Építési beruházás - 190634-2021

Submission deadline has been amended by:  345040-2021
19/04/2021    S75

Magyarország-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban

2021/S 075-190634

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302892021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302892021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sziget-kék tematikus park kivitelezési munkái

Hivatkozási szám: EKR000302892021
II.1.2)Fő CPV-kód
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sziget-kék tematikus park kivitelezési munkái.

A GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Debrecen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében Sziget-kék tematikus park kivitelezési munkái, melynek során az alábbi munkálatok valósulnak meg:

447 m2 hasznos alapterületű egyszintes konténer fogadóépület építése az épületegyüttesben turisztikai információs pont, kiszolgáló egységek, mint szociális blokk, kávézó, büfé, shop kialakítása zártkörű rendezvények, foglalkozások kiszolgálására alkalmas szeparálható helyiség kialakítása.

Tájépítészeti feladatok: A meglévő játszószerek felújítása, új játszóelemek építése, területrendezés, gyepesítés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45236210 Gyermekjátszótér terepegyengetése
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
77300000 Kertészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen 22343 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Debrecen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében Sziget-kék tematikus park kivitelezési munkái.

A projekt koncepcióját Szabó Magda: Sziget-kék című mesekönyve inspirálta. A tájépítészeti feladatok és a kialakítandó 447 m2 hasznos alapterületű egyszintes konténer épületegyüttes belsőépítészeti koncepciója is ezen alapszik. A fejlesztés során kialakítandó akadálymentes konténer épületegyüttes a létesítmény négyévszakos használhatóságának megteremtése érdekében, az épületegyüttesben turisztikai információs pont, kiszolgáló egységek (80 fő kiszolgálására alkalmas büfé/kávézó, szociális blokk, baba-mama szoba), zártkörű rendezvények, foglalkozások kiszolgálására alkalmas szeparálható helyiségek.

Tájépítészeti feladatok: A meglévő játszószerek felújítása, új játszóelemek építése, területrendezés, gyepesítés.

Főbb munkanemek:

Cserjeirtás a gyökérzóna kitermelésével együtt, hulladékszállítással: 35 000 m2

Térkő burkolat építése (szegéllyel) 6 cm szürke színben: 1270 m2

Aszfalt burkolat építése gyalogos használatra: 913 m2

Aszfalt burkolat építése gépjármű használatra: 1405 m2

Szórt burkolat építése bazalt zúzalékkal: 1013 m3

Ütéscsillapító gumiburkolat (EPDM) építése: 2406 m2

Ütéscsillapító folyami homok terítése: 1079 m2

Ütéscsillapító kéregőrlemény terítése: 1751 m2

Kerítés építése (3 db kétszárnyú kapuval): 1148 fm

Gyepesítés fűmaggal: 8000 m2

Gyepesítés gyepszőnyeg terítéssel: 8741 m2

Magas cserjék ültetése: 1833 db

Alacsony cserjék ültetése: 3415 db

Évelők / gyeppótlók ültetése: 3451 db

Előnevelt zöld fal telepítése 12,96 m2

Automata öntözőrendszer telepítése: 10726 m2

Játszótéri elemek:

Új, TÜV tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszköz telepítése: 25 db

Játékváros épületeinek gyártása és telepítése: 19 db

Felújítandó játszótéri eszközök: 21 db

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A szerződést megerősítő kötbérek és azok mértéke:

— Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének esetleges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása az Ajánlatkérő részéről, mely esetben - a késedelmi kötbér helyett - Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít,

— Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 3 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít,

— Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a.

A jótállási biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, módosítás esetén a módosított összeg szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a.

— Jótállás: min. 36 hónap, melytől ajánlatkérő számára kedvezőbb jótállási idő azonban vállalható, amely tárgyi eljárásban a 3. minőségi értékelési részszempontot képezi. A többletjótállás mértéke az értékelési részszempontra tett megajánlástól függ.

A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

A szerződést megerősítő kötbérek részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.A telj bevonásra kerül-e leg. 1 fő olyan szakember, aki új, TÜV tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszköz telepítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (i/n) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki zöldfal építési munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.A kötelező jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00030

II.2.14)További információk

Pályázat címe: Debrecen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése

— A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés,

— Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor,

— A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a következőképpen értendő: 7 hónap, a munkaterület átadásától számítva.

Folyt.:III.1.1)-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani (EKR űrlap),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. Ennek megfelelően az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

II.2.14)További információ folyt:

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

Zöld fal alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: épület falához kapcsolódó, acélrácsos segédszerkezetű, élő növényzettel készre befuttatott kertészeti termék felhasználásával készült épülethomlokzati elem.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (kivitelezési munkák) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (kivitelezési munkák) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 800 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 800 millió Ft-ot). Ajánlatkérő kivitelezés alatt különösen de nem kizárólagosan az építési és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási tevékenységet érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.)-M3.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített (műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), összesen minimum 900 négyzetméter felületen végzett térkőburkolat kivitelezésére irányuló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

/A fenti követelmény több szerződéssel is teljesíthető./

Ajánlatkérő kivitelezés alatt különösen de nem kizárólagosan az építési és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási tevékenységet érti.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített (műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), összesen minimum 10 darab játszótéri eszköz felújítására és/vagy új eszköz építésére és/vagy telepítésére irányuló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

/A fenti követelmény több szerződéssel is teljesíthető./

M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített (műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), összesen 1700 m2 gumiburkolat kivitelezésére irányuló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

/A fenti követelmény több szerződéssel is teljesíthető./

Ajánlatkérő kivitelezés alatt különösen de nem kizárólagosan az építési és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási tevékenységet érti.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A beruházás a „GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Debrecen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében kerül finanszírozásra, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100 %-a.

A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió forint előlegként történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.

Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 15 %-át, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 30 %-át, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 45 %-át, a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 60 %-át, az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:

O Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet,

O Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

O A Kbt. 135.§ (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/05/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/05/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

II.1.6) Részekre vonatkozó információk folytatása:

A GINOP-7.1.9-17-2018-00030 „Debrecen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című projekt részeként megvalósuló zöld területek egy beruházás részét képezi. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A műszaki leírásban szereplő eszközök, berendezési tárgyak egy kivitelező által történő beszerzésével és telepítésével lehet csak biztosítani Debrecen Sziget-kék tematikus park egységes szerkezetű látványképét. Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű kivitelezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon. A kivitelezési feladatok részekre bontva, adott esetben több kivitelezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a beruházás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a kivitelező végezné a megvalósítandó feladatokat, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A kivitelezés egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni

6.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

7.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

9.) Felelősségbiztosítás: Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 millió Ft/esemény, 300 millió Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).

11.) Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1.,2. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, 3. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti egyenes arányosítás, Ár szempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

12) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 8 000 000 HUF

A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP BankNyrt.)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

13) Jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő többlettámogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a megigénylendő forrásemelés az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül, és /vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja, vagy megelőlegezi, és mindezekről Ajánlatkérő Nyertes ajánlattevőt tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Vállalkozót értesíti. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2021