Supplies - 196440-2021

21/04/2021    S77

Poland-Stargard: Gravel, sand, crushed stone and aggregates

2021/S 077-196440

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa, PGL Lasy Państwowe, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
National registration number: 810539491
Postal address: Wojska Polskiego 119
Town: Stargard
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 73-110
Country: Poland
E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Telephone: +48 915771832
Internet address(es):
Main address: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/zsstargard
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa kruszyw na budowę drogi w Nadleśnictwie Smolarz i Nadleśnictwie Międzyrzecz”

Reference number: DZ.270.2.8.2021
II.1.2)Main CPV code
14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa kruszyw na potrzeby budowy drogi w Nadleśnictwie Smolarz i Nadleśnictwie Międzyrzecz. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – Nadleśnictwo Smolarz, dostawa kruszyw naturalnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Smolarz

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 1 – Nadleśnictwo Smolarz, dostawa kruszyw naturalnych:

a) piasek zasypowy w ilości 600 ton;

b) mieszanka 0/31,5 z pospółką na pobocza w ilości 1 200 ton.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej specyfikacji technicznej – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1–3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nadleśnictwo Smolarz, dostawa kruszyw ze skały litej i kamienia hydrotechnicznego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Smolarz

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 2 – Nadleśnictwo Smolarz, dostawa kruszyw ze skały litej i kamienia hydrotechnicznego:

a) kruszywo 0/63,5 C90/3 ze skały litej w ilości 6 700 ton;

b) kruszywo 0/31,5 C90/3 ze skały litej w ilości 3 100 ton;

c) kamień hydrotechniczny w ilości 200 ton.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej specyfikacji technicznej – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1–3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw naturalnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Międzyrzecz

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 3 – Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw naturalnych:

a) piasek zasypowy w ilości 2 500 ton;

b) mieszanka 0/31,5 z pospółką na pobocza w ilości 650 ton.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej specyfikacji technicznej – załącznik nr 3do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust 1÷3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw ze skały litej

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Międzyrzecz

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 4 – Nadleśnictwo Międzyrzecz, dostawa kruszyw ze skały litej:

a) kruszywo 0/31,5 C90/3 ze skały litej w ilości 2 250 ton.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, ciągnik siodłowy (w przypadku możliwości dojazdu drogami dojazdowymi do drogi) samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Kruszywo musi odpowiadać Szczegółowej specyfikacji technicznej – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1–3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dla zadania nr 1:

warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 dostawę kruszywa naturalnego: mieszanka 0/31,5 z pospółką na pobocza o wartości minimum 50 000 PLN brutto.

Dla zadania nr 2:

warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 dostawę kruszywa ze skały litej 0/63,5 C90/3 o wartości minimum 350 000 PLN.

Dla zadania nr 3:

warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 dostawę kruszywa naturalnego: mieszanka 0/31,5 z pospółką na pobocza o wartości minimum 25 000 PLN.

Dla zadania nr 4:

warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 dostawę kruszywa ze skały litej 0/31,5 C90/3 o wartości minimum 100 000 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/05/2021
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021