A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 191886-2021

19/04/2021    S75

Magyarország-Szeged: Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások

2021/S 075-191886

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: 15720742251
Postai cím: Kossuth Lajos sugárút 22–24.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Mária Magdolna
E-mail: csiszarmm@csongrad.police.hu
Telefon: +36 62562400
Fax: +36 62562457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404912021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404912021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobil WC bérlése és üzemeltetése CSCSMRFK-nak

Hivatkozási szám: EKR000404912021
II.1.2)Fő CPV-kód
90400000 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén mobil WC-k bérlése és azok üzemeltetése.

Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és a keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90400000 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

AK Csongrád-Csanád Megyei ill.területe különösen Röszkei határátkelő(Röszke külterület 0323/1)Csanádpalota Autópálya H.átkelő,Tiszasziget Közúti H.átkelő(Tiszasziget külterület0105/3)+lásd műsz.leírás

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén biztosítani kell a kulturált illemhelyeket azokon a helyszíneken is ahol nincs kiépített WC. Erre tekintettel Ajánlatkérő mobil WC-k bérlése és üzemeltetése tárgyú szolgáltatást kíván megrendelni a nyertes ajánlattevőtől, a műszaki leírás szerinti tartalommal és paraméterekkel rendelkező mobil WC-k tekintetében. Induló mennyiség 15 db mobil WC, mely mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatt változhat. A mobil WC-kel kapcsolatban ellátandó szolgáltatás tartalmazza különösen azok műszaki leírás szerinti üzemeltetést, karbantartását, takarítását, érintés nélküli fertőtlenítő adagoló berendezéssel való ellátását.

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege: nettó 200 000 000 Ft.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A hibaelhárítás és eseti takarításhoz előírt megrendeléstől számított reakcióidő (min. 4 óra, max. 24 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

AK-nek lehetősége van 1 alkalommal KM időbeli hatályának lejáratát megelőzően Vállalkozóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatkozatával KM-t -a keretösszeg kimerüléséig,de max.12 hónapra- meghosszabbítani,ha a KM határozott időtartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen.Meghosszabbítás időszakában a szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek a KM feltételekkel megegyeznek

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A II.2.5)pontban az Ár kritérium 1.részszempont értékelése: 1.1. Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft) - Súlyszám: 70., 1.2. Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom) - Súlyszám: 20. 2.) A II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium: fordított arányosítás, míg a Minőségi értékelési szempont esetében: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésben, és a Kbt. 63. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1.körben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) alapján.Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§(1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. §-ára. 2.körben a 321/2015.(X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.69.§(4) és (6) bek. szerinti bírálat körében kerül sor.Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak.Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint.A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr.8.§,10.§,12-14.§,16.§ szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr.15.§(1) bek. szerint, az alkalmasság

Igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt.67.§(4)bek.-e és a 321/2015. Kr. 15.§(2) bek. szerint.A Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§(1) bek. k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A III. fej. sz. igazolási módok az V. fej.-nek megfelelőn kiválthatók,ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015.Kr.1.§(4).A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Kr. 1. § 7. bek.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani(321/2015.Kr. 13. §).Az EKR-ben erre űrlap található,mely az ajánlatba benyújtandó. A Kbt. 69.§(11a) bek.-nek megfelelően, a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani,amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban a gazdasági szerepelő az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) vagy (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.A Kbt.41/A.§ is alkalmazandó.EKR-ben űrlapon teljesítendő nyilatkozatok még:Kbt.62.§(1) bek. k) pont kb)és kc) alpontja szerinti nyilatkozat,Kbt. 62.§(2)bek. szerinti nyilatkozat,nyilatkozat kizáró okok tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi:1.körben Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(a továbbiakban: EEKD) alapján;2.körben:321/2015.(X.30.)Korm.rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.69.§(4)szerinti bírálat körében kerül sor.Az EEKD kitöltése során a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 6.§(1)–(2)bek. irányadóak.Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja ajánlattevők,érintett gazdasági szereplők EEKD IV.rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról,megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek.Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét,hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan,az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére;e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe,ill.nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más,az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 5.§(1 bek.-nek megfelelő – nyilatkozatot,dokumentumot.Az EKR-ben elektronikus űrlap található EEKD tekintetében,melyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be.Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt.69.§(11a) bek. is irányadó.

M1) pont előírásai: A Kbt.65.§(1)bek. b)pont és a 321/2015. (X. 30.)Korm.rend. 21.§(3)bek. a)pont alapján az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt.65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásairól, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon referencia nyilatkozatot vagy referenciaigazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti referencia nyilatkozatnak, vagy referencia igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét (e-mail és/vagy telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap- megjelölésével), a mennyiségét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a referencia nyilatkozat/referencia igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencia nyilatkozatban/referencia igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) pont alkalmasság minimumkövetelménye: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 10 db mobil WC bérbeadására és üzemeltetésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Ajánlatkérő a mobil WC üzemeltetése alatt annak karbantartását és/vagy takarítását érti.

Az M1. szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) kell befejeződniük, de legfeljebb 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapon) belül kell megkezdődniük. Ajánlatkérő a referencia szerződések számát az M1) pont esetében nem korlátozza.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (7) és (11) bekezdéseire.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)bekezdését. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakat.

Előleg: nem biztosított.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: Összege a késedelembe eséstől számított 4 óránként az előző hónapban - azzal,hogy az első hónapban a kötbéralap ajánlattevő ajánlatában megajánlott Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap összege - kifizetett nettó ellenszolgáltatás 1 %-a,de minimum 50 000 Ft.

Kés.kötbér 1 hónapon belül 3 alkalommal történő alkalmazását követően Megrendelő a KM felmondására jogosult.Késedelmi kötbér maximuma:legfeljebb 24 óra. 24 órát meghaladó késedelem esetén megrendelő a szerződés felmondására jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a keretmegállapodás 36 hónapi időtartamából hátralévő időszakra vonatkozó, a keretmegállapodásból még ki nem merített keretösszeg 20 %-a.

A keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket,fizetési és kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/05/2021
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/05/2021
Helyi idő: 17:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan biztosítja a Közbeszerzési Dokumentumok elérhetőségét EKR rendszerben.

2) EKR használatához e-Kr. rendelet 6. § szerint regisztráció szükséges. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.

3) Ajánlatok benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik.

4) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §, EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmaznak.

5) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) szerint.

6) Kbt. 66. § (5) alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása EKR rendelet 11. § (1) alapján elektronikus elektronikus űrlap kitöltésével történik.

7) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjában foglaltakról. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!

8) AK kizárja Kbt. 35. § (9) alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

9) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási címpéldányát vagy 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírásmintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, ajánlathoz csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

10) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő Közép-európai idő szerint értendő.

11) Közös ajánlattétel esetén felhívjuk figyelmet Kbt. 35. §, valamint Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

12) Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

13) FAKSZ: dr. Bendik Tamás (lajstromszám: 00079).

14) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 15) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (5) bek.-t.

16) A IV.2.6) pontban 1 hónap = 30 naptári nap.

17) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

18) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. §(4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

19) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

20) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt. 54.§-a alapján ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke 1 (egy) millió Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték befizetése(teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. A befizetés helye, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10028007-01451526-00000000. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esete kivételével az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása kapcsán a Kbt. 41/A.§(2) bek. alkalmazandó,azaz a biztosítékról szóló garanciát, kötelezvényt elektronikus okiratként kell benyújtani oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

21) A részajánlattétel kizárásának indokolása: A mobil WC-k bérlése és üzemeltetése egymással szorosan összekapcsolódó, egymásra épülő feladat ellátást jelent. A szerződés tárgya így olyan feladatok ellátása, mely műszakilag egy egységet képez, így sem szakmailag sem gazdaságilag nem ésszerű a közbeszerzési eljárás részekre bontása. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik indokolttá a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy a részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. Az elvégzendő szolgáltatások, munkálatok tehát egymásra épülnek, egymással szoros kapcsolatban állnak. A mobil WC-k folyamatos működése, az azokat igénybe vevők higiéniai szükségletei indokolják a mobil WC-k rendszeres karbantartását, takarítását, illetve adott esetben azok eseti takarítását, mely több szolgáltató igénybevétele esetén adott esetben árfelhajtó hatású lenne. Az ellátandó szolgáltatások egymásra épülése és egymásutánisága műszaki és gazdasági szempontból egyaránt a részekre nem bontást preferálja.

A fentiek tehát nem teszik szükségessé, illetve a fentiek alapján nem indokolt a részajánlattétel biztosítása.

Ajánlatkérő számára tehát sem műszakilag, sem pénzügyileg, sem a közpénzek ésszerű felhasználására tekintettel nem indokolt a részajánlattétel biztosítása.

22) Az ajánlathoz ajánlattevőknek csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatot (kalkulált ártáblázat) kitöltve, cégszerűen aláírva, valamint a kitöltött szakmai ajánlat (szakmai ajánlat) táblázatot cégszerűen aláírva, mely dokumentum a mobil WC-k szakmai paramétereiről.

23) Jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet, a hatályos Ptk. előírásai, valamint a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó esetleges kapcsolódó jogszabályok előírásai az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2021