Services - 191896-2017

20/05/2017    S97    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Mielec: Usługi nadzoru budowlanego

2017/S 097-191896

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
ul. Solskiego 1
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Jędrychowski
Tel.: +48 177745763
E-mail: inzynier@mosir.mielec.pl
Faks: +48 177784765
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: http://mosir.mielec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mosir.mielec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
ul. Solskiego 1
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Jędrychowski
Tel.: +48 177745763
E-mail: inzynier@mosir.mielec.pl
Faks: +48 177784765
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: http://mosir.mielec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.

Numer referencyjny: 2/ZP/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
71541000
71521000
71530000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mielec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na realizację zadania składają się następujące Kontrakty:

1) Kontrakt 1 – budowa hali sportowej w Mielcu przy ul. Solskiego, parkingu przy hali sportowej oraz rozbiórka budynku warsztatowego, budynku kotłowni, budynku magazynowego przy stacji Trafo, budynku na chemikalia tzw. bunkier; przebudowa linii i obiektów elektroenergetycznych;

2) Kontrakt 2 – dostawa wyposażenia hali sportowej w Mielcu przy ul. Solskiego.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego dla Przedsięwzięcia;

2) Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:

a) konstrukcyjno – budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niskoprądowych i AKPiA,

d) drogowej;

3) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych Kontraktów w ramach Przedsięwzięcia, sprawozdawczości odnośnie postępów realizacji Projektu i poszczególnych Kontraktów oraz rozliczenie końcowe Projektu (raport końcowy);

4) Monitoring realizacji Przedsięwzięcia w tym obowiązki sprawozdawcze, rozliczanie dofinansowania Przedsięwzięcia, realizacja obowiązków w zakresie informacji i promocji – w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące Projekt i nadzór nad należytym wykonaniem umowy dofinansowanie, w tym przestrzeganie zasad realizacji Projektu określonych tą umową oraz wsparcie i doradztwo Zamawiającemu w zakresie kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez instytucje finansujące Projekt;

5) Obsługa prawna w trakcie Projektu oraz doradztwo we wszystkich sprawach (w tym technicznych, finansowych, prawnych) związanych z Projektem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z zawarciem i realizacją Kontraktów – w tym zakresie Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności zapewnić opinie, analizy, projekty umów, pism, wniosków i innych wystąpień oraz aktywnie wspierać Zamawiającego poprzez swój Personel (w tym prawny) w ewentualnych sporach z Wykonawcami Kontraktów w szczególności poprzez sporządzanie eksperckich opinii branżowych, rozpatrywanie roszczeń Wykonawców kontraktów i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich, kalkulowania kar umownych naliczanych Wykonawcom Kontaktów i uzasadnianie tych kalkulacji oraz ustalanie innych należności Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktów, wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących sporów powstałych w związku z realizacją Kontraktów, w tym odnośnie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawców Kontraktów, udział w rozpatrywaniu roszczeń osób trzecich w związku z realizacją Kontraktów;

6) Zarządzanie Projektem.

Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Tom II SIWZ wzór umowy oraz Tom III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 13/07/2017
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 1) cena – 60 %; 2) doświadczenie osób skierowanych do rel. zam. – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy spełniają warunki, o których mowa art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp.

2. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

2.1.Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)

2.2. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

2.3. Ośw. w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ.

2.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby real. zam., o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust.11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.

4. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zam. nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp:

1) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenie, że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstawdo wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp;

4) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 5) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotom zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, którego wzór stanowi Formularz 3.1 załączony do SIWZ,

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zdolność techniczna:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu lub podobnie nazwanej usługi

w zakresie której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi ( w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i wymogami Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy PZP i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, rozliczenie robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie przebudowie lub remoncie budynku dla którego zakres obejmował wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz wykonania robót budowlanych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, w tym:

— co najmniej jednej usługi Inżyniera Kontraktu prowadzonej na inwestycji kubaturowej

o wartości robot budowlanych co najmniej 50 000 00,00 PLN

— co najmniej jednej usługi Inżyniera Kontraktu prowadzonej na inwestycji kubaturowej

o wartości robot budowlanych co najmniej 30 000 00,00 PLN

— co najmniej jednej usługi Inżyniera Kontraktu prowadzonej na inwestycji kubaturowej

o wartości usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga ponadto aby jedna z wykazanych usług dotyczyła obiektu użyteczności publicznej.

Powyższy warunek został ustalony na podstawie §2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.Zdolność zawodowa:

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj. Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, inspektora nadzoru branży sanitarnej, inspektora nadzoru branży elektrycznej, inspektora nadzoru branży drogowej, inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, specjalisty do spraw rozliczeń, specjalisty do spraw roszczeń.

Ze względu na małą dopuszczalną liczbę znaków do zamieszczenia w tej rubryce Zamawiający informuje, że szczegółowy opis wymagań odnośnie wymienionych powyżej funkcji zamieszony jest w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, którego wzór stanowi Formularz 3.1 załączony do SIWZ,

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Formularz 3.5 do SIWZ);

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Formularz 3.4 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Stosownie do art. 12 a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 18.03.2008 roku. Wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy osoby te nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. dwóch tłumaczy języka polskiego na okres i potrzeby realizacji zamówienia.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera TOM II SIWZ – Wzór umowy i TOM III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia do 30 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w tym zakresie, opisanych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Solskiego 1; 39-300 Mielec, pokój nr 27.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Upoważnieni do udziału w otwarciu ofert są Kierownik Zamawiającego, Komisja Przetargowa, Oferenci i wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP

02 1020 4913 0000 9102 0119 4539,

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa:

a) w sekcji III.1.1 pkt. 4.1.4) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.,

b) w sekcji III.1.1 pkt. 4.1.1)-3) dok. lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 a) i 3.1. bb) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,. Dok. o którym mowa w pkt 3.1.ba) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3-mies. przed upływem terminu składania ofert. 3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio. 3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 4.1.4) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odowławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznmych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2017