Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Árubeszerzések - 193109-2019

25/04/2019    S81    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Esztergom: Kerékpárok

2019/S 081-193109

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Telefon: +36 33542084
Fax: +36 33413808

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.esztergom.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.esztergom.hu/

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Párkány Városa
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91679235
Postai cím: Námestie slobody 1.
Város: Párkány
NUTS-kód: SK023
Postai irányítószám: SK-9401
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Radošicky Gabriel
E-mail: gabriel.radosicky@sturovo.sk
Telefon: +421 362851310
Fax: +421 362511472

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sturovo.sk

A felhasználói oldal címe: http://www.sturovo.sk

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása

Hivatkozási szám: EKR000322122019
II.1.2)Fő CPV-kód
34430000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer létrehozása, az SKHU/1601/2.2.1/127 számú, "Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban” elnevezésű pályázat során. Szolgáltatás megrendeléssel vegyes árubeszerzés megvalósítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: SK023
A teljesítés fő helyszíne:

Esztergom város és Párkány város területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása Esztergomban és Párkányban.

I. A kerékpárkölcsönző rendszer kialakítására, beüzemelésére vonatkozó részletes feltételek:

1) Informatikai háttérrendszer kiépítése,

2) Gyűjtőállomások (numerikus vezérlő terminálok, és dokkolók) tervezése, engedélyeztetése,kivitelezése, megépítése: Esztergom város területén összesen 14 db, melyből 8 db új létesítésű, 6 db meglévő, átalakítandó [Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező (EBI) rendszer 6 db állomása, 92 db dokkolóval.] Az új és felújítandó állomásokon összesen 188 db dokkoló kerül kialakításra. Továbbá Párkány város területén 6 db gyűjtőállomás létrehozása, összesen 90 db dokkolóállóval. Ezek gyártása, beüzemelése (tesztelés, próbaüzem),

A gyűjtőállomások pontos helyét a dokumentáció tartalmazza.

3) A dokumentációban előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező kerékpárok biztosítása, leszállítása: összesen 60 db (30 db Esztergomba, 30 db Párkányba) hagyományos és összesen 45 db (30 Esztergomba, és 15 db Párkányba) elektromos rásegítésű kerékpár,

4) Ajánlatkérő (AK) Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező, Esztergomban üzemelő EBI rendszert (melynek részei: 6 db gyűjtő állomás, 92 db dokkoló és 60 db hagyományos kerékpár, valamint Esztergom Város Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló 3. fél tulajdonában lévő szoftver) - átalakítása, úgy hogy az kompatibilissé váljon az MVBike rendszerrel (http://esztergombicikli.hu/).

5) Egyéb eszközök biztosítása: Pótalkatrész és megfelelő szerszám biztosítása és a gyűjtőállomások üzemeltetéséhez, 2 000 db ügyfélkártya, kerékpár szállítására alkalmas 1 db szállító gépjármű beszerzése, forgalomba helyezése, amely az állomások között, minimum 10 db kerékpár egyidejű szállítására alkalmas, mely alvállalkozói díj megfizetésével kerül Megrendelő 1 (Esztergom). tulajdonába,

6) Kiegészítő feladatok:

— az MVBike rendszer arculatának kialakítása és arculati kézikönyv elkészítése,

— az MVBike weboldal és webshop kialakítása, a Megrendelők által jóváhagyott arculatnak megfelelően; A weboldal tulajdonosa Megrendelő 2 (Párkány), rendszergazdai jogosultsággal a rendszer üzemeltetője rendelkezi,

— a bérletek és a kölcsönző kártyák értékesítéséhez ügyfélpontok biztosítása és az ügyfélpontokkal történő szerződéskötés: 4 db Esztergomban és 3 db Párkányban, valamint az értékesítési pontok ellátása a szükséges informatikai infrastruktúrával,

— a rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása,

— a rendszer megvalósításával, műszaki átadásával összefüggő feladatok elvégzése,

— műszaki dokumentáció készítése magyar és szlovák nyelven az MVBike Rendszer működéséről, mely a pontos helyszíneken túl tartalmazza a rendszer minőségi és mennyiségi paramétereit is és a látványterveket.

7) Minta kerékpárok: A nyertes ajánlattevő (AT) köteles a szerződés aláírását követő 30 napon belül 2 db (1 db hagyományos és 1 db elektromos) minta-kerékpárt ajánlatkérő tulajdonába adni, ami pontosan megfelel az ajánlatkérők által elfogadott, a nyertes AT ajánlatában meghatározott kerékpár-specifikációnak. Az AK-k részére leszállítandó 2 db minta-kerékpár beleszámít a szerződéses mennyiségbe.

II. Rendszer üzemeltetésére vonatkozó feltételek: A nyertes AT az MVBike Rendszer sikeres átadás-átvételi eljárásáról szóló teljesítés-igazolás kiállításának napjától számított 5 évig köteles az üzemeltetést (közszolgáltatást) a Szerződés tervezet II.1. pontjának, (A Megrendelők általános elvárásai az üzemeltetéssel kapcsolatban) és 2. pontjának (Az üzemeltetés részletes szabályai) megfelelően teljes körűen ellátni.

A megrendelők a szerződéstervezet II. 3. pontja szerint ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek.

A rendszer üzemeltetéséből származó bevételek (bérleti díjak) a nyertes AT-t illetik.

A nyertes AT a szerződéstervezet II. 6. pontja szerint jogosult a rendszer elemein hirdetések elhelyezésére. A hirdetésből származó valamennyi bevétel a nyertes AT-t illeti.

Részletesen a Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 65
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ptk 6:247§ (2) bek. alapján határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőn, 4 hónapon belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 1 hónap, mely nem része a teljesítési időtartamnak.

A beruházás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam 4 hónap, (1 hónapot az ajánlatkérő 30 naptári napnak tekint.) Ezt követi az 5 éves (60 hó) üzemeltetési szak.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SKHU/1601/2.2.1/0127

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) - (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62 §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági

Követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) - (2) bekezdés] Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-5. §] A dokumentumok benyújtása 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján is lehetséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. § (1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni). A Kr. szerinti - az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja: AT az ajánlati feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (a kerékpárok szállítását is magában foglaló közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kr. 19. § (1) c)] Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából, nevezetesen: kerékpárgyártás és kerékpáros közösségi közlekedési rendszer elemeinek (bankkártyás vagy numerikus terminálok, és dokkolók) gyártása, vagy körösségi kerékpáros rendszer létesítése és a szükséges eszközök, (kerékpárok, bankkártyás vagy numerikus terminálok, és dokkolók szoftver rendszerek) üzembe helyezése és a rendszer üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 80 000 000 HUF (nyolcvanmillió forint) összeget. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és (1.a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, és az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített, jelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében (legalább egy közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítésére, vagy összesen legalább 100 db dokkoló, és legalább 30 db hagyományos és 20 darab elektromos kerékpár leszállítására, beüzemelésére) végzett munkáit ismertetése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy referencianyilatkozattal, amelynek tartalmaznia kell legalább: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, – a munka tárgyát, mennyiségét, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható), – a teljesítés idejét (a befejezési időpont év/hó/ nap pontossággal történő feltüntetésével), – a teljesített referencia olyan részletezettségű meghatározását, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, – a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, – arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2./ Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által azon a szakember(ek)nek

(szervezet(ek)nek) illetőleg vezető(k)nek a megnevezése képzettségük ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is; Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2/ pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítás kezdő és befejezési időpontját is – év/hónap pontossággal – melyből kiderül a teljesítés időtartama, ezzel egyértelművé téve a szakmai tapasztalat meglétét. b) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése alkalmazandó, míg a 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1/ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és (1.a) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, és az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban (három évben) teljesített legalább egy közösségi kerékpáros közlekedési rendszer kiépítésére, vagy összesen legalább 100 db dokkoló, és legalább 30 db hagyományos és 20 darab elektromos kerékpár leszállítására, beüzemelésére vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával. Az előírt referencia követelmény több szerződéses referencia bemutatásával teljesíthető. M.2./ az alábbi szakemberekkel: M.2./1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakításában szakmai tapasztalattal rendelkezik. M.2./2. 1 fő felsőfokú végzettségű IT rendszerek tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy telepítésében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő eltérő szerződést biztosító mellékkötelezettségeket határozott meg a megvalósítási és az üzemeltetési szakaszra, melyeket részletesen a Szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek: Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

1. Megvalósítási szakasz: A beszerzés SKHU/1601/2.2.1/127 számú pályázati forrásból valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatási intenzitás 95,0000 %. Önrész mértéke 5,0000 % Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 135. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint banki átutalással történik a számla átvételét követő 30 napon belül.

2. Üzemeltetési szakasz: Az üzemeltetés költségeit a nyertes ajánlattevőnek a Szerződéstervezetben meghatározott módon kell fedeznie. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme Euró. A kifizetésre irányadó a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet. Részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/05/2019
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/05/2019
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési dokumentációban (KD) adja meg.

2) Jelen eljárás az EKR-en keresztül kerül lefolytatásra, így az EKR részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet (e-Kr) rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bek-i irányadók,

Bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formában, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő:

— a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő,

— az adott eljárás tekintetében,

— az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor,

— az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.

6) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt 75 § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

7) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6..) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/;

8) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

9) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel.

11) AK a Kbt 76. § (5) bek. szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A Dokumentáció részletesen tartalmazza a minőségi és műszaki követelményeket.

12) A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának összetettsége, a megvalósítás során elvégzendő feladatok szoros egymáshoz illeszkedése miatt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és megnehezítené a rendszer magas színvonalú megvalósítását.

13.) A szerződés 2 szakaszra oszlik: I. MV Bike rendszer kialakítás,beüzemelés 4+1 hónap, II. Üzemeltetés 60 hónap (5 év)., összesen 65 hónap.

14) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.

15) A II.15) és II.2.6) pontban a 1 Euro becsült érték csak a hirdetmény feladhatósága miatt került.

16) FAKSZ: Berta Ferenc, lajstromszám: 00154.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2019