Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 191103-2020

24/04/2020    S81

Magyarország-Mezőhegyes: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások

2020/S 081-191103

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30.
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Telefon: +36 68566515
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398792020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398792020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból

Hivatkozási szám: EKR000398792020
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt, a tevékenységi körében végzett Hibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő igény kielégítése céljából munkaerő biztosítása szolgáltatási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítést a 2020-as évben, a következő ütemezéssel kívánja az ajánlatkérő megvalósítani:

Az időpontok tervezett értékek, melyek nagyban függenek az időjárástól, és a növények fejlődési ütemétől.

— 24. hét 120 fő

— 25. hét +100 fő, összesen 220 fő

— 27. hét +100 fő, összesen 320 fő

— 28. hét + 100 fő, összesen 420 fő

— 29. hét +50 fő, összesen 470 fő

— 30. hét 300 fő

— 31. hét 100 fő

A napi munkaidő 8 óra 6:00-14:00 óráig

Heti munkarend váltott munkarendben:6 nap munka 1 nap pihenőnap.

Az ajánlatban szereplő óradíjnak tartalmaznia kell:

— az esetleges étkezés és szállás díjait,

— szállítási díjat, költséget,

— minden 50 fő után 2 fő munkairányító biztosításának költségeit,

— az ajánlattevő toborzási és egyéb költségeit is.

Az ajánlattevőnek kötelessége és feladata:

— gondoskodnia a munkavédelmi előírások betartásáról,

— a munkát végző személyek munkára képes állapotban való megjelenéséről,

— a védőfelszerelés biztosításáról / Hosszú ujjú ing, nap sugárzás ellen védő fejfedő, szemüveg, esetleg kesztyű, napi ivóvíz szükségletet. /

Feladatok:

— kapálás:

Cél a vetőmag előállító terület tisztán, gyommentesen tartása. A feladat szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa, esetleg sarló.

— idegenelés: (árvakelésű idegen, vetett idegen, negatív szelekció)

Cél: a területről, többszöri átjárással (tőből kapával kivágva) a fajtaidegen töveket eltávolítani, a tenyészidőszak folyamán idegen egyedektől mentes állapotban tartani. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa. Az idegenelés minőségi követelményei: a fajta idegen egyedeket a talajszint felett maximum 5 cm magasságban tejesen át kell vágni, eltávolítani a gyökerétől. (lehajtani, letaposni TILOS!) A művelet normája, átlagban: 3 ha/fő/8 óra

— fattyazás:

Cél: a terület anyasorain, az esetlegesen megjelenő fattyúhajtások eltávolítása, az anyán történő mechanikai sérülés ejtése nélkül. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A művelet normája, átlagban: 1 ha/fő/8 óra

— címerezés:

Cél: a terület anya növényegyedeiről a hím (címer) virágzat eltávolítása, az önbeporzás elkerülése érdekben.

Anyasoroknál a címerezés végrehajtásakor lehetőleg levél nélkül (max. 1-2 levéllel) kell kihúzni címert és a földre ledobni. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A címerezés minőségi követelményei: Kíméletes címer eltávolítás, max 1-2 levéllel, letörni nem szabd, csak kihúzni. A főcímerezés során, az anya címerek minimum 95 %-át el kell távolítani. A művelet normája átlagban: 0,3 ha/fő/8 óra

— utócímerezés:

Cél: a főcímerezés során elhagyott címerek felkutatása és eltávolítása az anya növényegyedekből. Ez a munka fázis a főcímerezés kiegészítése, annál könnyebb és gyorsabban végezhető feladat, ugyanis nem kell minden egyes egyedből eltávolítani a címert, csak a főcímerezéskor jó esetben elhagyott 1-5 %-ot. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. Az utócímerezés minőségi követelményei: Egy-egy utócímerezést követően elvégzett ellenőrzés során, az 1 ha-ban található porzós címerek aránya nem lehet több mint 0,3 %. A művelet normája átlagban: 3 ha/fő/8 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0-12 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 08/06/2020
Befejezés: 31/07/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Részekre történő ajánlattétel kizárása: A szolgáltatás jellegénél fogva oszthatatlan, így részekre történő ajánlattétel biztosítására nincs Ajánlatkérőnek lehetősége.

2) Kérjük ajánlati áruk megadásakor legyenek figyelemmel a mindenkor hatályos garantált bérminimumra és minimálbérre vonatkozó jogszabályi előírásokra (367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

Szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és

Nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott

Kizáró ok fennáll. Igazolási mód: 1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,

Valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1.

§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban

Ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell

Előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt

Kizáró okok hatálya alá. 2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b)

Pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus

Finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges

Tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő

Alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.

§ (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése

Szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat

Tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a Kbt. 69. § 11a) bekezdése és Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban az EEKD benyújtásával - az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozat tekintetében a Kr.1.§(1), valamint 3.§(1)-(3) szerinti előírásokat kell alkalmazni. A Kr.2.§(5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, AT-nek kizárólag a formanyomtatvány IV. rész „alfa” szakasz alatti mezőt kell kitöltenie. A közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait, illetőleg igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az AT-k a Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kr. 21.§(3)a)-b) pontjában, 21.§(3a)-ban, 21/A.§-ban, 22.§(1)-(2) és (4)-(5)-ben foglaltak szerint. M/1. (Közös) AT ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (munkaerő kölcsönzés) szolgáltatásait. AK a vizsgált időszak három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (/fő adatban megadva), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.1 Azon szakemberek megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése (kezdés és befejezés ÉV/HÓ/NAP pontossággal) - a szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számjelének feltüntetésével - akiket (közös) AT be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett a közbeszerzés tárgya (munkaerő kölcsönzés) szerinti referenciával, amely egyidőben legalább 200 fő mezőgazdasági szolgáltatáshoz kapcsolódó munkaerőkölcsönzésére/ humánerőforrás-biztosítására vonatkozott. A referenciaérték több referenciából is bemutatható.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább 1 fő, legalább 12 hónap hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett gyakorlattal rendelkező szakember.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok: Irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

Finanszírozási feltételek: az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Előleget Ajánlatkérő nem biztosít. Nyertes ajánlattevő napi teljesítés igazolások alapján jogosult számlát kiállítani, hetente egy alkalommal az adott hétre vonatkozó napi teljesítés igazolásokban foglalt mértékig. A számla fizetési határideje nem lehet rövidebb a kiállítástól számított 15 naptári napnál. Irányadó: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A részletes szabályok a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A COVID-19 vírus miatt meghozott átmeneti kormányzati intézkedések, külföldi munkavállalókat érintő határátlépési korlátozások, tartózkodási és karantén szabályok miatt jelentősen leszűkült, illetve bizonyos esetekben ellehetetlenült a Ménesbirtok elmúlt években kialakított munkaerő toborzási lehetősége, akiket korábban egyszerűsített munkaszerződéssel kerültek foglalkoztatásra. A kézi munkaerőt igénylő mezőgazdasági munkák 2020. június első hetét követően el kell kezdődjenek, amely indokolja a lehető legrövidebb idő alatt a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/05/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/05/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bek. alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok(továbbiakban:KD) az ajánlati felhívás közzétételének iőpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltak szerint jár el. 3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bek. - nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a KD-k tartalmazzák. 4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. alapján az felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig. 5) Az ajánlat összeállításának költsége az AT-t terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet. 6) A Kbt. 47. § (2) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 7) Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az AK a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bek.-re.

9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. 10) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bek.-re. 11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

12) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, míg a minőségi szempont tekintetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszerek további részletezését a KD tartalmazza.

13) FAKSZ: dr. Morison

Márk, lajstromszám: 01042

14) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya (munkaerő kölcsönzés szolgáltatás) szerinti szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min 5 000 000 Ft/év és legalább 500 000,- Ft/káresemény mértékig.

15) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

16) AK a IV.2.6) pontban foglalt 1 hónap alatt 30 napot ért.

17) AK az eljárásban való részvételt nem kötött ajánlati biztosíték adásához.

18) Folytatás a VI.4.3.) pontban:

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához, az érdeklődés jelzéséhez és az ajánlattételhez az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges, amelynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az EKR rendelet 6. § (7)-(8) bek. szerinti adatokat is. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer használatával kapcsolatos valamennyi kérdés vonatkozásában a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyújthat segítséget. Az EKR ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon (8:00 - 16:00): +36 14658899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu

Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata, ezért az ajánlat összeállításához az EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft-t kell megkeresni a fentiekben feltüntetett elérhetőségeken.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/04/2020