych postanowieniach umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe poszczególnych usług wskazanych w kosztorysie ofertowym mogą być maksymalnie do 20 % wyższe od cen jednostkowych zamówienia podstawowego.

7. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 35 %, w przypadku posiadania środków finansowych – w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SWZ. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej.

8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba dni jednokrotnego koszenia terenów zielonych z grabieniem oraz wywózką urobku roślinnego / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku konieczności usunięcia wiatrołomu wraz z wywózką urobku roślinnego / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 277 476.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidywany termin publikacji kolejnego ogłoszenia – marzec 2022 r.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada:

— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) o kodzie: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe,

— aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) lub inne zezwolenie wymienione w przywołanej ustawie o odpadach wydane przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zamówienie w zakresie utrzymania zieleni o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto.

W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN (brutto).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w dziale VI 1 lit. b niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:

1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy dokonanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) o kodzie: 20.03.01 –

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe;

2) aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797) lub innego zezwolenia wymienionego w przywołanej ustawie o odpadach, wydanego przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie minimum: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe;

3) wykazu usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane zgodnie z warunkiem określonym w dziale VI ust. 1 lit. b SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;

4) dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego;

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;

7) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – Załącznik nr 6 do SWZ,

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy Wykonawca oraz podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zamawiający ustala wysokość postąpienia na min. 2 500 PLN brutto.

Kryterium oceny ofert w aukcji jest cena brutto – 60 %.

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego podczas aukcji elektronicznej sprzętu elektronicznego, rozwiązań technicznych w zakresie połączeń zostały określone w dziale VIII SWZ a szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały wskazane w dziale XIV SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/05/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/05/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Marzec 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej wskazane zostały w dziale VIII SWZ.

Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty w systemie, zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, o której mowa w Dziale VIII ust.2 SWZ oraz zasadami rejestracji w systemie, o którym mowa w dziale VIII ust. 5 SWZ.

1. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów w postępowaniu.

1) Oferta sporządzona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego w systemie pod adresem wskazanym w Dziale I musi zostać złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty załączane do oferty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez wystawcę dokumentu.

2) Oferta, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

Szczegółowe zasady przygotowania oferty i dokumentów, zawartość oferty, dokumenty wymagane w postępowaniu, w tym zasady dotyczące JEDZ, dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumentów podmiotów zagranicznych, oferty wspólnej zostały opisane w Dziale VII SWZ.

Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału

W postępowaniu na dzień składania ofert.

JEDZ w zakresie części III podstawy wykluczenia należy podać następujące informacje:

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1–2 ustawy informacje wymagane w części III lit. A JEDZ oraz części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art.165a KK, art.189a KK, art.228–230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1–3 lub 10 ustawy

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-bywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art.270-277d KK, art.296-307 KK),

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3 ustawy – informacje wymagane w części III lit. B JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4

ustawy – informacje wymagane w części III lit. D JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy – informacje wymagane w części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 6 ustawy – informacje wymagane w części III lit. C wiersz szósty JEDZ.

JEDZ w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) – należy wypełnić tylko pole a: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie wypełnia tej części formularza.

Załączony do oferty dokument JEDZ musi zostać załączony w systemie w oryginale

W formie elektronicznej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie części II (informacje dotyczące Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne. W związku z powyższym poszczególne sekcje części IV (kryteria kwalifikacji) JEDZ wypełnia tylko ten członek konsorcjum, który dany warunek udziału w postępowaniu spełnia.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ.

Podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia) oraz część IV (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim Wykonawca będzie polegał na zasobach danego podmiotu trzeciego.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez Podwykonawcę,

Na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w Dziale VIII ust. 2 SWZ lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD.

Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w instrukcji jego wypełnienia zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta po:

1) przedłożeniu dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;

2) wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) złożeniu zaktualizowanego formularza cenowego, dostosowanego do wartości wylicytowanej po aukcji elektronicznej;

4) złożeniu informacji o częściach zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców jeżeli są już znani.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy należy dostarczyć kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w dziale XVI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie

Zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt 15 ustawy, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2021