Supplies - 196583-2021

21/04/2021    S77

Romania-Mediaș: Antiseptics and disinfectants

2021/S 077-196583

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Municipal Mediaș
National registration number: 4751469
Postal address: Str. Cloșca nr. 2
Town: Mediaș
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 551030
Country: Romania
Contact person: Hategan Vasile Nicolae
E-mail: achizitii@spitalulmedias.ro
Telephone: +40 372699100
Fax: +40 372699197
Internet address(es):
Main address: http://spitalulmedias.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118215
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție dezifectanți

Reference number: 4751469_2020_PAAPD1141539
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se doreste achizitionarea de antiseptice si dezifectanti necesare activitatii din spital.

In urma incheierii acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente, in functie de necesitati si fonduri disponibile. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt specificate in anexa din caietul de sarcini. Valorile estimate ale celui mai mare contract subsecvent sunt specificate in caietul de sarcini si sectiunea „Loturi, informatii suplimentare”. Cantitatile minime si maxime specificate la fiecare lot reprezinta cantitatile acordului-cadru.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 705 600.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3.DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT pentru dezinfecția prin nebulizare a aeromicroflorei, suprafețe și dispozitive medicale, solutie lichidă gata de utilizare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima AC 100 Kg - cantitate maxima AC 2400 Kg

Cantitate minima CS 100 Kg - cantitate maxima CS 800 Kg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 288 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare CS este 96.000,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 01. PRODUS DETERGENT – DEZINFECTANT DE NIVEL MEDIU, pentru suprafețe semicritice și noncritice din sectoare cu risc intermediar sau scăzut (prin ștergere) Biocid tip 2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima AC 60L - cantitate maxima AC 1440 L

Cantitate minima CS 60L - cantitate maxima CS 480 L

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 72 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare CS este 24.000,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 02. DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT pentru suprafețe critice din sectoare cu risc crescut (prin ștergere);

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima AC 30 Kg - cantitate maxima AC 720 Kg

Cantitate minima CS 30 Kg - cantitate maxima CS 240 Kg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 57 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare CS este 19.200,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 4.DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT pentru dezinfecția prin nebulizare a aeromicroflorei, suprafețe și dispozitive medicale, solutie concetrată - lichidă sau solidă

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima AC 100 Kg - cantitate maxima AC 2400 Kg

Cantitate minima CS 100 Kg - cantitate maxima CS 800 Kg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 288 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare CS este 96.000,00 lei

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitate de indeplinire: completare si prezentare formularului DUAE cf.art.193 alin.1 din Legea 98/2016. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei ptr. solicitarea de clarificari ptr. eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/ candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar ptr. asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: Persoane juridice/fizice romane: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. Sau 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea acestora in limba romana. Sau 3. dupa caz, documente prin care se demostreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 slin.(2), art. 171 din Legea 98/2016. Sau 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Conf. art 63,alin 1) din Legea nr.98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Constantin Gheorghe Nicorici - Manager, Suciu Sanda - Director financiar-contabil, Ciprian Marius Man - consilier juridic, Dr. Carmen Tatiana Bloj - medic epidemiolog, as. Stefania Marti - asistent sef unitate, Nicoleta Duma - birou achizitii, Maria Voda - birou financiar-contabilitate, Hategan Vasile Nicolae - birou achizitii, Adela Sampetrean - birou financiar-contabilitate, Pîntea Bianca Loredana - birou achizitii,. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE la momentul prezentarii acestuia. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere în limba româna. 2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca detin Aviz de functionare emis de Ministerul sanatatii in baza Legii 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioareconform art 173 din legea 98/2016. Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare documentului unic de achizitie european DUAE cf.art.193 alin.1 din Legea 98/2016. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare valabil la data prezentarii, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru operatorii straini, acestia vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care valabilitatea Aviz de functionare expira în timpul derularii contractului, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilitatii acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Conform art. 172 din Legea 98/2016 autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la:

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

— Certificat constatator emis de ONRC prin care operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta si din care sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele solicitate in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 si 2 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. Documentele vor fi scanate, semnate cu semnatura electronic si incarcate in SEAP,

— Conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016,

— Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) -Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line la adresa de internet dedicata - https://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice,

— Ofertanti aflati pe locul 1si locul 2 in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE,

— Autorizatie de punere pe piata (APP) eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului. Actul normativ care impune obligativitatea detinerii Autorizatiei de punere pe piata este Legea 95/2006 (art.704 al.1 si al.2, art.738, privind reforma in domeniul sanatatii. Conform art.173, alin.2 din Legea 98/2016. Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documente scanate si atasate in SEAP,

— Alte documente edificatoare: autorizatii de distributie en gros, autorizatii de punere pe piata pentru produsele ofertate, dupa caz.

Nota:

— In cazul unei asocieri avizul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa,

— Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 si 2 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In cazul in care exista doua sau mai multe oferte admisibile cu pret egal, departajarea se va face prin reofertare, prin depunerea unei noi oferte financiare in SEAP de catre toti ofertantii aflati in aceasta situatie, pana la termenul stabilit in acest sens de autoritatea contractanta. Noile preturi se vor depune cu 3 sau 4 zecimale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 744616797
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Oficiul juridic
Postal address: Str. Cloșca nr. 2, județ Sibiu, localitate Mediaș, cod poștal 551076
Town: Mediaș
Postal code: 551076
Country: Romania
E-mail: juridic@spitalulmedias.ro
Telephone: +40 372699111
Fax: +40 372699197
Internet address: http://spitalulmedias.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021