Építési beruházás - 192791-2018

04/05/2018    S86

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2018/S 086-192791

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 72514802 / +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gov.pecs.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A TOP-6.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” és a TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében Uránvárosi (Hajnóczy út) Piac és környékének fejlesztése

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A TOP-6.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” és a TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében Uránvárosi (Hajnóczy út) Piac és környékének fejlesztése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 495 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262500 Kőműves és falazási munka
45430000 Padló- és falburkolás
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
45232130 Esővízcsatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112100 Árokásási munka
45233223 Úttest újraburkolása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7634 Pécs, Hajnóczy u. hrsz: Pécs, 613/4

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

PMJVÖ, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. kezelésében és üzemeltetésében álló Hajnóczy úti piac (613/4 hrsz) és annak környezetét - az Esztergár Lajos utcától a Gosztonyi utcáig - fel kívánja újítani.

A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:

Ütemezés: a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező helyszínrajz alapján:

1.ütem:„A” és a „B” épületek helyén lévő pavilonok bontása. Ezen munkálatokat a munkaterület átadását követő naptól számított 8 napon belül el kell végezni. Ezt követően kezdhető meg az „A” és a „B” épületek építése. Ezen munkálatokat 120 napon belül el kell végezni.

2.ütem: Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkák feladatainak elvégzésével párhuzamosan, a még meglévő pavilonok bontása.

Ezen munkálatok végeztével szükséges megkezdeni a terület terv szerinti helyreállítását, burkolását, együttműködve a közmű rekonstrukciós munkát végző kivitelezővel (TOP-6.1.3-15-PC1 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat keretén belül):

3.ütem: A Hajnóczy piac épületegyüttes fejlesztése: a TOP-6.1.3-15-PC1 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat keretén belüli műszaki elemek, csarnok épület felújítása:

— A meglévő csarnok épület terv szerinti felújítása. Ezen munkálatok a 2. ütemben. rögzített műszaki elemek megvalósítását követően kezdhetők meg, mely munkákat 100 napon belül el kell végezni.

4.ütem: A Hajnóczy piac környékének fejlesztése/környezetrendezése TOP-6.3.2-15-PC1 „Zöld város kialakítás című pályázat keretén belül”-i műszaki elemek megvalósítása - Hajnóczy út nyugati részének és hozzá kapcsolódó területek, utcák megvalósítása:

— A 2. ütemben rögzített, Ybl M. u. - Hajnóczy u. 17. közötti szakasz műszaki elemeinek elkészültét követő naptól kezdődően folyamatosan.

5.ütem: A Hajnóczy piac környékének fejlesztése/környezetrendezése TOP-6.3.2-15-PC1 „Zöld város kialakítás című pályázat keretén belül”-i műszaki elemek megvalósítása - Bihari János u. és hozzá kapcsolódó területek teljes szakasza:

— A munkaterület átadást követően, folyamatosan végzendő.

1. TOP-6.1.3-15-PC1 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat keretén belüli munkarészek:

A bontási kiviteli terv szerinti épületek bontási munkálatai.

Tervezett építészeti, funkcionális kialakítás.

Piaccsarnok (560 m2).

A piaccsarnok épülete jelenleg 12x3 méteres raszterben elhelyezett 13 db ragasztott fatartós keretállás tartószerkezetű fedett déli oldalról nyitott építmény.

Piaccsarnok A és B épületek (791 m2).

Szociális helyiségek.

„A” épületben nemenkénti mosdó-wc csoportot kell építeni.

2. TOP-6.3.2-15-PC1 „Zöld város kialakítása” című pályázat keretén belüli munkarészek:

— akadálymentesítés,

— csapadékvíz elvezetési munkák (223 fm),

— erősáram,

— gyengeáram,

— környezetrendezési munkák (18 970 m2) (a zöldfelületek felújításához tartozó parkosítási és területerndezési munkarészeket foglalja magába),

— szökőkút felújítása (1 db),

— útépítési munkák (Aszfalt: 3712 m2)(térkőburkolat: 4340 m2),

— kerékpárút építési munkák (1000 fm).

3.Egyéb forrás felhasználásával készülő műszaki elemek.

Hajnóczy út: (Út, járda, parkoló aszfalt: 1 838 m2):

A TOP-6.3.2-15-PC1 „Zöld város kialakítás” című pályázathoz kapcsolódóan megújításra kerül a Hajnóczy út 0+000,00-0+240,00 km szelvényei között az aszfalt burkolatú felületek.

Jelen konstrukció keretén belül a kiviteli terv szerint a 0+243,37 szelvénytől a 0+558,21 szelvényig, a Hajnóczy utca tervezett nyugati végéig kerül felújításra az

Utca burkolata és kapcsolódó parkolók egyaránt.

A felújítás keretén belül félpályás helyreállítás és a kapcsolódó parkolók kerülnek kialakításra, helyreállításra a kiviteli terv szerint.

A parkoló állások kiemelt szegélykősorral kerülnek lehatárolásra.

A Hajnóczy út déli oldalán elhelyezkedő szervízutak, valamint gyalogos felületek felújítása is a nyertes AT feladata. Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. rendelkezése szerint. Részletes információkat a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. pont M.2. pontjában meghatározott szakember előírtnál nagyobb szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 35
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.3-15-PC1, TOP-6.3.2-15-PC1
II.2.14)További információk

2. értékelési részszempont alszempontjai (min. 0 hónap, max. 60 hónap):

— építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember - Súlyszám 3,

— építménygépészeti szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember - Súlyszám 2,

— építményvillamossági szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember - Súlyszám 2,

— közlekedési építmények szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember - Súlysz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 201-412894
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A TOP-6.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” és a TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében Uránvárosi (Hajnóczy út) Piac és környékének fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Postai cím: Ifjúság u. 36.
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 381 835 867.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 495 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:

Platina-Bau Zrt. 7632 Pécs, Faiskola u. 3. 12491296-2-02.

Szedibau Építőipari Kft. 7751 Szederkény, Ifjúság u. 36. 23595521-2-02.

AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6344 Hajós, Kossuth u. 21. 10459340-2-03.

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A projekt teljes területén építőmesteri, szakipari és közlekedésépítési munkák, valamint gépész. villamos, építési felelős műszaki vezetés.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Ingatlankezelő és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7633 Pécs, Acsády Ignác utca 6. X. em. 1.) 23861181-2-02.

Az alkalmassági követelmény megjelölése: Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1.

BACHESZ és TÁRSAI" Épületgépész Kereskedelmi és Szolgáltato Korlátolt Felelősségű Társaság (7754 Bóly, Jókai u. 1.) 10686142-2-02.

Az alkalmassági követelmény megjelölése: Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2.

TERV-PRO Villamos Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7754 Bóly, Széchenyi tér 1.) 23142147-2-02.

Az alkalmassági követelmény megjelölése: Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.3.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2018