Services - 197298-2021

21/04/2021    S77

Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services

2021/S 077-197298

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Żelazna 59 a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
E-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl
Telephone: +48 225870360
Internet address(es):
Main address: https://warszawa.wody.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.wody.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim

Reference number: WA.ROZ.2810.11.2021
II.1.2)Main CPV code
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w uproszczonych dokumentacjach technicznych zawierających opis z lokalizacją, zestawienie prac do wykonania oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług – stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 513 376.27 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Pilicy na terenie powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy na terenie powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w uproszczonych dokumentacjach technicznych zawierających opis z lokalizacją, zestawienie prac do wykonania oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług – stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 77 316.90 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 02/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie urządzeń wodnych – wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie miasta i gminy Koniecpol

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń wodnych – wały przeciwpowodziowe i międzywale na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w uproszczonych dokumentacjach technicznych zawierających opis z lokalizacją, zestawienie prac do wykonania oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług – stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 249 940.05 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 02/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Konserwacja wałów rzeki Wolbórki i rzeki Czarnej Bieliny – wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja wałów rzeki Wolbórki i rzeki Czarnej Bieliny – wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w uproszczonych dokumentacjach technicznych zawierających opis z lokalizacją, zestawienie prac do wykonania oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług – stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 128 841.10 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 02/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wały przeciwpowodziowe na terenie powiatu opoczyńskiego i koneckiego

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z Wały przeciwpowodziowe na terenie powiatu opoczyńskiego i koneckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w uproszczonych dokumentacjach technicznych zawierających opis z lokalizacją, zestawienie prac do wykonania oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług – stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 57 278.22 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 02/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 1 usługę, polegającą na polegającej na koszeniu wałów przeciwpowodziowych lub zapór zbiorników wodnych lub skarp cieków (rzek).

Wymagana minimalna powierzchnia koszenia w ramach jednej usługi (umowy):

— min. 5 ha – dot. części 1, 2, 3,

— min. 1,0 ha – dot. części 4.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. W celu tymczasowego potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularz „JEDZ”), Zamawiający wskazuje że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzania spełniania ww. warunków, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej obiektywnej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej PGW Wody Polskie i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 7) – 10) ustawy Pzp.

2. Wykonawca wraz z ofertą składa JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 7) -10) ustawy Pzp. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

3.1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;

3.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3.3 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

3.4 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej, o których mowa są:

Odwołanie;

Skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021