Works - 195941-2021

21/04/2021    S77

Hungary-Budapest: Underground work other than tunnels, shafts and subways

2021/S 077-195941

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
National registration number: 15735650241
Postal address: Mechwart liget 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1024
Country: Hungary
Contact person: Keszei Zsolt
E-mail: keszei.zsolt@masodikkerulet.hu
Telephone: +36 13465400
Fax: +36 13465505
Internet address(es):
Main address: http://www.masodikkerulet.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000245832021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000245832021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keretmegállapodás mélyépítés/parképítés

Reference number: EKR000245832021
II.1.2)Main CPV code
45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Fejlesztések – Mélyépítési és parképítési munkák kivitelezése Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31158000 Chargers
34922100 Road markings
34923000 Road traffic-control equipment
34928510 Street-lighting columns
43325000 Park and playground equipment
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111290 Primary works for services
45112711 Landscaping work for parks
45211360 Urban development construction work
45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232120 Irrigation works
45232130 Storm-water piping construction work
45232400 Sewer construction work
45232410 Sewerage work
45233228 Surface coating construction work
45233229 Verge maintenance work
45233252 Surface work for streets
45233260 Pedestrian ways construction work
45236210 Flatwork for children's play area
45240000 Construction work for water projects
45247112 Drainage canal construction work
50232110 Commissioning of public lighting installations
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest, II. kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Fejlesztések – Mélyépítési és parképítési fejlesztési munkák kivitelezése Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén.

Közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén található cca. 1 500 000 m2 útpálya, 600 000 m2 járdafelület, 150 db vízi közmű műtárgy (akna, műtárgy, szikkasztó stb.), 190 000 m vonalas vízi közmű (csatorna, szikkasztóárok stb.) fenntartási és fejlesztési munkái.

Megvalósításra kerülő tervezett beruházások és főbb mennyiségeik leírása:

Meglévő szilárd burkolatú utak felújítása, megerősítése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, legkevesebb 3 500 m2 térburkolat építése, legalább 4 000 m2 hengerelt aszfaltos burkolat építése teljes szerkezettel, és legalább 1 500 fm szegély kialakításával. Legalább 1 100 m2 öntött gumi és minimum 2 000 m2 Terraway burkolat kivitelezése. Aszfalt vagy térkő burkolatú járda kivitelezése, legalább 1 600 m2 nagyságban, forgalomtechnikai jelek felfestése minimum 160 m2 mennyiségben és minimum 100 db KRESZ tábla kihelyezése. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági elemek kiépítése ideiglenes és végleges kivitelben. Általános bontási, áthelyezési munkák, területelőkészítés, tereprendezés, földművek építése, közművek kiváltása, védelembe helyezése, építése (hírközlés, elektromos, vízépítési, gáz stb.). Közvilágítási oszlopok telepítése és kábelezési munkái legalább 40 db, valamint legalább 2 db elektromos autó töltő létesítése. Parkok és játszóterek, közösségi területek kialakítása, legalább 150 db parki eszköz és 30 db játszóeszköz kihelyezésével, valamint legalább 2 db szökőkút kialakításával és minimum 100 db 16/18 cm törzskörátmérőjű fa telepítésével. A zöldfelület fenntartásához legkevesebb 4 db automata öntözőrendszer kiépítésével.

Közművek kivitelezése, védelembe helyezése, kiváltása, legkevesebb 200 fm d315 vagy d400 csapadékvíz elvezető csatorna építése, minimum 30 db víznyelő építése, legalább 200 fm vízvezeték építése d100 vagy d150 méretben, távközlési hálózat kiváltása (több szolgáltató hálózata). További csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztéssel kapcsolatos munkák (zárt és nyílt, szikkasztó), ezek felújítása és a kapcsolódó karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, jó karba helyezés).

A kivitelezés pontos műszaki és jogi tartalma az írásbeli konzultáció során kerül pontosításra.

A kivitelezés során törekedni kell a környezeti terhelések, illetve a lakosság zavarásának/korlátozásának minimalizálására.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

AK felhívja a figyelmet az alábbiakra:

— a keretmegállapodás alapján megvalósítani kívánt beruházások köre és volumene előre nem meghatározott, a keretmegállapodás hatálya alatt megkötött egyedi megrendelések ellenértékének fedezetét az AK költségvetési döntései vagy az általa igénybe venni kívánt támogatási konstrukciók biztosítják, a jövőbeli beruházási döntésektől függően,

— AK nem köteles a keretmegállapodás által biztosított pénzügyi kereteket kimeríteni, illetve a keretmegállapodás alapján egyedi megrendelést lehívni, ugyanakkor a finanszírozás rendelkezésre állása függvényében a keretet az időbeli hatály lejárta előtt is kimerítheti,

— fentiekre figyelemmel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyidőben több, nagy volumenű fejlesztést indítson, melyet a nyertes ajánlattevő összehangolt munkavégzés mellett köteles teljesíteni és ennek érdekében a megfelelő kapacitásokat a keretmegállapodás hatálya alatt fenntartani,

— a Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M/2.c. alk. követelményre megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Az M/2.d. alk. követelményre megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Környezetvédelmi fenntarthatósági terv [összpontszám] / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500 000 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

IV.1.2–3) ponthoz: Ajánlatkérő az egyes beszerzéseket a Kbt. 105. § (1) c) alapján valósítja meg.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők bármelyike nem szerepel az Étv. 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).

Igazolási módok:

A.1) Előzetes igazolás

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2–4. §-ai és 6–7. §-ai alapján.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8–16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

B.1) Előzetes igazolás

Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

SZ/1. Amennyiben az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges [nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek. alkalmazandó].

Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő csatolja az Étv. 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított – igazolást [nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani].

[Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 69.§ (11) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.]

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A) Előzetes igazolás

P/1.–P/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

P/1. Ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – annak eredmény kimutatását – (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt) egyszerű másolatban. Amennyiben a letelepedésük szerint ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet erre vonatkozó egyszerű (cégszerűen aláírt), vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

[Kbt. 65. § (1) bek. a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pont]

P/2. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (üzleti évenként megbontva), valamint a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezési tevékenység és parképítés és/vagy parkfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (mélyépítési kivitelezési tevékenység és parképítés és/vagy parkfelújítás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább a 1 500 000 000 HUF értéket. Fenti pontok esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. is irányadó.

P/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 4 500 000 000 HUF, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezési tevékenység és parképítés és/vagy parkfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 1 500 .000 000 HUF értéket.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(11) bek.-eire.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Előzetes igazolás

M/1.–M/5. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:

— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),

— a teljesítés helye,

— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— a referencia mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont; (2a) b); 21/A. §, 22. § (3) bek.]

M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – az:

— ajánlattevő általi megnevezését,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát, továbbá

— szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot; párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe], és

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M/2. c) és M/2.d) követelmények esetében amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy nyújtsa be az adott szakember jogosultságát megállapító határozat egyszerű másolatát, vagy nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében. Más tagállami állampolgár által szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M/2. c) vagy M/2.d) pontban előírt jogosultsággal, úgy a fenti előírásoknak megfelelően nyújtsa be az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés, valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont és 69. § (11) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont]

M/3. Ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. A leírásnak ki kell terjednie az alábbiakra, illetve csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

— az eszköz – alkalmassági minimumkövetelménnyel érintett paramétereire is kiterjedő – leírása a gyártmány, típus, nyilvántartási szám, illetve amennyiben releváns rendszám, alvázszám megadásával,

— az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentum (pl. forgalmi engedély vagy tárgyi eszköz nyilvántartás vagy bérleti illetve lízingszerződés) egyszerű másolata,

— érvényes forgalmi engedély és kötelező felelősségbiztosítási díj megfizetéséről szóló igazolás egyszerű másolata.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. c) pont]

M/4. Ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző három év éves átlagos statisztikai létszámáról szóló nyilatkozatát, éves megbontásban [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. g) pont]

M/5. Ajánlattevő nyújtsa be a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, adott esetben a tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. f) pont]

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónapban teljesített (kivitelezési munka esetén sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

M/1.1. belterületen teljesített kivitelezési referenciával, amely tartalmazott:

a) legalább 2 000 m2 térkőburkolat építést,

b) legalább 750 m2 öntött gumiburkolat építést,

c) legalább 100 m2 TerraWay burkolat építést,

d) legalább 15 db játszóeszköz kihelyezést,

e) legalább 25 db közvilágítási oszlop kihelyezését,

f) legalább 2 500 m2 hengerelt aszfaltburkolat építést teljes szerkezettel,

g) legalább 1000 m2 aszfaltburkolatú járda építést,

h) legalább 1000 fm szegélyépítést,

i) legalább 100 fm hosszúságban csatornacső fektetését,

j) legalább 100 m hosszúságban vízvezeték építési munkát,

k) legalább 15 db víznyelő akna kihelyezését,

l) távközlési hálózat kiváltását.

Az M.1.1. pont szerinti követelmények összessége (az a)–l) alpontok szerinti munkanemek/feladatok) több, de összesen legfeljebb négy szerződésből teljesíthető, azonban adott alponton belül, az ott meghatározott mennyiségi követelménynek egy referencián belül kell megvalósulnia.

M/1.2. fenntartási és/vagy javítási és/vagy fejlesztési munkákra vonatkozó referenciával, amely tartalmazott:

a) legalább 400 000 m2 útpálya,

b) legalább 250 000 m2 járdafelület,

c) legalább 100 db víziközmű műtárgy,

d) legalább 700 m vonalas vízi közmű (csatorna vagy szikkasztó árok) fenntartási munkáit.

Az M.1.2 pont szerinti követelmények összessége (az a)–d) alpontok szerinti munkanemek/feladatok) legfeljebb három szerződésből teljesíthető.

Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény körében figyelembe veszi mindazon referenciákat, melyek a vizsgált időszak alatt kerültek befejezésre, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 132 hónapban lettek megkezdve. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges

a. legalább 1 fő kertészmérnök vagy agrármérnök vagy tájrendező és kertépítő mérnök végzettségű és min. 36 hónap parképítésre és/vagy parkfelújításra vonatkozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;

b. legalább 1 fő munkavédelmi képzettséggel és min. 24 hónap munkavédelmi gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;

c. legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel,

d. legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Szakemberek között az átfedés lehetséges, oly módon, hogy egy szakember max. 2 pozícióra jelölhető, továbbá az M/2.c) és M/2.d) pontra megajánlott személyek között átfedés nem lehetséges.

M/3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához:

a) legalább 1 db tuskómaró géppel, mely alkalmas a kivágott fasori fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására, a környező burkolat megbontása nélkül

b) legalább 1 db, minimum 2,5 tonna tömegű vibrációs úthengerrel

c) legalább 1 db, minimum 10 tonna tömegű úthengerrel

d) legalább 1 db, szintvezérelt aszfaltterítőgéppel

e) legalább 1 db, minimum 5 tonna össztömegű kotrógéppel.

M/4. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három év mindegyikében minimum 10 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.

M/5. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik mélyépítési és kertépítési és/vagy parképítési tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes környezetirányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási és környezetirányítási intézkedéseinek leírásával.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(11) bek.-eire.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek. foglaltak szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30–32/B. §-ai, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; jótállás; teljesítési és jóteljesítési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.

Karakterkorlátozásra tekintettel a II.2.5) pont kiegészítése:

Ár: Összesített nettó ajánlati ár [HUF] (mely megajánlás képzett érték)

Az M/2.c. alk. követelményre megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata [folyamatos rendelkezésre állási kötelezettség mellett megvalósult projektek száma min. 0 db, max. 3 db]

Az M/2.d. alk. követelményre megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata [folyamatos rendelkezésre állási kötelezettség mellett megvalósult projektek száma min. 0 db, max. 3 db]

A VI.3) pont folytatása:

14) AT nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén – a szerződéskötés feltételeként – rendelkezni fog az OHSAS 18001 (MSZ 28001, MEBIR), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerrel, továbbá mélyépítési és kertépítési és/vagy parképítési tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes minőségbiztosítási irányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírásával. Ha ezek bármelyikével a szerződéskötés legkorábbi időpontjában nem rendelkezik, az a Kbt. 131. §(4) bek. szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csizmadia Péter (00482)

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

II.1.6) ponthoz: A kivitelezési munkák összetettsége, gyakori egyidejűsége és egymásra épülése, továbbá a folyamatos rendelkezésre állási és fenntartási kötelezettség miatt a részajánlattétel lehetővé tétele költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá a teljesítéssel érintett közigazgatási területen több fővállalkozó egyidejű jelenléte ellehetetlenítené a teljesítést (pl.: a beszerzés tárgyát képező egyes komplex fejlesztési munkákat időben és területileg is egyszerre kell végezni, így a különböző munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége megköveteli, hogy a teljesítést azonos vállalkozó végezze az érintett munkaterületen). A beszerzés tárgyát képező tevékenység kiemelt munka- és balesetvédelmi intézkedéseket igényel, így az egyidejű és azonos területhez kapcsolódó munkavégzés során a felelősség megosztása ajánlatkérő kockázati kitettségét növelné.

1) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.

2) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is),

— szakmai felelősségbiztosítási szerződésről szóló nyilatkozatát (felelősségbiztosítás esetében min. 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/káresemény biztosítási érték.

AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá

— az ESPD-t (kitöltve),

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,

— az árazatlan egységártáblázatot kitöltve (beárazva),

— az ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot,

— az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát,

— meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást,

— az M/2.c) és d) alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember szakmai önéletrajzát a 1. és 2. számú értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául,

— a 3. részszempont körében vállalt környezetvédelmi fenntarthatósági tervre vonatkozó alátámasztását a dokumentációban részletezettek szerint.

3) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

4) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

6) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)–III.1.3) pontok.

7) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.

8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a MAGYARORSZÁGI pontos idő szerint értendők.

9) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:

— adható pontszám: 0–100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti,

— alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás, a további minőségi szempontoknál egyenes arányosítás és pontozás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.

10) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés legkorábbi időpontjára rendelkezzen 50 000 000 HUF/káresemény és 100 000 000 HUF/év értékű, út- és közműépítés, térrendezés és/vagy kertépítés és/vagy parképítés tevékenységére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ha ezzel a szerződéskötés legkorábbi időpontjában nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bek. szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

11) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az M.2. c) és M/2.d) alkalmassági követelményre megajánlott szakemberek a felhívásban előírt jogosultsággal (MV-KÉ, MV-VZ) a szerződéskötés időpontjára szerepeljenek az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a keretmegállapodás teljes időtartama alatt biztosítani kell.

12) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.

13) AK az ajánlattételt a Kbt. 54. § (1) bek. alapján 20 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti az alábbiak szerint:

— a biztosítékot az ajánlattételi határidőig kell az AK rendelkezésére bocsátani,

— a biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti formák valamelyikében,

— az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva legalább az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie, illetve rendelkezésre kell állnia,

— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk,

— az AK fizetési számlájára történő befizetés (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:

a) számlaszám: 12001008-00201761-02500008;

b) közleményben feltüntetendő beazonosítható módon (szükség szerint rövidítésekkel) az eljárás tárgya és az ajánlati biztosíték kifejezés;

c) ezen biztosítéki forma esetén a biztosíték összege az ajánlattételi határidő lejártáig kell jóváírásra kerüljön AK bankszámláján;

— garancia/kezességvállalás/kötelezvény (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:

d) közös ajánlattétel esetén a benyújtásra kerülő dokumentum tartalmából egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az AK-t illeti meg;

e) garancia/kezességvállalás/kötelezvény bármelyikének alkalmazása esetén a benyújtásra kerülő dokumentumnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bek.-nek.

Karakterkorlátozásra tekintettel folytatása a III.2.2) pontban.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021