Services - 196064-2017

24/05/2017    S99    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Раднево: Строителен надзор

2017/S 099-196064

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Раднево
000817956
ул. „Митьо Станев“ № 1
Раднево
6260
България
Лице за контакт: Димитър Димитров
Телефон: +359 41781235
Електронна поща: obshtina@obshtina.radnevo.net
Факс: +359 41783339
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://obshtina.radnevo.net

Адрес на профила на купувача: http://109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=167

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=167
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор на обекти общинска собственост.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите в Република България.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор на обект: Благоустрояване на централна градска част, гр. Раднево

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ: 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; 2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи; 4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; 5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожарна безопасност; 6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти; 8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 3 законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 9. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него; 10. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; 11. Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; 12. Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на строителството. 13. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ; 14. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; 15. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; 16. Съдействие на възложителя, след завършването на строително- монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ; 17. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 18. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажират при появата на дефекти, за тяхна сметка да участват при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им. 19. Да изпълнява от името на възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. З от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. 20. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. 21. Внасяне на окончателния доклад за въвеждане в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг — Проектиране и газификация на котелни помещения в ДГ № 1, Раднево

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ: 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; 2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи; 4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; 5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожарна безопасност; 6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти; 8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 3 законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 9. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него; 10. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; 11. Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; 12. Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на строителството. 13. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ; 14. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; 15. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; 16. Съдействие на възложителя, след завършването на строително- монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ; 17. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 18. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажират при появата на дефекти, за тяхна сметка да участват при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им. 19. Да изпълнява от името на възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. З от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. 20. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. 21. Внасяне на окончателния доклад за въвеждане в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор на обект: Основен ремонт на кухня в ДГ № 2, Раднево

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ: 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; 2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи; 4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; 5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожарна безопасност; 6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти; 8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 3 законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 9. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него; 10. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; 11. Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; 12. Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на строителството. 13. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ; 14. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; 15. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; 16. Съдействие на възложителя, след завършването на строително- монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ; 17. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 18. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажират при появата на дефекти, за тяхна сметка да участват при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им. 19. Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. З от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. 20. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. 21. Внасяне на окончателния доклад за въвеждане в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции:

Участниците следва да притежават валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Забележки:

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. По обособена позиция 1.

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

—Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне 1 обект, засягащ изграждане и/или, реконструкция, и/или основен ремонт на инфраструктурен обект.

— За целите на настоящата обществена поръчка, възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3 годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

2. По обособена позиция 2.

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

— Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне 1 обект, засягащ изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на газоснабдителна инсталация на сграда.

— За целите на настоящата обществена поръчка, възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3 годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

3. По обособена позиция 3.

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

— Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне 1 обект, засягащ ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на обществена сграда.

— За целите на настоящата обществена поръчка, възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. По обособена позиция 1:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

— Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне 1 обект, засягащ изграждане и/или, реконструкция, и/или основен ремонт на инфраструктурен обект.

— За целите на настоящата обществена поръчка, възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3 годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, информация за изпълнените услуги.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги.

2. По обособена позиция 2:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

— Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне 1 обект, засягащ изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на газоснабдителна инсталация на сграда.

—За целите на настоящата обществена поръчка, възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3 годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, информация за изпълнените услуги.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги.

3. По обособена позиция 3:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

— Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне 1 обект, засягащ ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на обществена сграда.

— За целите на настоящата обществена поръчка, възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3 годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, информация за изпълнените услуги.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора (без ДДС).

2. Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Гаранцията по т. 2.1 или т. 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/06/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Раднево, зала 315 в сградата на общинска администрация, ул. „Митьо Станев“ № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Основания за отстраняване от участие в процедурата.

Комисията предлага за отстраняване:

1. участник по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон и участници, които са свързани лица, освен ако не участват по различни обособени позиции.

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията за участие.

3. участник, който е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. участник, който е представил оферта която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово, право които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към доставката, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП — 0700 18 700;

Интернет адрес: http://www.nap.bg

Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център: 0700 14 802.

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64.

Интернет адрес: www.noi.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ;

работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.;

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза“ № 22, телефон 02/940 60 00.

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

?Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон: 8119 443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2017