Services - 190299-2021

Display compact view

16/04/2021    S74

Romania-Constanța: Repair and maintenance services of ships

2021/S 074-190299

Contract notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerul Apărării Naționale – UM 02022 Constanța
Postal address: Str. Fulgerului nr. 99
Town: Constanța
Postal code: 900371
Country: Romania
Contact person: Eugen Pirvulescu
E-mail: um02022@navy.ro
Telephone: +40 241655650/129/139

Internet address(es):

Electronic access to information: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117963

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
I.3)Main activity
Defence
Other
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Reparaţii şi andocare la nava tip Corvetă proiect 1048 şi proiect 1048 M
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 26: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: La sediul prestatorului/beneficiarului.

NUTS code RO223 Constanţa

II.1.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
Number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 24
Justification for a framework agreement, the duration of which exceeds seven years: Nu este cazul.

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 24 020 600,19 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: În perioada 2021 - 2023 se vor încheia contracte subsecvente, anual/ semestrial în funcţie de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie şi necesitatea unităţii beneficiare. În perioada de derulare a acordului cadru, contractele subsecvente se vor încheia şi derula pentru fiecare serviciu de reparaţie al unei nave. Contractele subsecvente pot fi anuale sau semestriale în funcţie de perioada de execuţie a acestora. Contract subsecvent: min.1(un) serviciu, max.2 (două) servicii. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de: 6.246.369,00 fără TVA pentru lotul nr. 1, respectiv 5.691.355,56 RON fara TVA pentru lotul nr.2.. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de: 3.869.679,46 RON fără TVA.
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Reparaţii şi andocare la nava tip Corvetă proiect 1048 şi proiect 1048 M
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

50241000 Repair and maintenance services of ships

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
The contracting authority/entity may oblige the successful tenderer to award all or certain subcontracts through the procedure set out in Title III of Directive 2009/81/EC
The successful tenderer is obliged to subcontract the following share of the contract through the procedure set out in Title III of Directive 2009/81/EC: minimum percentage: 0(%) maximum percentage: 0(%) of the value of the contract.
The successful tenderer is obliged to specify which part or parts of the contract it intends to subcontract beyond the required percentage and to indicate the subcontractors already identified
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Reparaţii şi andocare la nava tip Corvetă proiect 1048
1)Short description

2)Common procurement vocabulary (CPV)

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products, 50241000 Repair and maintenance services of ships

3)Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 12 604 616,68 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Lot No: 2 Lot title: Reparaţii şi andocare la nava tip Corvetă proiect 1048M
1)Short description

2)Common procurement vocabulary (CPV)

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products, 50241000 Repair and maintenance services of ships

3)Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 11 415 983,51 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Garanţia de participare se constituie conform prevederilor art. 7 din O.U.G. nr.114/2011 (actualizată) în etapa a II-a a procedurii, la depunerea ofertei preliminare. Cuantum: conform pct. III.1.3.a) din documentatia de atribuire. Valabilitatea garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, 90 zile de la termenul limită de primire a ofertelor. Mod de constituire:: a)virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. b) OP (cont Trez. RO57TREZ2315005XXX000377, Trez. Constanţa; cod fiscal 14810074) confirmat de bancă. Data pentru care se determină echivalenţa lei/ valută este data publicării anunţului de participare. Banca pentru echivalenţe leu/valută: B.N.R. În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată în original la data si ora limita de depunere a ofertelor preliminare în etapa a II a. Ofertele neînsoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire, vor fi respinse.

Garanţia de bună execuţie este de 10 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent şi se constituie ca anexă la contractul subsecvent. b) În ceea ce priveşte modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. c) Garanţia de bună execuţie va fi eliberată/restituită în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin fiecare contract subs... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 8 din O.U.G. nr. 114/2011(actualizata).
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: C1 – Declaraţie conform art. 147 alin. 2 din OUG 114/2011. Se va prezenta: Formularul nr.2 (certificat de participare cu ofertă independentă), din anexa formulare.
C2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 150 din OUG 114/2011. Se va prezenta - Formularul nr.12 B.2, din anexa formulare. Formularul va fi completat şi de către asociaţi/subcontractanţi (dacă este cazul).
Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul U.M. 02022:
1. conducătorul autorităţii contractante: Gîdiuţă Victor – Comandant;
2. membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire: Munteanu Valentin – Locţiitor comandant; Fluture Gigi – Sef Stat Major, Patrascu Octavian – Sef Serviciu Achizitii, Ablai Cristina – Contabil şef; Preda Mădălina – Consilier juridic şef;
3. alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare/negociere: Pătraşcu Octavian, Avisalon Adrian, Rusu Bogdan, Petcu Dumitru, Olteanu Ioana, Lungu Gabriel, Balan Ioan, Pirvulescu Eugen, (membru de rezerva), Pauna Silviu (membru de rezerva), Dragan Emilia (membru de rezerva), Mircea Andrei (membru de rezerva).
C3 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.155, din OUG 114/2011. Se va prezenta: declaraţia privind situaţia personală - Formularul 12 A, din anexa formulare. Formularul va fi completat şi de terţul susţinător, dacă este cazul.
C4 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 156 din OUG 114/2011. Se va prezenta: Formularul nr.12 B.1, din anexa formulare. Formularul va fi completat şi de către terţul susţinător, dacă este cazul.
NOTA 1: Vor fi excluşi din procedură operatorii economici care se încadrează în una din situaţiile stipulate la art. 150,155 şi/sau art. 156 din OUG 114/2011(actualizată).
C5 – Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat:
Se solicită pentru persoane juridice/fizice romane:
— certificat de atestare fiscală emis de DGFP, din care să reiasă că candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor.
Se solicită pentru persoane juridice/fizice străine:
— declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la C5. Ofertanţii străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.
Candidaţii/ofertanţii care prezintă certificatul fiscal/declaraţii cu datorii neeşalonate sau fără compensări vor fi excluşi din procedura pentru încheierea contractului. În măsura in care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de către organele competente in domeniu aceasta cerinţă este considerată ca fiind îndeplinită.
Din declaraţie să reiasă că candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor.
C6 - cazierul judiciar al ofertantului şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

Dacă un grup de operatori ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
III.2.2)Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nu se solicita.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nu se solicita.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Minimum level(s) of standards possibly required:
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Informaţii ş/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Lista cu principalele servicii prestate, efectuate în ultimii cinci ani, din care să rezulte prestarea unor servicii similare cu cele care fac obiectul acordului cadru - Reparaţii şi andocare la nava tip Corvetă proiect 1048 şi proiect 1048 M, în valoare cumulată egală sau mai mare decât
— 6.246.369,00 RON fără TVA pentru lotul nr.1
— 5.691.355,56 RON fara TVA pentru lotul nr.2.
La nivelul unui contract sau a mai multor contracte, cerinţă minimă.
Se va completa Formularul nr. 12 E - Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii cinci ani, conţinând valori, perioade prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
Pentru confirmarea prestărilor de servicii declarate ca experienţă similară candidatul are obligaţia de a prezenta recomandări/acte constatatoare/ certificate/procese verbale de recepţie/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiarii înscrişi în listă, din care să rezulte modul de îndeplinire a serviciilor respective.
In cazul in care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestării serviciilor se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic.
Cerinţa minimă privind valoarea contractelor, a fost solicitată în conformitate cu valoarea estimată a celui mai mare contract subsecventaferent fiecarui lot.
În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligaţia de a completa Formularul 12E.
În cazul în care candidatul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa: Formularul 12E.1 –Declaraţie privind experienţa similară si Formularul 12E.2 – Angajament privind susţinerea tehnică a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici.
Notă: numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele, prin care operatorii economici să facă dovada că dispun de un minim necesar de echipamente, utilaje, mijloace fixe şi alte dotări (proprii, închiriate sau aparţinând subcontractorilor) considerate ca strict necesare pentru efectuarea serviciilor, respectiv: doc uscat/ plutitor capacitate de andocare minim 1290 tf pentru lotul nr. 1 si minim 1476 tf pentru lotul nr.2; instalaţie de spălare cu jet de apă (Pmin 250 bar) = 1; instalaţie de sablare = 1; macarale (sarcina minim 10 tf) = 1; instalaţie de verificare suduri prin metode nedistructive = 1; strunguri universale - 1; instalaţii de sudură: electric = 1, oxiacetilenic = 1, gaz inert = 1; Instalaţii aer comprimat = 1, cerinţă minimă.
În cazul în care candidatul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a prezenta un angajament privind susţinerea tehnică a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici.
Declaraţie privind personalul, prin care operatorii economici să facă dovada că dispun de un minim de personal de specialitate considerat ca strict necesar pentru efectuarea serviciilor, respectiv: inginer/ subinginer construcţii nave=1; inginer/subinginer TCM=1; maistru = 2; tehnician = 2; curăţitor de faţade/sablator = 2; vopsitor = 2; lăcătuş construcţii metalice şi navale = 2; sudor naval = 4; tubulatori navali = 1; izolator = 1; instalator = 1; electrician nave = 2; tâmplar/dulgher = 1; motorist = 1; frezor = 1; strungar = 1; macaragiu = 1, cerinţă minimă.

Notă: Personalul propriu şi/sau subcontractat propus de candidat va avea competenţe/specializare/atestare în domeniul lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini.... detalii pe www.e-licitatie.ro

Minimum level(s) of standards possibly required
Completarea Formularului nr. 12 E din Anexa Formulare;
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.
Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare.
— Prezentarea de recomandări/ acte constatatoare/ certificate/ procese verbale de recepţie/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiarii înscrişi în listă – copie,
— Completarea Formularului nr. 12 E.1 din Anexa Formulare.
Notă: numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
— Completarea Formularului nr. 12E.2 din Anexa Formulare,
— Completarea formularului 12 H din Anexa Formulare însoţit după caz de contract/ precontract de închiriere/angajament,
— Completarea formularului 12 I din Anexa Formulare,
— Completarea formularului nr. 12 G din Anexa Formulare sau completarea unei declaraţii pe proprie răspundere că candidatul nu va apela la subcontractori
— Certificate emise de organisme independente sau certificate echivalente, aflate în termen de valabilitate la data limită de depunere a candidaturii - copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Minimum level(s) of standards possibly required

III.2.4)Information about reserved contracts
The contract is restricted to sheltered workshops
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged number of operators 0
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated yes
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: yes
Additional information about electronic auction: Etapa finală de licitaţie electronică se va desfăşura într-o singură rundă de 24 de ore. În cadrul etapei finale de licitaţie electronică se va licita preţul fără TVA aferent cantităţii maxime a acordului cadru.
Etapa finală de licitaţie electronică se va desfăşura, astfel:
— Licitaţia electronică poate fi oprită dacă oferta nu s-a îmbunătăţit în runda precedentă – DA,
— Ofertanţii pot vedea cea mai bună ofertă – DA,
— Licitaţia se prelungeşte automat, în cazul modificării clasamentului – NU,
— Ofertanţii pot vedea numărul de participanţi înscrişi la licitaţie – DA.
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
14810074_2021_PAAPD1175081
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.5.2021 - 14:21
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
14.6.2021
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
ALTE INFORMATII (după caz)
1. În cazul unei asocieri, în documentele de calificare, va fi prezentat acordul de asociere care trebuie să conţină datele de identificare ale tuturor asociaţilor, nominalizarea liderului de asociaţie, clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului. Împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv, clauze în care asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare. Angajamentul ferm/acordul de asociere, prezentat de ofertantul câştigător, va face parte integrantă din acordul cadru/contract.
2. În situaţia în care ofertantul beneficiază de susţinerea unui terţ, acesta trebuie să respecte angajamentul de susţinere. Acest angajament trebuie să fie un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului: fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea cerinţei de calificare experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

3.Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire se vor ataşa la anunţul de participare publicat pe www.e-licitaţie.ro, vor face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi trebuie avute în vedere la elaborarea candidaturilor/ofertelor.

4. În cazul în care se constată că în urma licitaţiei electronice ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale departajarea acestora se va realiza în baza depunerii unei noi oferte financiare depusă în plic închis. Această ofertă de preţ poate fi egală sau mai mică cu cea rezultată în urma licitaţiei electronice. În cazul în care ofertanţii clasaţi pe locurile 2 şi 3 au preţuri egale, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare depuse în plic închis care nu poate fi mai mică decât preţul ofertat de operatorul clasat pe locul întâi.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Compartimentul juridic al UM 02022 Constanţa
Postal address: str. Fulgerului nr. 99
Town: Constanta
Postal code: 900371
Country: Romania

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13.4.2021