Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 196717-2022

Submission deadline has been amended by:  245656-2022
13/04/2022    S73

Poland-Warsaw: Other miscellaneous construction materials

2022/S 073-196717

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE"
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-906
Country: Poland
Contact person: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Telephone: +48 226501807
Fax: +48 226501833
Internet address(es):
Main address: www.polish-airports.com
Address of the buyer profile: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla PL Warszawa – Radom.

Reference number: 62/PN/ZP/TLLZP/22
II.1.2)Main CPV code
44192000 Other miscellaneous construction materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowaniezgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Port Lotniczy Warszawa - Radom (ul. Lubelska 158, 26-600 Radom)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni, jednak ze względu na realizację prac, polegających na budowie fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych możliwość rozpoczęcia realizowania przedmiotowego zamówienie jest szacowana nie wcześniej niż od dnia 15 czerwca 2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy tj. Formularz jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - cześć IV "Kryteria kwalifikacji", sekcja "alfa".

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie oraz montażu ekranów akustycznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

- wykażą, że dysponują i skierują do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy, obejmujące kierowanie co najmniej jedną budową o wartości minimum 1 500 000,00 zł. netto.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 złotych.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami par 13 projektowanych postanowień umowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców,którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na zasadach określonych w art. 227–238 ustawy. Aukcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy SmartPzp. Szczegóły dot. aukcji znajdują się w rozdziale XVI SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa (budynek Sonata)

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w „sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)”:

— par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 2 – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 6 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 4 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 5 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 4 ww. rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SWZ),

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SWZ (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ)

- Dowód wniesienia wadium,

- Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SWZ),

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SWZ).

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2022