Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 191942-2021

Submission deadline has been amended by:  389029-2021
19/04/2021    S75

Sverige-Stockholm: Tolktjänster

2021/S 075-191942

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Stockholm
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 22550
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Henrik Rappe
E-post: henrik.rappe@spnadvisory.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sll.se
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvhfikdu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhvhfikdu&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tolktjänster i talade språk

Referensnummer: HSN 2019-1927
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79540000 Tolktjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tolktjänsten omfattar:

• På-platstolkning: bokad tolkning, fysiska möten.

• Distanstolkning: bokad tolkning på distans via telefon eller videosamtal.

• On-demand tolkning: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon, videosamtal/rörlig bild samt via app för smartphone.

• On-demand tolkning för 1177 Vårdguiden på telefon: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon.

Tolktjänsten omfattar mottagande av beställning, bokning och genomförande av tolkuppdrag, kundtjänst, samordning, uppföljning, analys och utveckling av Tolktjänsten i samarbete med Beställaren samt i övrigt vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tolktjänsten omfattar:

• På-platstolkning: bokad tolkning, fysiska möten.

• Distanstolkning: bokad tolkning på distans via telefon eller videosamtal.

• On-demand tolkning: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon, videosamtal/rörlig bild samt via app för smartphone.

• On-demand tolkning för 1177 Vårdguiden på telefon: obokad och direkt tillgänglig tolkning på distans via telefon.

Tolktjänsten omfattar mottagande av beställning, bokning och genomförande av tolkuppdrag, kundtjänst, samordning, uppföljning, analys och utveckling av Tolktjänsten i samarbete med Beställaren samt i övrigt vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 600 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2022
Slut: 30/11/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

18 förlängningar á 1 månad

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivare, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer, ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i det land eller den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under avtalstiden. Detta uppfylls genom att delkraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Eventuella minimistandardnivåer:

Delkrav: Omsättning

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.3.1.

Delkrav: Ekonomisk stabilitet

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.3.2.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra de åtaganden som upphandlingen omfattar. Detta påvisas genom att delkraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Eventuella minimistandardnivåer:

Delkrav: Referensuppdrag

Kravets fullständiga lydelse framgår av dokumentet anbudsinfordran i avsnitt 3.4.1.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/05/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/05/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Anbudsgivare kan ta del av upphandlingsdokumentet benämnt "bilaga 11" genom att kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen.

Mercell annons: https://opic.com/id/afhvhfikdu

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/04/2021