We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 194388-2022

13/04/2022    S73

Poland-Chojnice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 073-194388

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
National registration number: 555-000-64-99
Postal address: ul. Plac Piastowski 27a
Town: Chojnice
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 89-600
Country: Poland
Contact person: Mariusz Lorek
E-mail: przetargi@wodociagi.chojnice.pl
Telephone: +48 523974176-31
Fax: +48 523970001
Internet address(es):
Main address: http://wodociagi.chojnice.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_chojnice
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_chojnice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_chojnice
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_chojnice
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów technologicznych Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach w latach 2023-2025.

Reference number: EZP-1/-/2022/ML
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. z 19.04.2021 r. z póź. zmianami) do obiektów technologicznych Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach w latach 2023-2025.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Miasto Chojnice oraz miejscowość Funka.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup energii elektrycznej do 20 punktów poboru na terenie miasta Chojnice i miejscowości Funka. Średnioroczne zużycie energii elektrycznej około 5066 MWh. Umowa na trzy lata.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108-111 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, wraz z późniejszymi zmianami) - Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 wraz z późniejszymi zmianami).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Umowy Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

2 Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom.

3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze Urnowy wraz

z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 11:15
Place:

89-600 Chojnice, ul. Plac Piastowski 27a

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@kio.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2022