Services - 195617-2021

20/04/2021    S76

Poland-Warsaw: Drilling services

2021/S 076-195617

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postal address: Marcina Kasprzaka 25
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-224
Country: Poland
Contact person: Paweł Fryc
E-mail: publiczne@pgnig.pl
Telephone: +48 221064561
Internet address(es):
Main address: www.przetargi.pgnig.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie likwidacji odwiertów Kromolice-1, Kromolice-2, Roszków-1 i likwidacji części napowierzchniowej odwiertu Grodzisk 13

Reference number: ZP/PGNG/21/0206/OZ/EU
II.1.2)Main CPV code
76300000 Drilling services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wykonanie likwidacji odwiertów Kromolice-1, Kromolice-2, Roszków-1 i likwidacji części napowierzchniowej odwiertu Grodzisk 13.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie likwidacji odwiertu Kromolice-1 i likwidacji części napowierzchniowej odwiertu Grodzisk-13

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
76300000 Drilling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie likwidacji odwiertu Kromolice-1 i likwidacji części napowierzchniowej odwiertu Grodzisk-13.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie pkt II.2.7

Wykonanie likwidacji odwiertu Kromolice-1 i likwidacji części napowierzchniowej odwiertu Grodzisk-13, 4 miesiące od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.12.2021.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie likwidacji odwiertów Kromolice-2 i Roszków-1

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
76300000 Drilling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie likwidacji odwiertów Kromolice-2 i Roszków-1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie pkt II.2.7

Wykonanie likwidacji odwiertów Kromolice-2 i Roszków-1; 12 miesięcy od daty podpisania umowy, rozpoczęcie prac po 1.1.2022.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dla części nr 1 i 2:

1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień) określonych w pkt 6.1.2.4 c) SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie;

2. wykaz urządzeń określonych w pkt 6.1.2.4 b) SIWZ, niezbędnych do wykonania prac wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 6 do projektu umowy;

3. wykaz wykonanych usług, zgodnie z pkt 6.1.2.4 a), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, głębokości, zakresu wykonanych prac na złożach zawierających węglowodory oraz odbiorców, dla których usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Wykaz usług Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie;

4. dowody, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.3 SWZ, w przypadku usług o charakterze powtarzających się lub ciągłym, które są nadal wykonywane referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych do niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.4 lit. a SWZ.

Uwaga! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia;

5. oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie QHSE (załącznik nr 5 do SIWZ) i kopie certyfikatów (jeżeli dotyczy).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ze względu na brak możliwości wpisania warunków udziału w postepowaniu spowodowanym ograniczoną ilością znaków, informuję, że szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został opisany w pkt 6.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;

b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SWZ. Dokument SWZ dostępny jest na stronie Zamawiającego (www.przetargi.pgnig.pl).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach nr 3 do SIWZ – projekt umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG S.A.

2. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia w sposób opisany w SWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 2.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz wskazanych w SWZ.

5. Na ofertę składają się dokumenty określone w pkt 12.6 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021