Supplies - 193883-2021

20/04/2021    S76

Romania-Timișoara: Antiseptics and disinfectants

2021/S 076-193883

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
National registration number: 4483447
Postal address: Str. Hector nr. 2A
Town: Timișoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300041
Country: Romania
Contact person: Beatrice Jian
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telephone: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Internet address(es):
Main address: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118130
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Antiseptice și dezinfectanți E-2020/13.4.2021

Reference number: 4483447_2020_PAAPD1138671
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

Valoarea estimata minima a AC este de 168 960,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a AC este de 2 027 520,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 506 880,00 RON fara TVA.

In tabelul atasat „Anexa la fisa de date” – valoarea estimata a ctr. subs. trei luni reprezinta estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 027 520.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant de nivel intermediar pt. suprafețele semicritice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 420 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pt. dezinfecția suprafețelor din grupurile sanitare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 47 520.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant rapid de nivel înalt pt. suprafețele critice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 080 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Antiseptic pe bază de clorhexidină pt. dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 480 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmand a fi prezentate, la solicitarea aut. contractante, de catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plate impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul depunerii, doar pentru sediul principal;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca op.ec poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate odata cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante precum si cele care au legatura cu prezenta procedura sunt:

— manager: dr. Malita Daniel;

— dir. fin.-contabil: ec. Sanda Damian;

— sef Serv. Fin.: ec. Roxana Boldis;

— dir. ingrij. med.: as. Ramona Gidea;

— sef Serv. achizitii: ec. Beatrice Jian;

— consilier juridic: cj. Adeline Fodor;

— serv. achizitii: ec. Monica Leuca;

— sef Serv. contabilitate: ec. Mihaela Sandor;

— SPIAAM: dr. Onet Delia.

Cerinta nr. 1.

Op. ec. participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca op. ec. este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii care au depus oferte admisibile, cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

Pentru persoanele juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Cifra de afaceri anuala generala. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2017; 2018; 2019) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată maxima a contractului subsecvent (fără TVA) x 2.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2017; 2018; 2019) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata fara TVA a celui mare mare ctr. subs. pt. fiecare lot in parte inmultita cu 2, respectiv: lot 1 = 540 000,00; lot 2 = 210 000,00; lot 3 = 23 760,00; lot 4 = 240 000,00 RON fara TVA. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii trei ani (2017; 2018; 2019) corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. Acestea pot fi: Bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere. Documentele care probeaza cele asumate prin acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea aut ctr. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Cerinta nr. 1. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani (2018; 2019; 2020) produse similare. Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete).

Loturile: 1, 2, 3, 4. Gestionarea lantului de aprovizionare. Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul a livrat in ultimii trei ani, produse in valoare de cel putin: pt. lot 1 = 270 000,00; lot 2 = 105 000,00; lot 3 = 11 800,00; lot 4 = 120 000,00 RON fara TVA. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. Procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii trei ani).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 15
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/05/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membri comisiei.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021