Supplies - 194882-2022

13/04/2022    S73

Poland-Przemyśl: Boilers

2022/S 073-194882

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Przemyśl
Postal address: RYNEK 1
Town: Przemyśl
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-700
Country: Poland
Contact person: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telephone: +48 166752038
Internet address(es):
Main address: www.przemysl.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: ....

Reference number: ZP.271.2.2.2022
II.1.2)Main CPV code
44621200 Boilers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę

Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu.

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 186 408.00 PLN / Highest offer: 186 408.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331110 Boiler installation work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

miasto Przemyśl

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla

15 uczestników Projektu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia

robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla 9 uczestników Projektu – dokumentów niezbędnych

do modernizacji/wykonania odcinka instalacji gazowej oraz montażu kondensacyjnego kotła gazowego na

podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem

kominowym odprowadzającym spaliny do wskazanej lokalizacji –stanowiącej Załącznik Nr 10 do SWZ.

Dokumentacja projektowa musi posiadać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz

zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na

budowę.

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 uczestników Projektu

zgodnie z charakterystyką urządzeń – dokumentem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ oraz opracowaną

wcześniej dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę:

a) kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka,

b) kocioł kondensacyjny GKS3 – 1 sztuka,

c) kocioł kondensacyjny GKS4 – 2 sztuki,

d) kocioł kondensacyjny GKS5 – 10 sztuk,

e) kocioł kondensacyjny GKP7 – 1 sztuka;

3) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i

wymagań kotła dla 15 uczestników Projektu:

a) wkład kominowy długości do 8 m – 7 sztuk,

b) wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 5 sztuk,

c) wkład kominowy długości powyżej od 10 do 12 m – 3 sztuki.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na zamontowane kotły oraz zasobniki ciepłej wody / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne oraz wkłady kominowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.03.01-18-0013/18

II.2.14)Additional information

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-032382
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: ....

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hydro-Met Sp. z o.o.
Postal address: Błażowa
Town: Futoma
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-030
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 171 050.00 PLN
Total value of the contract/lot: 186 408.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Pozostałe zapisy dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XXXI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2022