We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 188724-2022

11/04/2022    S71

Poland-Inowrocław: Diesel oil

2022/S 071-188724

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o.
National registration number: 5562766247
Postal address: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33
Town: Inowrocław
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Postal code: 88-100
Country: Poland
Contact person: Krystyna Glonek
E-mail: k.glonek@igkim.pl
Telephone: +48 523564304
Fax: +48 523564304
Internet address(es):
Main address: https://igkim.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://igkim.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Zbieranie odpadów, wynajem i zarządzanie nieruchomościami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej

Reference number: IZP. 2/2022
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do 1 zbiornika dwukomorowego mieszczącego się w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej 165, Zakład Usług Komunalnych (ZUK). Jest to zbiornik ziemny, dwukomorowy o pojemności – 10 na 10 m³.

2. Zapotrzebowanie roczne to:

a) olej napędowy w ilości - 250.000 l,

b) benzyna bezołowiowa PB 95 – 20.000 l

3. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

Zad. I. – Dostawa oleju napędowego – obejmuje dostawę oleju napędowego w ilości 250.000l rocznie. Sukcesywne dostawy będą realizowane na żądanie zamawiającego z częstotliwością 2, 3 razy w miesiącu w ilości do 8 000 litrów.

Zad II. – Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 – obejmuje dostawę benzyny w ilości 20.000l rocznie. Sukcesywne dostawy będą realizowane na żądanie zamawiającego z częstotliwością 4 razy w roku w ilości do 5 000 litrów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zad. I. – Dostawa oleju napędowego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Inowrocław, ul. Toruńska 165

II.2.4)Description of the procurement:

obejmuje dostawę oleju napędowego w ilości 250.000l rocznie. Sukcesywne dostawy będą realizowane na żądanie zamawiającego z częstotliwością 2, 3 razy w miesiącu w ilości do 8 000 litrów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40.00
Quality criterion - Name: Cena / Weighting: 60.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zad II. – Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132100 Unleaded petrol
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Inowrocław, ul. Toruńska 165

II.2.4)Description of the procurement:

obejmuje dostawę benzyny w ilości 20.000l rocznie. Sukcesywne dostawy będą realizowane na żądanie zamawiającego z częstotliwością 4 razy w roku w ilości do 5 000 litrów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40.00
Quality criterion - Name: Cena / Weighting: 60.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Oceniając zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający będzie wymagał:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

1.1. W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał: odpowiedniego zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli na wezwanie zamawiającego przedłoży:

a) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

1.2. W odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej zamawiający będzie wymagał: wskazania przez wykonawcę potencjału technicznego oraz doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek ten będzie spełniony jeżeli na wezwanie zamawiającego przedłoży:

a) wykaz środków transportowych, z którego będzie wynikać, że dysponuje on minimum jednym pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw ciekłych, wzór załącznik nr 3 do SWZ, dla każdego zadania odrębnie,

b) wykaz potwierdzający, że zrealizował minimum 2 dostawy paliwa o wartości 600.000,00 zł netto każda, plus 2 referencje, dla Zad. I. i na wartość 40.000,00 zł netto i 2 referencje, dla Zad. II., wzór załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Do oferty wykonawca dołącza:

a) formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - wzór zał. nr 5 do SWZ,

b) formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do SWZ,

c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

2. Instrukcja wypełniania „jednolitego dokumentu” znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wyjaśnienia:

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, „jednolity dokument” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, „jednolity dokument” składa także dla tych podmiotów,

- w przypadku, gdy wykonawca powołuje się w „jednolitym dokumencie” na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowski Unii Europejskiej, może wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych) tak, aby zamawiający samodzielnie pobrał te dokumenty.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, następujących dokumentów i oświadczeń:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - dotyczy Zad. I.,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dotyczy Zad. I.

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności – dotyczy Zad. I.,

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – dotyczy Zad. I.,

e) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymagana: aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi,

f) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 ostatnich miesięcy. Wymagany: wykaz potwierdzający, że wykonawca zrealizował minimum 2 dostawy paliwa o wartości 600.000,00 zł netto każda, plus 2 referencje wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Zad. I.,

- wykaz potwierdzający, że wykonawca zrealizował minimum 2 dostawy paliwa o wartości 40.000,00 zł netto każda plus 2 referencje wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Zad. II., wzór zał. nr 2 do SWZ,

g) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wymagany: wykaz środków transportowych, z którego będzie wynikać, że wykonawca dysponuje minimum jednym pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw ciekłych, wzór zał. nr 3 do SWZ, dla każdego zadania odrębnie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z SWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2022
Local time: 09:50
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2022 r. o godz.: 10:00 na Platformie pod adresem: https://igkim.ezamawiajacy.pl w IGKiM pok. nr 22.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Kwiecień 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20 % zamówienia podstawowego dla każdego zadania odrębnie w przypadku wzrostu cen lub większego zapotrzebowania przez zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2022