Services - 196627-2020

28/04/2020    S83    Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Environmental information systems

2020/S 083-196627

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo na okolnata sreda i vodite
National registration number: 000697371
Postal address: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 22
Town: Sofiya
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Aleksandar Vasilev Milichin
E-mail: amilichin@moew.government.bg
Telephone: +359 29406690
Fax: +359 29807041

Internet address(es):

Main address: https://www.moew.government.bg/

Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1118

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/62839
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/62839
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения (ИСУРН)

II.1.2)Main CPV code
90714100 Environmental information systems
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Основна цел на проекта е разработване и въвеждане в експлоатация на ИСУРН, в която да се съсредоточат и управляват данните и процесите, свързани с риска от наводнения на територията на Р БЪЛГАРИЯ.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

Да се анализират работните процеси, свързани с управление на риска от наводнение, нормативната рамка и взаимодействието между административните единици, имащи отношение включително МОСВ, ИАОС, басейнови дирекции и др.

Да се проектира архитектура на системата и пространствена база данни, които да отговарят на установените от работните процеси потребности, актуалната нормативна база и наличните в административните единици данни.

Да се разработи ИС, отговаряща на системния проект, която да обслужва работните процеси и да съхранява всички данни, имащи отношение към управление на риска от наводнения.

Да се внедри информационната система в реална експлоатация.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 436 750.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
NUTS code: BG411 София (столица)
II.2.4)Description of the procurement:

Основни дейности, които формират обхвата на проекта:

— дейност 1 „Подготовка на встъпителен доклад, план за управление на проекта, план за осигуряване на качеството, план за обучение“,

— дейност 2 „Осъществяване на цялостен анализ на работните процеси и данни“,

— дейност 3 „Проектиране на архитектура на системата и пространствената база данни“,

— дейност 4 „Разработване на софтуерно решение“,

— дейност 5 „Тестване“,

— дейност 6 „Миграция на данни“,

— дейност 7 „Обучение и документация“,

— дейност 8 „Внедряване“,

— дейност 9 „Изготвяне на финален доклад“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Оценка на техническо предложение / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 436 750.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН втори цикъл 2020—2027 г.“, оперативна ос 4 на ОПОС

II.2.14)Additional information

Поръчката включва и осъществяване на гаранционна поддръжка от не по-малко от 24 мес., считано от въвеждането в експлоатация на информационната система.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел В на ЕЕДОП с посочване на информация относно професионалната компетентност на всеки един от експертите, ангажирани с изпълнение на поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от ЗОП се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът в процедурата трябва да разполага със следните ключови експерти:

1. Ключов експерт „Ръководител проект“ — 1 брой.

Образование: образователна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените, съгласно Класификатора на висше образование и професионалните направления.

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: опит като ръководител проект в реализацията на поне 1 дейност за разработка, внедряване или поддръжка на географска информационна система.

2. Ключов експерт „Системен Архитект“ — 1 брой.

Образование: висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените.

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: минимум 5 години професионален опит в проектиране, разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи.

Практически опит в проектиране и изграждане на софтуерни архитектури за уеб базирани информационни решения в не по-малко от 1 дейност.

3. Ключов експерт „Бизнес анализ“ — 1 брой.

Образование: висше образование в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените.

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: опит в реализацията на дейности, свързани с описването на работните процеси, бизнес анализа и проектирането — участие в не по-малко от 1 дейност, свързана с проектиране, разработка и внедряване на информационни системи.

4. Ключов експерт ГИС — 1 брой.

Образование: висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените.

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит в областта на географските информационни технологии.

Специфичен опит: практически опит в реализация на географски ИС — участие в не по-малко от 1 (една) дейност/проект.

5. Ключов експерт „Системна сигурност“ — 1 брой.

Образование: висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените.

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: практически опит в осигуряване на системна сигурност — участие в не по-малко от 1 (една) дейност/проект.

6. Ключов експерт „Управление на води“.

Образование: висше образование в областите „Природни науки“, „Екология“, „Опазване на околната среда“ или еквивалентна, (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените.

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит в областта на управлението на водите.

Специфичен опит: минимум 1 проект или дейност в областта на управлението на риска от наводнения.

Изпълнителят трябва да разполага и с най-малко 5 (пет) неключови експерти със следната квалификация и опит: софтуерни инженери с висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените, общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит в областта на информационните технологии.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от цената на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметката на Министерство на околната среда и водите в БНБ ЦУ, IBAN: BG70BNBG 9661 3300 1387 01, BIC код на БНБ ЦУ — BNBGBGSF,

— банкова гаранция в оригинал,

— застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2020
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

На основание чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителят ще сключи с определения изпълнител договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител представи декларации дали са налице обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 64, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2020